Νόμος 1892/90 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Σύσταση γενικών διευθύνσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού, επιτρέπεται η σύσταση μιας ή περισσοτέρων γενικών διευθύνσεων, αναλόγως των οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών των υπουργείων ή αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ως μονάδων συντονισμού των διευθύνσεων ή άλλης ονομασίας υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτές. Η σύσταση γενικών διευθύνσεων δεν αποκλείει τη διατήρηση αυτοτελών διευθύνσεων ή άλλης ονομασίας υπηρεσιών υπαγομένων απευθείας σε υπερκείμενα της γενικής διευθύνσεως όργανα.

 

2. Οι γενικοί διευθυντές έχουν ως έργο:

 

α. Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και το συντονισμό της λειτουργίας των μονάδων που υπάγονται σ αυτές, καθώς και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους.

β. Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης τους και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα.

γ. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα υπουργεία και λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα.

δ. Την αξιολόγηση των προϊσταμένων των διευθύνσεων και την εκτίμηση, με ειδική σημείωση, της αξιολόγησης από τους τελευταίους των προϊσταμένων των τμημάτων, καθώς και την αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπικού.

ε. Την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που τους ανατίθενται από τα υπερκείμενα αυτών όργανα.

 

3. Οι γενικοί διευθυντές προσυπογράφουν τα έγγραφα που υπογράφονται από τα υπερκείμενα αυτών όργανα.

 

4. Γενικός διευθυντής τοποθετείται με απόφαση του οικείου Υπουργού μόνιμος υπάλληλος της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που συγκεντρώνει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους, μετά από κρίση και πρόταση ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η τοποθέτηση γίνεται για θητεία τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται μετά από γνώμη του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου δύο το πολύ φορές ακόμη. Λήξη της θητείας του γενικού διευθυντή επιτρέπεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναμίας εκπληρώσεως των καθηκόντων του. Η οργανική θέση του κλάδου στον οποίο ανήκει ο τοποθετούμενος σε θέση γενικού Διευθυντή παραμένει κενή καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του και επιστρέφει αυτοδικαίως σ' αυτή με τη λήξη της θητείας του.

 

5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τοποθέτηση σε θέση γενικού διευθυντή έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που προσδιορίζονται κατά περίπτωση με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της υποβολής του ερωτήματος του οικείου υπουργού προς το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο εικοσαετή τουλάχιστον πραγματική δημόσια υπηρεσία, από την οποία τριετή τουλάχιστον σε θέση προϊσταμένου διευθύνσεως ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά την έναρξη της ισχύος (01-04-1986) του νόμου [Ν] 1586/1988 είχαν τον 30ο ή 20ο βαθμό του Υπαλληλικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 611/1977) ή τουλάχιστον αντίστοιχο και έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον πραγματική δημόσια υπηρεσία κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Ειδικώς προκειμένου περί υποψηφίων για θέσεις γενικού διευθυντού πληροφορικής δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι συμπληρώσαντες δεκαετή τουλάχιστον πραγματική δημόσια υπηρεσία, κατά το χρόνο συστάσεως της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής της οικείας υπηρεσίας. Η αίτηση υποψηφιότητας που συνοδεύεται και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται από τον οικείο Υπουργό και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991).

 

6. Προσόντα για την επιλογή γενικών διευθυντών είναι η άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου, το προσήκον ήθος, η δραστηριότητα στην υπηρεσία και η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, ως και η ικανότητά του να επιβάλλεται και υποκινεί το προσωπικό σε δημιουργική δράση. Επίσης, συνεκτιμώνται η τυχόν συγγραφική εργασία σε συναφή για τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα της Δημόσιας Διοίκησης θέματα, η συμμετοχή σε προγράμματα

 

μετεκπαίδευσης, η καλή γνώση μιας η περισσότερων ευρωπαϊκών γλωσσών από τις πλέον διαδεδομένες, ως και τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που συνδέονται με τα αντικείμενα της υπηρεσίας.

 

7. Καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), του οποίου η ισχύς αρχίζει τριάντα (30) ημέρες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

8. Ο γενικός διευθυντής λαμβάνει το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου που έχει κατά την τοποθέτησή του, προσαυξημένο κατά 50%, το επίδομα συντονιστή του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1586/1988 καθώς και τα επιδόματα του νόμου [Ν] 1505/1984.

 

Οι γενικοί διευθυντές είναι ανώτατοι υπάλληλοι. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 2072403/6412/0022/1991 (ΦΕΚ 930/Β/1991) εφαρμόζεται και στους γενικούς διευθυντές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992).

 

9. Οι διοικητικοί τομείς και οι θέσεις των ειδικών γραμματέων καταργούνται εφ' όσον οι οργανικές μονάδες που τους συγκροτούν υπάγονται ολικώς ή μερικώς σε συνιστώμενες γενικές διευθύνσεις.

 

10. Για τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών μπορεί να ορίζεται με προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1, ότι η θέση γενικού διευθυντή καλύπτεται με ανάθεση καθηκόντων από μέλη ΔΕΠ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από σύμβουλο του παιδαγωγικού ινστιτούτου ή από εκπαιδευτικό λειτουργό βαθμό Α' της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχει υπερεικοσαετή υπηρεσία, αν όμως είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος αρκεί υπερδεκαετής υπηρεσία, ή ανώτερο υπάλληλο του Διπλωματικού Σώματος αντιστοίχως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του νόμου [Ν] 1946/1991 (ΦΕΚ 69/Α/1991).

 

11. Για τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, ο συντονισμός των υπηρεσιακών μονάδων γίνεται από κλαδάρχες, που τοποθετούνται με απόφαση του οικείου υπουργού με βάση τις διατάξεις περί ιεραρχίας και προαγωγών των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Προκειμένου περί του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τη σύσταση των Κλάδων και τις αρμοδιότητες των κλαδαρχών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

 

Ειδικά για το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ο συντονισμός όλων ή ορισμένων Διευθύνσεων στις οποίες προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι μπορεί να γίνεται από Γενικό Διευθυντή, πολιτικό υπάλληλο κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όπως ειδικότερα προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1940/1991 (ΦΕΚ 40/Α/1991), με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 2575/1998.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.