Νόμος 2026/92 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους νομάρχες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του αρμοδίου κατά περίπτωση υπουργού, με επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων α' - ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3200/1955, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος 3620/1956, καθορίζονται, για τα υπουργεία

 

(α) Εσωτερικών,

 

(β) Οικονομικών,

 

(γ) Γεωργίας,

 

(δ) Εργασίας,

 

(ε) Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

 

(στ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 

(ζ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

 

(η) Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,

 

(θ) Εμπορίου και

 

(ι) Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες, οι οποίες διατηρούνται:

 

α) από τους οικείους υπουργούς και

β) από τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου. Η άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ανήκει αποκλειστικά στους νομάρχες.

 

2. Τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 εκδίδονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται μέχρι 6 μήνες, με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Αρμοδιότητες που διατηρήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και οι αρμοδιότητες που καθιερώνονται μεταγενέστερα ρητώς υπέρ των υπουργών ή των περιφερειακών αρχών ή οργάνων διανομαρχιακού επιπέδου μπορεί να μεταβιβάζονται στους νομάρχες ή τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου, με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του αρμοδίου κατά περίπτωση υπουργού.

 

4. Το άρθρο 2 του νόμου 3200/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του αρμοδίου κατά περίπτωση υπουργού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου, καθώς και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης, που ασκούνται αποκλειστικά από τους νομάρχες.}

 

5. Οι διευθύνσεις οργάνωσης ή άλλης ονομασίας αντίστοιχες μονάδες των υπουργείων υποχρεούνται, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1, να καταγράψουν όλες τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί στους νομάρχες. Η ευθύνη ολοκλήρωσης του πιο πάνω έργου ανήκει στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 καταργούνται με τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.