Νόμος 2009/92 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τίτλοι και επαγγελματικά δικαιώματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

 

α. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1. Το πιστοποιητικό αυτό αποκτούν οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1, μετά από κατάρτιση μέχρι δύο εξαμήνων. Στα τμήματα αυτού του επιπέδου μπορούν να εγγραφούν και απόφοιτοι γυμνασίου.

 

β. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2, που χορηγείται στους αποφοίτους των τεχνικών επαγγελματικών σχολών (ΤΕΣ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εξομοιούμενων με αυτές σχολών αρμοδιότητας άλλων υπουργείων.

 

γ. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων (ΤΕΛ), ή σε απόφοιτους τμήματος ειδίκευσης ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων (ΕΠΛ).

 

δ. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, στο οποίο έχουν πρόσβαση, ανάλογα με την ειδικότητα, οι κάτοχοι:

 

δ)α. Πτυχίου τμήματος ειδίκευσης ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου μετά από κατάρτιση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ενός εξαμήνου.

δ)β. Πτυχίου τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου μετά από κατάρτιση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέχρι δύο εξαμήνων.

δ)γ. Απολυτηρίου ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή απολυτηρίου τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου, που στη Γ' τάξη παρακολούθησαν μαθήματα δέσμης, μετά από κατάρτιση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέχρι τριών εξαμήνων.

δ)δ. Απολυτηρίου γενικού λυκείου ή απολυτηρίου ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου που στη Γ' τάξη παρακολούθησαν μαθήματα δέσμης, μετά από κατάρτιση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέχρι τεσσάρων εξαμήνων.

δ)ε. Πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 με προϋποθέσεις και όρους, που θα αποφασίζονται, ανά ειδικότητα, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α/1997) και με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000).

 

2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται με βάση το περιεχόμενο των σπουδών, την επαγγελματική κατάρτιση και τη συνάφεια των ειδικοτήτων των δυναμένων να παρακολουθήσουν τμήματα κατάρτισης στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, η κατάταξή τους σε εξάμηνο ανά ειδικότητα και επίπεδο κατάρτισης, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο.

 

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανά ειδικότητα και επίπεδο, του παρόντος νόμου.

 

Για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του νόμου 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999).

 

4. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

α. Καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.

 

β. Ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία, με τους οποίους πιστοποιείται η επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο και η αντιστοίχηση της πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματιών με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 6.

 

γ. Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες παρέχεται πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης για τους αποφοίτους παλαιού τύπου επαγγελματικών σχολών (κατώτερες τεχνικές σχολές, μέσες σχολές εργοδηγών κ.λ.π.). Η ως τώρα επαγγελματική κατάσταση της κατηγορίας των αποφοίτων του εδαφίου αυτού, καθώς και των μέχρι τώρα αποφοίτων τεχνικών επαγγελματικών σχολών, τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων και ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

δ. Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάταξης σπουδαστών σε εξάμηνο και τμήμα Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ανάλογα με την εκπαιδευτική τους υποδομή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003).

 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα εφαρμογής αυτού του άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.