Νόμος 1947/91 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατόν να εγκρίνεται οικιστική καταλληλότητα σε δημόσιες εκτάσεις με σκοπό την εκποίησή τους σύμφωνα με το νόμου 973/1979 και την αξιοποίησή τους, προς εξυπηρέτηση μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών χρήσεων γης, όπως αυτές καθορίζονται με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Α/1987) όπως ισχύει.

 

Οι εκτάσεις αυτές πρέπει να έχουν ελάχιστη ενιαία επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 100 στρεμμάτων και να βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, καθορισθέντων βάσει του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Η κατά τα ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στο Υπουργείο σε προθεσμία 2 μηνών από τότε που περιέρχεται στο δήμο ή κοινότητα η σχετική πρόταση. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, δύναται να εγκρίνεται η οικιστική καταλληλότητα χωρίς τη γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

Ειδικά για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης κατά την έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας αντί για τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.

 

Η έγκριση γίνεται ύστερα από εκτίμηση της θέσης της έκτασης, της ιδιομορφίας του εδάφους, των κρατουσών συνθηκών στον άμεσο και ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, των προβλέψεων εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου ή τυχόν άλλων χωροταξικών ή πολεοδομικών μελετών, καθώς και των γενικών αρχών της πολεοδομικής επιστήμης. Αποκλείεται η έγκριση οικιστικής καταλληλότητας περιοχής υπαγόμενης σε νομικό καθεστώς (π.χ. δάση, αρχαιολογικοί χώροι), το οποίο αποκλείει τη χρήση της για οικιστικούς σκοπούς καθώς και η έγκριση οικιστικής καταλληλότητας, εφόσον αυτό θα ήταν επιβλαβές για την εθνική οικονομία ή το φυσικό ή το πολιτιστικό περιβάλλον.

 

Εάν εντός της περιοχής υπάρχουν δασικές εκτάσεις, η έγκριση αυτής ως οικιστικής επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο διατήρησης του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, εφαρμοζόμενης της περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων νομοθεσίας.

 

Εάν εντός της περιοχής υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί οριστικώς ως δασικές ή αναδασωτέες με πράξη του αρμόδιου δασαρχείου ή τελεσίδικη πράξη του αρμόδιου νομάρχη, αυτές παραμένουν εκτός σχεδίου. Η έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας και των όρων και περιορισμών δομήσεως της υπόλοιπης έκτασης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το δε προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει η ισχύς του εδαφίου α της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της αποφάσεως 71076/7351/1991 (ΦΕΚ 492/Δ/1991).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), με την παράγραφο 16 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993).

 

2. Με την απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας καθορίζονται επίσης:

 

το ποσοστό της έκτασης, το οποίο θα διατεθεί για χώρους κοινόχρηστους και κοινωφελών σκοπών, καθώς και τυχόν άλλες σχετικές δεσμεύσεις.
οι γενικές χρήσεις γης.
ο μέγιστος δυνάμενος να αναπτυχθεί στο σύνολο της έκτασης συντελεστής δόμησης,
κάθε άλλη αναγκαία δέσμευση ή υποχρέωση σχετική με τους όρους ανάπτυξης της έκτασης.

 

Η απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συνοδεύεται από υψομετρικό και τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο φαίνονται τα όρια της έκτασης και οι τυχόν άλλες δεσμεύσεις χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης.

 

3. Το κατά την παράγραφο 2 οριζόμενο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% της έκτασης, ο δε συντελεστής δόμησης στο σύνολο της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,4.

 

4. Μετά την έγκριση οικιστικής καταλληλότητας επιτρέπεται η υπό του Δημοσίου εκποίηση των υπόψη εκτάσεων σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία και αναλαμβάνουν περαιτέρω τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης και την εν γένει εκτέλεση των έργων υποδομής στο σύνολο της έκτασης. Η διαδικασία εκποίησης των εκτάσεων γίνεται με βάση τις διατάξεις του νόμου 973/1979, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην εκποίηση, τα εν γένει στοιχεία που συνοδεύουν τις προτάσεις των ενδιαφερομένων και οι παρεχόμενες υπ' αυτών εγγυήσεις, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου, αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων, οι συμβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών, οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων αυτών και κάθε άλλη για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.

 

Το Δημόσιο δύναται αντί της κατά τα ανωτέρω ενιαίας εκποίησης να προβαίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 973/1979 και τους όρους της απόφασης της οικιστικής καταλληλότητας στην ολοκλήρωση της πολεοδόμησης της έκτασης και ακολούθως στη διαχείριση και αξιοποίησή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15)β του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993).

 

5. Η κατά την ως άνω παράγραφο πολεοδομική μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τα κατά την παράγραφο 2 οριζόμενα στην οικεία απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας και περιέχει:

 

α) τις χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις,

β) τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής,

γ) τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους καθώς και τους οικοδομήσιμους χώρους,

δ) τους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, οι οποίοι μπορεί να ορίζονται ανά οικοδομικό τετράγωνο ή και τμήμα οικοδομικού τετραγώνου, εφ' όσον αυτό επιβάλλεται από τη διαμόρφωση του εδάφους ή τις ανάγκες προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος ή άλλους ειδικούς πολεοδομικούς όρους.

