Νόμος 1960/91 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 12 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 1806/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Εταιρεία Αποθετηρίων εκδίδει αποθετήριο έγγραφο και στον κομιστή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε προσώπου, που αποκτά με χρηματιστηριακή συναλλαγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανώνυμες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες.

 

Σε περίπτωση εκδόσεως νέων ανώνυμων μετοχών λόγω αυξήσεως κεφαλαίου ή αντικαταστάσεως παλαιών, η εκδότρια εταιρεία δύναται να παραδώσει, εν' όλω ή εν' μέρει, τις μετοχές αυτές στην Εταιρεία Αποθετηρίων, έναντι εκδόσεως αντίστοιχων αποθετηρίων εγγράφων στον κομιστή.

 

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και επί των εκδιδόμενων στον κομιστή αποθετηρίων εγγράφων, εκτός της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

 

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 11, οι τίτλοι των ανώνυμων μετοχών δύναται να αναλαμβάνονται από τον κομιστή του αποθετηρίου, δια της παραδόσεως τύπου στην Εταιρεία Αποθετηρίων.

 

Με απόφαση της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Αποθετηρίων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την έκδοση των αποθετηρίων, την άσκηση των δικαιωμάτων των κομιστών των αποθετηρίων, το κόστος εκδόσεως και τα δικαιώματα της Εταιρείας Αποθετηρίων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.