Νόμος 1892/90 - Άρθρο 46c

Άρθρο 46Γ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Περιουσιακά στοιχεία εταιρειών των άρθρων 9 του νόμου [Ν] 1386/1983, 46 και 46Α του νόμου 1892/1990, τα οποία είχαν εισαχθεί πριν από την υπαγωγή των εταιρειών στις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, με ατέλεια ή με τα καθεστώτα προσωρινής εισαγωγής και ενεργητικής τελειοποίησης και για τα οποία έχουν βεβαιωθεί πριν ή μετά την υπαγωγή δασμοί, πρόστιμα και κάθε είδους προσαυξήσεις, εκποιούνται ελευθέρως από τους εκκαθαριστές των επιχειρήσεων αυτών κατά τις προβλεπόμενες στα οικεία άρθρα διαδικασίες.

 

2. Οι εκκαθαριστές των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη για τη μη καταβολή των δασμών, προστίμων και προσαυξήσεων προς το Δημόσιο, το οποίο, ως προς τις απαιτήσεις του αυτές, ικανοποιείται από τον πίνακα κατατάξεως που συντάσσει ο εκκαθαριστής, με προνομιακή κατάταξη στην τέταρτη τάξη των προνομίων του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

3. Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που έχουν συντελεσθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται, ως προς την προαναφερθείσα αιτία, έγκυρες και ισχυρές, οι δε τυχόν εκκρεμείς διοικητικές ή αστικές διώξεις κατά των εκκαθαριστών παύουν από της ισχύος του παρόντος, οι υπάρχουσες ποινικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 181 περίπτωση δ' του νόμου [Ν] 3588/2007 (ΦΕΚ 153/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.