Νόμος 1947/91 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται δύο νέα κρατικά λαχεία, με την επωνυμία Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο και Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο, το καθαρό προϊόν των οποίων περιέρχεται στο Δημόσιο και αποτελεί έσοδο αυτού.

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού των Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων (ΕΔΚΛ), καθορίζεται ο κανονισμός διαχείρισης και λειτουργίας των λαχείων της παραγράφου 1. Με τα ίδια διατάγματα επιτρέπεται η παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονομικών, όπως, με αποφάσεις του, που θα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζει τα ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των λαχείων αυτών. Ειδικώς για το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο, με τα διατάγματα της παραγράφου αυτής μπορεί να προβλέπεται η ανάθεση της διαχείρισης και λειτουργίας του σε ιδιωτικό φορέα, μετά από πλειοδοτική δημοπρασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 1967/1991 (ΦΕΚ 149/Α/1991).

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 973/1979 (ΦΕΚ 226/Α/1979) προστίθεται εδάφιο δ' ως εξής:

 

{δ. Να μεταβιβάζει στους κατόχους αρμοδίως κληρουμένων λαχνών την κυριότητα ακινήτων του Δημοσίου, που προορίζονται από την Εταιρία ή άλλους φορείς διαχείρισής τους προς εξυπηρέτηση του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αγοραία αξία των ακινήτων αυτών θα καταβάλλεται στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, για τη διαχείριση του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων περιοριζόμενων στο μισό. Κατά την κατάρτιση των μεταβιβαστικών συμβολαίων δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 110 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973) προστίθεται εδάφιο τρίτο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση ανοίγματος χρηματοκιβωτίων που βρίσκονται σε περιοχές των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής παρίσταται ο προϊστάμενος της καθ' ύλην αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος τούτου.}

 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 58 έως και 60 και 91 έως και 98 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973) εφαρμόζονται αναλόγως και στα λαχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.