Νόμος 1960/91 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 2052/1988 και 2088/1985, προσδιορίζονται οι κατηγορίες ενεργειών και δαπανών, οι διαδικασίες ανάθεσης και πληρωμής, ο τρόπος ορισμού των διαχειριστών των δαπανών, οι διαδικασίες προκήρυξης τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας - στήριξης ή / και να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση σε ενδιάμεσους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών έργων εφαρμογής μέτρων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης, που χρηματοδοτούνται, εν μέρει ή συνολικά, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημοσίου λογιστικού, των κρατικών προμηθειών, των δημόσιων επενδύσεων, της ανάθεσης μελετών και κάθε άλλης σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου.

 

Στα διατάγματα αυτά είναι δυνατόν να ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος εφαρμογής τους ρυθμίζονται στην προκήρυξη όπου αυτή απαιτείται.

 

Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης δεν θίγονται οι υφιστάμενες συμβάσεις τεχνικής βοήθειας ή κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) και με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001).

 

2. Η προηγούμενη παράγραφος δύναται να εφαρμοσθεί και για τα προγράμματα ή τμήματα προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, εν μέρει ή εν όλω, και αναφέρονται μόνο στον ιδιωτικό τομέα.

 

3. Τα ειδικά θέματα, που αναφέρονται στις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης προκαταβολών, στα όργανα και τη διαδικασία ελέγχου της προόδου των έργων και της διαχείρισης των καταβαλλόμενων ποσών, καθώς και σε κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.