Νόμος 1967/91 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κληρονομία των προσώπων, που απεβίωσαν κατά την πτώση του αεροπλάνου C130 της πολεμικής αεροπορίας στις 05-02-1991, απαλλάσσεται από το φόρο, εφ' όσον αυτή είχε περιέλθει στον κληρονομούμενο μέσα στην πριν από το θάνατο οκταετία, με χαριστική εν ζωή δικαιοπραξία οποιουδήποτε κληρονόμου του προς αυτόν.

 

Η διάταξη του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 1954/1991 (ΦΕΚ 97/Α/1991) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη μεταβίβαση ακινήτων επιχείρησης, η οποία έχει τεθεί υπό το καθεστώς εξυγίανσης των άρθρων 8 και 9 του νόμου [Ν] 1386/1983 (ΦΕΚ 107/Α/1983).

 

Η διάταξη ισχύει και για υποθέσεις που, κατά τη δημοσίευση του νόμου, δεν έχουν οριστικώς περαιωθεί.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού των Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων (ΕΔΚΛ), καθορίζεται ο κανονισμός διαχείρισης και λειτουργίας των λαχείων της παραγράφου 1. Με τα ίδια διατάγματα επιτρέπεται η παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονομικών, όπως, με αποφάσεις του, που θα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζει τα ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των λαχείων αυτών. Ειδικώς για το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο, με τα διατάγματα της παραγράφου αυτής μπορεί να προβλέπεται η ανάθεση της διαχείρισης και λειτουργίας του σε ιδιωτικό φορέα, μετά από πλειοδοτική δημοπρασία.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 1947/1991, προστίθεται περίπτωση γ', ως εξής:

 

{γ. Πολιτικά κόμματα, που έχουν νόμιμα συσταθεί στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένα από τον Κανονισμό της Βουλής.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 61, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 1947/1991, εφαρμόζονται αναλόγως.}

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νόμου 1947/1991.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.