Νόμος 1892/90 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Σύσταση ειδικού λογαριασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού ειδικός λογαριασμός με τον τίτλο Ειδικός Λογαριασμός Χρηματοδότησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Επανακατάρτισης και Απασχόλησης Μισθωτών Προβληματικών Επιχειρήσεων.

 

2. Σκοποί του ειδικού λογαριασμού είναι:

 

α. Η κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής επανακατάρτισης των μισθωτών του άρθρου 33.

β. Η μέριμνα για την τοποθέτηση σε εργασία των αυτών μισθωτών.

γ. Η καταβολή σ' αυτούς των ειδικών επιδομάτων του άρθρου 33 και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των άρθρων 33 και 34.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του νόμου 1914/1990.

 

3. Τα απαιτούμενα για την εκπλήρωση των σκοπών του ειδικού λογαριασμού ποσά βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

4. Για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του ειδικού λογαριασμού εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες για το ΔΛΟΕΜ διατάξεις.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, μπορεί να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που αναφέρονται στη σύσταση και λειτουργία προγραμμάτων επανακατάρτισης και αυτοαπασχόλησης, που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου αυτού.

 

Οι εκδοθησόμενες υπουργικές αποφάσεις μπορεί να ρυθμίζουν τα πιο πάνω ζητήματα αναδρομικά, όχι όμως πέραν της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του νόμου 1892/1990.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία παράγραφος προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 49 του νόμου 1947/1991.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.