Νόμος 1491/84 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Άδεια για εμπορική διαφήμιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε είδους εμπορική διαφήμιση που επιτρέπεται από το νόμο αυτό γίνεται ύστερα από άδεια αποκλειστικά του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας και καταβολή του τέλους διαφήμισης, όπως ορίζεται από τις ειδικές διατάξεις για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και πάντοτε στους χώρους που καθορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή στους ειδικούς χώρους του άρθρου 6.

 

Επίσης άδεια του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας απαιτείται και για την τοποθέτηση των πλαισίων στοιχείων των διαφημίσεων. Για την χορήγηση της άδειας προηγείται έλεγχος των αρμοδίων οργάνων του δήμου ή της κοινότητας, τα οποία εξετάζουν αν τα πλαίσια στοιχεία των διαφημίσεων πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις και τις αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που εκδίδονται σε εκτέλεση του παρόντος νόμου. Σε κάθε εγκεκριμένο πλαίσιο περιλαμβάνεται πινακίδα στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά ο αριθμός άδειας και η εκδούσα δημοτική ή κοινοτική αρχή, η επωνυμία και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου του διαφημιστικού φορέα. Ο δήμαρχος η πρόεδρος κοινότητας δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης των διαφημιστικών πλαισίων ή τη διενέργεια διαφήμισης, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και των οικείων υπουργικών αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση η άδεια διαφήμισης θεωρείται χορηγηθείσα από την καταβολή του τέλους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993).

 

2. Δεν απαιτείται άδεια του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας ούτε καταβάλλεται τέλος για τις επιγραφές ή τις διαφημίσεις που αναγράφονται ή προσαρτώνται ή αναρτώνται σε στέγες, τοίχους προθήκες, θύρες καταστημάτων, γραφείων ή κατοικιών σχετικά με εργασίες που εκτελούνται στους χώρους αυτούς, εφόσον πληρούν τις γενικές προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και τις ειδικότερες προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

3. Με την επιφύλαξη των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου αυτού επιτρέπεται η διαφήμιση για εμπορικούς σκοπούς σε πλατείες, δρόμους, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Η διαφήμιση γίνεται υποχρεωτικά σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και τις ειδικότερες προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και τοποθετούνται με δαπάνες και φροντίδα των διαφημιζομένων. Η διάθεση των χώρων αυτών γίνεται με ή χωρίς δημοπρασία. Όταν γίνεται δημοπρασία, τηρούνται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων.

 

Ειδικά για την περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης, η διάθεση των χώρων αυτών γίνεται πάντοτε με δημοπρασία, εκτός αν το κατώτερο όριο προσφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών το χρόνο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993).

 

4. Σε κάθε έντυπο που επικολλάται ή αναρτάται πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του διαφημιστή ή του διαφημιζομένου ή του εκτυπωτή και ο αριθμός της άδειας, που χορηγήθηκε από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας. Τα έντυπα τα οποία δεν φέρουν τον αριθμό αδείας αφαιρούνται με μέριμνα των οικείων δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

5. Οι επιγραφές των εμπορικών επιχειρήσεων και καταστημάτων γράφονται στα ελληνικά.

 

Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής ξενόγλωσσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.