 

Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατά την αυτή όπως στην παράγραφο 1 διαδικασία, συνοδεύεται από πολεοδομικό σχέδιο συντασσόμενο σε οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα και έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923.

 

Η αρμοδιότητα τροποποίησης της κατά το παρόν εγκρινόμενης πολεοδομικής μελέτης ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

7. Το προϊόν της κατά τις διατάξεις του παρόντος εκποίησης δημόσιων εκτάσεων αποτελεί δημόσιο έσοδο.

 

8. Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, η οποία συνεπάγεται αύξηση του συντελεστή δόμησης είναι δυνατή μόνο με ανάλογη εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της παραγράφου 11 του άρθρου 29 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

9. Η προς τρίτους μεταβίβαση της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων, ή ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, ως και η σύσταση πράξεων διηρημένης ιδιοκτησίας εντός των κατά το παρόν εκτάσεων, επιτρέπεται μόνο μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και την ολοκλήρωση εκτέλεσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου πόλης, εφόσον υπάρχει στην περιοχή). Για την εκτέλεση των έργων αυτών αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με απόφασή του, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Στους εν γνώσει παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής και ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, στους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Το πρόστιμο αυτό ορίζεται, για καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, ίσο με την αξία της συνολικής επιφάνειας της έκτασης της οποίας εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη, υπολογίζεται προς 10000 δραχμές/m2 γης και δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό αυτό, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 28 και 29 του παρόντος και όσον αφορά στις εκτάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 29, επιτρέπεται μεταβίβαση κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ως και η σύσταση πράξεων διηρημένης ιδιοκτησίας εντός των κατά το παρόν εκτάσεων, μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και προ της ολοκλήρωσης εκτέλεσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής, εφόσον ο ιδιοκτήτης της έκτασης καταθέτει υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων εγγυητική επιστολή ισόποση προς τη δαπάνη υλοποίησης των ως άνω έργων και διάρκειας μέχρι την ολοκλήρωση των έργων αυτών. Το ύψος της εγγυήσεως αυτής προσδιορίζεται από το γινόμενο της συνολικά πολεοδομούμενης έκτασης επί το ποσό των 4.000.000 δραχμών ανά στρέμμα, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται τον Ιανουάριο εκάστου έτους με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15)γ του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993).

 

10. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εκτέλεσης των κατά την ως άνω παραγράφου 4 βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής ορίζεται ρητά στο εκάστοτε οικείο συμβόλαιο μεταβίβασης της έκτασης, δύναται δε να φθάνει κατ' ανώτατο όριο τα 7 έτη από την έκδοση του οικείου προεδρικού διατάγματος έγκρισης πολεοδομικής μελέτης. Εάν εντός του οριζόμενου στο συμβόλαιο μεταβίβασης χρόνου δεν ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, οπότε επιστρέφεται στον αγοραστή μόνο το καταβληθέν τίμημα άτοκα χωρίς ουδεμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσής του. Από τη δήλωση υπαναχώρησης επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δημόσιο η κυριότητα του εκποιηθέντος ακινήτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

11. Σε περίπτωση εκτάσεων επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης των 200 στρεμμάτων, είναι δυνατό να προβλέπεται στην οικεία διακήρυξη εκποίησης η κλιμάκωση του χρόνου ολοκλήρωσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής κατά φάσεις, που αντιστοιχούν σε τμήματα έκτασης επιφάνειας ίσης ή μεγαλύτερης των 100 στρεμμάτων έκαστο. Στην περίπτωση αυτήν, ο κατά την παράγραφο 10 ανώτατος χρόνος των 7 ετών ισχύει για την ολοκλήρωση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής της πρώτης φάσης, ενώ αντίστοιχοι χρόνοι ολοκλήρωσης ορίζονται για τις υπόλοιπες φάσεις με ανώτατο όριο τα 14 έτη για το σύνολο της έκτασης. Επίσης οι διατάξεις της παραγράφου 9 ισχύουν για κάθε φάση χωριστά, ενώ αυτές της παραγράφου 10 μόνο για την πρώτη φάση των έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

12. (πρώην 8) Στις εντασσόμενες κατά το παρόν σε σχέδιο εκτάσεις, η μέριμνα για τη συντήρηση, καθαριότητα και ανανέωση του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού, η συντήρηση των έργων υποδομής, η φροντίδα για τη βελτίωση και προστασία των χώρων, πρασίνου, επιφυλασσομένων των υποχρεώσεων των οικείων δήμων ή κοινοτήτων, ανήκει σε όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων της έκτασης από κοινού, ασκείται δε βάσει κανονισμού, ο οποίος καθορίζει το ποσοστό ψήφων κάθε αυτοτελούς ιδιοκτησίας της έκτασης και τον τρόπο εκπροσώπησης των ιδιοκτητών στη γενική τους συνέλευση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 (πρώην 8) αριθμήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.