Νόμος 1892/90 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Ρύθμιση θεμάτων εταιρειών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος να αποφασίσει την πώληση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο όλων ή μέρους των μετοχών της οποιασδήποτε μορφής και είδους εταιρείας μετοχικού της ενδιαφέροντος. Η διάταξη εφαρμόζεται και για όσες εταιρείες υπάρχει οποιασδήποτε αντίθετη διάταξη ή περιορισμός στο ισχύον καταστατικό της.

 

Επίσης επιτρέπεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος να αποφασίσει την πώληση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του μεριδίου της στις κοινοπραξίες, που ιδρύθηκαν μεταξύ της και με γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού ή με άλλους οργανισμούς ή οργανώσεις, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3874/1958. Το ίδιο δικαίωμα διαθέτει και ο συγκοινοπρακτών εταίρος.

 

2. Ο νόμος [Ν] 1194/1981 περί συστάσεως ανωνύμου εταιρίας υπό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και συνεταιριστικών οργανώσεων γαλακτοπαραγωγών, ως κεντρικού οργάνου συνεταιριστικών γαλακτοβιομηχανιών καταργείται.

 

3. Συνιστάται δεύτερη θέση υποδιοικητή στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Για το διορισμό και τη διάρκεια της θητείας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (νόμος [Ν] 4332/1929), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

 

Όπου στο καταστατικό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (νόμος [Ν] 4332/1929) αναφέρεται η λέξη ο υποδιοικητής νοείται εφεξής οι υποδιοικητές.

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας στα συμβούλια και τις επιτροπές της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, στα οποία συμμετέχουν ο διοικητής και οι υποδιοικητές, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.