Νόμος 1947/91 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 69 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) προστίθενται τα εξής:

 

{Η συνολική επιφάνεια των κατά τα ανωτέρω κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων δέον να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνόλου της περιοχής.

 

Η κατά τις διατάξεις του παρόντος πολεοδομική οργάνωση γίνεται βάσει πολεοδομικής μελέτης, εγκρινομένης με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη το Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στο Υπουργείο σε προθεσμία 2 μηνών από τότε που περιέρχεται στο δήμο ή κοινότητα η σχετική μελέτη.

 

Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, δύναται να εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη χωρίς τη γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

Η πολεοδομική μελέτη συνοδεύεται από πολεοδομικό σχέδιο συντασσόμενο σε οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα και έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

Η αρμοδιότητα τροποποίησης της κατά το παρόν εγκρινόμενης πολεοδομικής μελέτης ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 72 του νόμου 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι ως άνω εταιρίες εξαιρούνται των διατάξεων περί πράξεων εφαρμογής, καθώς και της εισφοράς σε γη το άρθρου 8 του νόμου 1337/1983. Επίσης εξαιρούνται της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφ' όσον εκτελούν τα βασικά κοινόχρηστα πολεοδομικά έργα.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Κατά την ως άνω έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων ή την πολεοδόμηση ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ποσοστό τουλάχιστον 30% της έκτασης διατίθεται για τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών σκοπών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.