Νόμος 1882/90 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Φορολογία ακίνητης περιουσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) αναστέλλεται μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982) καταργείται.

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Η ακίνητη περιουσία των ανήλικων άγαμων τέκνων προστίθεται κατά ίσα μέρη στην ακίνητη περιουσία του πατέρα και της μητέρας, εφ' όσον αυτοί ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα ή μόνο στην περιουσία του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

 

Κατ' εξαίρεση δεν υπολογίζεται στην περιουσία των γονέων η ακίνητη περιουσία των ανήλικων άγαμων τέκνων, που περιέρχεται σ' αυτά από κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά αιτία θανάτου.}

 

4. Οι διατάξεις της περίπτωσης (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{η) τα ακίνητα που φορολογούνται ως κληρονομιαία, για τα οποία ο φόρος είναι καταβλητέος σε εξαμηνιαίες δόσεις, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Το χρονικό αυτό διάστημα αρχίζει από το επόμενο έτος εκείνου, μέσα στο οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση από την αιτία θανάτου κτήση.}

 

5. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, μετά την αφαίρεση των χρεών της προηγούμενης παραγράφου, παραμένει αφορολόγητο ποσό δραχμών 50.000.000 για τα νομικά πρόσωπα και δραχμών 55.000.000 για τα φυσικά πρόσωπα.

 

Σε περίπτωση συζύγων, που και οι δύο έχουν ακίνητη περιουσία, δε φορολογείται αξία μέχρι 55.000.000 δραχμές για καθένα από αυτούς. Εάν ο ένας από τους συζύγους έχει ακίνητη περιουσία μεγαλύτερη του αφορολόγητου ορίου και ο έτερος των συζύγων μικρότερη ή και μηδενική, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι συμπλήρωσης των δύο αφορολόγητων ορίων.}

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984) και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας.

 

7. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-01-1991.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.