Νόμος 2160/93 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Θέματα προσωπικού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους μόνιμους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που υπηρετούν σε υπηρεσίες εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, παρέχεται πέραν των τακτικών τους αποδοχών,επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, μετά των εκάστοτε προσαυξήσεων τούτου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής των υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ορίζεται σε ποσοστό επί του καταβαλλόμενου κάθε φορά επιδόματος του προϊσταμένου πρέσβη υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, ανάλογα με τον τόπο, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, ως ακολούθως:

 

α. στους έχοντες βαθμό διευθυντή Α ή Β, το 75%,

β. στους έχοντες βαθμό τμηματάρχη Α ή Β, το 65%,

γ. στους έχοντες βαθμό εισηγητή Α ή Β, γραμματέα Α ή Β και δόκιμου γραμματέα, το 60%,

δ. στους έχοντες βαθμό γραφέα Α ή Β και δόκιμου γραφέα, το 50%.

 

Το επίδομα τούτο συνυπολογίζεται για την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των υπαλλήλων αυτών κατά τις περιπτώσεις μετακίνησης τους για εκτέλεση υπηρεσίας, αλλά δεν συνυπολογίζεται στα επιδόματα εορτών και άδειας.

 

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται και στους υπαλλήλους επί θητεία που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο εξωτερικό, ανάλογα με το βαθμό,το χρόνο υπηρεσίας και τα τυπικά τους προσόντα. Οι επί θητεία και οι τακτικοί υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού προϊστάμενοι των διευθύνσεων και γραφείων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εξωτερικού λαμβάνουν το επίδομα του διευθυντή Α ή Β εφόσον τους έχει ανατεθεί η άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένων.

 

2. Το επιτόπιο προσωπικό των υπηρεσιών του εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού,ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του, προσλαμβάνεται επιτοπίως σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ειδικές ανάγκες των υπηρεσιών, ύστερα από έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στην οποία καθορίζεται και η αμοιβή σε αλλοδαπό νόμισμα. Η σχέση του επιτόπιου προσωπικού με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η υπηρεσία του εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που το προσλαμβάνει. Το επιτόπιο προσωπικό δεν δικαιούται 4 επίδομα αλλοδαπής και δεν καταλαμβάνει οργανικές θέσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης των τοποθετούμενων ή μετατιθέμενων τακτικών ή με θητεία υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε χώρες του εξωτερικού ως και των ανακαλούμενων σε υπηρεσίες του εσωτερικού, καθώς και οι δαπάνες ταριχεύσεως, σορού και κηδείας των αποβιωσάντων στην αλλοδαπή σε υπηρεσία υπαλλήλων, καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται ο τρόπος παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μονίμων και επί θητεία υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που υπηρετούν στις υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο εξωτερικό, κατά τρόπο ανάλογο με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπηρετεί στην αλλοδαπή, εφόσον η παραπάνω περίθαλψη δεν καλύπτεται με διακρατικές συμφωνίες.

 

4. Τα τυπικά προσόντα μόνιμου επί θητεία υπαλλήλου Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού προκειμένου να καταλάβει θέση προϊσταμένου διευθύνσεως ή γραφείου εξωτερικού είναι τα ακόλουθα:

 

α. Άριστη γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών, η οποία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά σπουδών.

 

β. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τουριστικών Επαγγελμάτων ή πτυχίο της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου ή ισότιμο της αλλοδαπής.

 

γ. Διετής εμπειρία στο χώρο του τουρισμού.

 

5. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες επί θητεία υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που υπηρετούσαν σ' αυτόν και πριν την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 1476/1984 (ΦΕΚ 136/Α/1984) περί μονιμοποιήσεως εκτάκτων και δεν υπήχθησαν στις διατάξεις του, εντάσσονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, εφόσον υποβάλλουν αίτηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία προσόντα διορισμού εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας.

 

Η ένταξη γίνεται με αυτοδίκαιη μετατροπή των επί θητεία θέσεων που κατέχουν σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Την ένταξη ενεργεί ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα τυπικά προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας με τα προσόντα αυτά. Οι μονιμοποιούμενοι δεν μπορούν να ενταχθούν σε βαθμό ανώτερο των ήδη υπηρετούντων μόνιμων υπαλλήλων μη προερχόμενων εκ μετατάξεως, με τα αυτά τυπικά προσόντα και τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας και τίθενται στο αριστερό των ήδη υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους.

 

6. Το επίδομα, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α/1986), καταβάλλεται και στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ανεξάρτητα από την έκδοση του νέου Οργανισμού του.

 

7. Οι τακτικοί υπάλληλοι της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

8. α) Καταργούνται οι 37 θέσεις νομικών συνεργατών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και οι σχέσεις τους με το Δημόσιο λύονται αυτοδικαίως ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς καμία διατύπωση. Στους δικηγόρους, των οποίων λύονται έτσι οι σχέσεις, καταβάλλεται η αποζημίωση, που προβλέπεται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων 9 νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3024/1954, όπως ισχύει σήμερα.

 

β) Εντός της ανωτέρω προθεσμίας του ενός μηνός οι 37 εκ των ανωτέρω καταργούμενες θέσεις νομικών συνεργατών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μπορούν να διατηρηθούν και να κατανεμηθούν μεταξύ των λοιπών Υπουργείων και των υπ' αυτών εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού προεδρίας της κυβέρνησης μόνον εφόσον υποβληθεί προς τούτο αίτημα απολυόμενου κατά το εδάφιο α του παρόντος άρθρου.

 

Στις ούτως δημιουργούμενες θέσεις προσλαμβάνονται με σχέση παροχής υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία οι ανωτέρω υπό απόλυση νομικοί συνεργάτες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

γ) Συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας δέκα (10) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για θέματα παρακολούθησης και υποβοήθησης της προσαρμογής του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό, οι οποίες καλύπτονται από προσωπικό μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (νόμος [Ν] 993/1979) ή, προκειμένου για δικηγόρους, με σχέση παροχής υπηρεσιών πάγια αντιμισθία.

 

δ) Η πρόσληψη του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου γίνεται κατά τις διατάξεις περί προσλήψεως στο Δημόσιο ειδικού επιστημονικού Προσωπικού, εκτός αν πρόκειται για δικηγόρους, των οποίων λύθηκε η σύμβαση κατά το εδάφιο α' του παρόντος. Η επιλογή και πρόσληψη των τελευταίων γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη με Υπουργική Απόφαση.

 

ε) Οι αποδοχές του προσωπικού του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

9. Οι Αντιπρόεδροι της Κυβερνήσεως δύνανται να αναθέτουν με απόφαση τους αμισθί σε λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, όπως οριοθετείτο πριν από την ισχύ του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) που δεν κατέχουν τις προβλεπόμενες στο νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως ισχύει σήμερα, θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή διευθυντών ή μετακλητών υπαλλήλων στα πολιτικά γραφεία Αντιπροέδρων της Κυβερνήσεως και Υπουργών ή Υφυπουργών, ειδικά καθήκοντα ή εργασίες παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί ασυμβίβαστου,αναστολής ασκήσεως καθηκόντων ή κωλυμάτων και χωρίς προηγούμενη άδεια ή υπόδειξη της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν. Στην ίδια απόφαση περιγράφονται τα ανατιθέμενα σ' αυτούς καθήκοντα και οι όροι της παράλληλης απασχόλησης τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.