Νόμος 2130/93 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων για τις διαφημίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 1491/1984 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Επίσης άδεια του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας απαιτείται και για την τοποθέτηση των πλαισίων στοιχείων των διαφημίσεων. Για την χορήγηση της άδειας προηγείται έλεγχος των αρμοδίων οργάνων του δήμου ή της κοινότητας, τα οποία εξετάζουν αν τα πλαίσια στοιχεία των διαφημίσεων πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις και τις αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που εκδίδονται σε εκτέλεση του παρόντος νόμου. Σε κάθε εγκεκριμένο πλαίσιο περιλαμβάνεται πινακίδα στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά ο αριθμός άδειας και η εκδούσα δημοτική ή κοινοτική αρχή, η επωνυμία και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου του διαφημιστικού φορέα. Ο δήμαρχος η πρόεδρος κοινότητας δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης των διαφημιστικών πλαισίων ή τη διενέργεια διαφήμισης, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και των οικείων υπουργικών αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση η άδεια διαφήμισης θεωρείται χορηγηθείσα από την καταβολή του τέλους.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 1491/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά για την περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης, η διάθεση των χώρων αυτών γίνεται πάντοτε με δημοπρασία, εκτός αν το κατώτερο όριο προσφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών το χρόνο.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 1491/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο δήμος ή η κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου έγινε παράβαση κατά τη διενέργεια των πράξεων του νόμου αυτού είναι υπόχρεος και αρμόδιος για την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, ανεξάρτητα αν η πράξη ή διαφήμιση έγινε σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ιδιώτες. Οι κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου αναγραφόμενες, αναρτώμενες ή επικολλώμενες διαφημίσεις, αφαιρούνται ή εξαλείφονται, τα δε τοποθετούμενα πλαίσια στοιχεία επιγραφών ή διαφημίσεων κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και αφαιρούνται τα υλικά αντικείμενα από συνεργεία του δήμου, ή της κοινότητας, ύστερα από απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας, αφού προηγουμένως γίνει διαπίστωση της παράβασης από τη δημοτική αστυνομία ή την οικεία αστυνομική αρχή. Η δαπάνη κατεδάφισης, αφαίρεσης ή εξάλειψης καταλογίζεται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για την είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων. Η απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας για κατεδάφιση και αφαίρεση των πλαισίων - στοιχείων εκδίδεται μετά από κλήτευση, πριν πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, του κυρίου ή κατόχου του πλαισίου στοιχείου (διαφημιστή). Κατά της απόφασης του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας επιτρέπεται προσφυγή μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση, ενώπιον του αρμοδίου κατά τόπο μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου.

 

Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται η επίδοση της στον οικείο δήμο ή κοινότητα με επιμέλεια του προσφεύγοντος, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεσή της. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 1 μήνα από την κατάθεσή της και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συζήτηση, δεν υπόκειται δε σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο. Η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας.}

 

4. Όσοι έχουν τοποθετήσει πλαίσια - στοιχεία διαφημίσεων μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού οφείλουν να τα δηλώσουν εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος νόμου στο δήμο ή στην κοινότητα, στην περιφέρεια του οποίου αυτά έχουν τοποθετηθεί προκειμένου να λάβουν τη σχετική άδεια, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, επιβάλλεται σε βάρος των παραβατών πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 1080/1980.

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, κατηγορία Δ' του άρθρου 15 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του νόμου 1900/1990.

 

{Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπον, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από αέρος με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 6% επί της δαπάνης της διαφήμισης.}

 

6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση που αφορά υπέρβαση του χρόνου διαφήμισης, για τον οποίο έγινε δήλωση, το τέλος και το πρόστιμο, που αναλογεί για το χρονικό αυτό διάστημα, βεβαιώνεται σε βάρος του διαφημιστικού φορέα, στον οποίο ανήκει το πλαίσιο.

 

7. Σε περίπτωση που τα τέλη της κατηγορίας Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του νόμου 1900/1990 καταβάλλονται από το διαφημιστικό φορέα, στον οποίο ανήκει το διαφημιστικό μέσο, ως δικαιολογητικό για τη διαφημιστική δαπάνη του διαφημιζόμενου λογίζεται τιμολόγιο που εκδίδει ο διαφημιστικός φορέας για την αιτία αυτήν, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίζει στο διαφημιζόμενο, κατά τη διάρκεια του έτους, και επικυρωμένο αντίγραφο του παραστατικού καταβολής των τελών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το νόμο.

 

8. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να επιτραπεί η διενέργεια διαφήμισης με διαφημιστικές κατασκευές εξελιγμένης μορφής και τεχνολογίας, οι προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται με την ίδια απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.