Νόμος 2040/92 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε κτήματα στα οποία έγινε αποκατάσταση κτηνοτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Αποκατάστασης Κτηνοτρόφων, επιτρέπεται στην οικεία Επιτροπή Απαλλοτριώσεων μετά από αίτηση του αποκατασταθέντος κτηνοτρόφου να μετατρέπει μέρος του εξ αδιαιρέτου δικαιώματος διηνεκούς νομής, σε διαιρετό δικαίωμα, πλήρους κυριότητος, επί των εκτάσεων του κτήματος:

 

α) Για την ανέγερση οικήματος και ποιμνιοστασίων μέχρι 4 στρέμματα.

 

β) Για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών μέχρι του 1/5 του δικαιώματος. Η παραχώρηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατή εάν από τη σχετική μελέτη του γεωπόνου της υπηρεσίας προκύπτει, ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση του απομένοντος βοσκοτόπου και η διαχωριζόμενη έκταση δεν έχει αποκτήσει οικοπεδική ή τουριστική αξία. Ο διαχωρισμός ενεργείται από τοπογραφικό συνεργείο της τοπογραφικής υπηρεσίας, βάσει της μελέτης του γεωπόνου. Με πράξη του οικείου νομάρχη επέρχεται μεταβολή των κτηματολογικών στοιχείων και τροποποιείται ο υπέρ ΣΑΑΜΚ εκδοθείς τίτλος. Τυχόν έκπτωση του κτηνοτρόφου για τους προβλεπόμενους από τον Κώδικα Αποκατάστασης Κτηνοτρόφων λόγους επιφέρει έκπτωση και εκ του, κατά τα ανωτέρω, δικαιώματος, κυριότητας εντός εικοσαετίας από του διαχωρισμού. Εάν ο διαγραφείς κτηνοτρόφος έχει ανεγείρει κτίσματα σημαντικής αξίας δύναται να ζητήσει από την οικεία Επιτροπή Απαλλοτριώσεων την εξαγορά της έκτασης επί της οποίας κείνται, με τίμημα ίσο προς την τρέχουσα αξία της έκτασης. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος τα ακίνητα περιέρχονται στο Δημόσιο, μη υποχρεουμένου, σε αποζημίωση. Επί των κατά τα ανωτέρω παραχωρούμενων εκτάσεων, επιτρέπεται η εγγραφή υποθήκης εκ του νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ή εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, καθώς και η παραχώρηση συμβατικής υποθήκης εκ του δικαιούχου, μόνο, υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων, που αναγνωρίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και μόνο για την ασφάλεια των υπ' αυτών, χορηγούμενων δανείων ή άλλων εγγυήσεων, που προορίζονται αποκλειστικά για την ανέγερση των κτισμάτων, ή τη δημιουργία βελτιώσεων επί της εκτάσεως. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και των προηγούμενων άρθρων 25 και 26.

 

Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ολόκληρο το δικαίωμα πλήρους κυριότητας του αποκατασταθέντος κτηνοτρόφου που απεβίωσε μέσα στην εικοσαετία περιέρχεται στον κληρονόμο του που είναι κτηνοτρόφος. Εάν είναι περισσότεροι του ενός, το δικαίωμα αυτό περιέρχεται σε αυτούς κατ' ισομοιρία και εξ αδιαιρέτου. Μετά την εικοσαετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της κληρονομικής διαδοχής του Αστικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 27 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.