Νόμος 2130/93 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις έκτακτες ανάγκες έργων, που εκτελούνται με αυτεπιστασία από δήμους και κοινότητες, τους συνδέσμους και τα νομικά τους πρόσωπα, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκούς ή διακεκομμένης απασχόλησης, κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική μελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του προεδρικού διατάγματος 609/1985, όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον διαπιστώνεται με ειδική αιτιολογία ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου. Η πρόσληψη αυτή γίνεται με απόφαση του δημάρχου, του προέδρου κοινότητας ή του προέδρου του συνδέσμου ή του εξαρτημένου νομικού προσώπου, εφόσον δεν υπερβαίνει τις 135 εργάσιμες ημέρες ετησίως και δεν υφίσταται δυνατότητα ανανέωσης. Για την ανωτέρω πρόσληψη εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3146/2003. Η διαδικασία υπόκειται στον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 2190/1994.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 

2. Οι δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού της παραγράφου 1 και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις.

 

3. Η απασχόληση του προσωπικού της παραγράφου 1 σε έργα ή καθήκοντα άσχετα με την εκτέλεση του έργου για το οποίο προσλήφθηκε η ξένα με την ειδικότητα του απαγορεύεται. Μεταφορά του προσωπικού αυτού από έργο σε έργο δεν επιτρέπεται.

 

4. Το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως μόλις περατωθεί το έργο, ή λήξη ο χρόνος διαρκείας της σύμβασής του, χωρίς καμία αποζημίωση για την αιτία αυτή και χωρίς καμία διατύπωση. Σε περίπτωση που οι ανάγκες απασχόλησης το προσωπικού στο αυτό έργο δεν είναι συνεχείς, συνάπτονται συμβάσεις αντίστοιχες με τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης του προσωπικού αυτού.

 

5.Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό που διατηρείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, άλλως τα καταβαλλόμενα ποσά καταλογίζονται σε βάρος τους.

 

6. Προϊστάμενοι υπηρεσιών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ενεργούν κατά παράβαση των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα για παράβαση καθήκοντος και παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία, κατά τις οικείες διατάξεις.

 

7. Κατά τα λοιπά για το προσωπικό το παρόντος άρθρου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

 

8. Στα χρηματικά όρια, που προβλέπονται από τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980) 323/1989 και 171/1987 (ΦΕΚ 84/Α/1987) και αφορούν σε θέματα εκπόνησης μελετών, διενέργειας προμηθειών, μεταφορών και εργασιών και εκτέλεσης έργων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, δεν περιλαμβάνεται ο αναλογών Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ο οποίος, εξακολουθεί να βαρύνει τον εργοδότη και να καταβάλλεται, όπως ειδικότερα ορίζουν οι οικείες διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή από της ισχύος του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 25/Α/1986).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.