Νόμος 2160/93 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μεταβατικές, εξουσιοδοτικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις (κτιριακές και λιμενικές) που έχουν ανεγερθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή τρίτο για λογαριασμό του μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000), χωρίς την κατά νόμο άδεια. Για τη νομιμότητα των λιμενικών και των κτιριακών εγκαταστάσεων εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά από εισήγηση της τεχνικής του υπηρεσίας, εφόσον αποδεικνύεται από μελέτες, διαγράμματα, εργολαβικές συμβάσεις ή άλλα πρόσφορα στοιχεία, ότι τα κτίσματα ανεγέρθηκαν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή τρίτο για λογαριασμό του. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι εγκαταστάσεις, όπως αυτές περιγράφονται και αποτυπώνονται στο διάγραμμα που τη συνοδεύει, θεωρείται ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας επισκευής, συντήρησης, εκσυγχρονισμού ή επέκτασης και οι αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες υποχρεούνται στη χορήγηση της, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 καταργείται.

 

β. Η εκτέλεση εργασιών επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης επί των εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της τεχνικής του Υπηρεσίας. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία υποχρεούται στην έκδοση της σχετικής άδειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

2. Οι οικοδομικές άδειες των κτιριακών εγκαταστάσεων που ανεγείρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή σε εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, εκδίδονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Για την έκδοση των αδειών αυτών, καταβάλλεται μόνο τέλος χαρτοσήμου μειωμένο στο 1/4 του προβλεπόμενου από τη διάταξη του άρθρου 23 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), με την παράγραφο ΣΤ16.4 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

3. Εξαιρετικώς, ενοικιαζόμενα δωμάτια λειτουργούντα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να βρίσκονται σε συγκροτήματα έως 15 δωματίων.

 

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, τροποποιουμένων αναλόγως των ισχυουσών διατάξεων μπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι λοιποί όροι για τη χορήγηση έγκρισης των αρχιτεκτονικών μελετών για την ανέγερση ξενοδοχείων ή άλλων τουριστικών καταλυμάτων και του εξοπλισμού τους.

 

5. Τα ξενοδοχεία και οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, κατατάσσονται σε κατηγορίες αστέρων.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να ορίζονται οι κατηγορίες αστέρων, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια κατάταξης, οι εξαιρέσεις απ' αυτή, η διαδικασία και η προθεσμία της μετάταξης των ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων, από την υφιστάμενη κατηγορία τάξεων σε κατηγορίες αστέρων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

6. Με προεδρικό διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της νομοθεσίας που αφορά στον τουρισμό, όπως της νομοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τα ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά καταλύματα, τις ιαματικές πηγές, τα τουριστικά γραφεία, τα τουριστικά καταστήματα, τους τουριστικούς τόπους, τους ξεναγούς, τα τουριστικά και εκδρομικά σωματεία. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, νέα διάρθρωση του νομοθετικού υλικού, διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, νέα κατάστρωσή τους, απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητώς ή σιωπηρώς, διορθώσεις στη φραστική διατύπωση, καθώς και μεταγλώττιση στη δημοτική.

 

Με όμοια διατάγματα επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορά στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

 

Για τη σύνταξη των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μπορεί, με απόφαση του, να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας από ειδικούς. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση των μελών και των γραμματέων των επιτροπών ή ομάδων εργασίας.

 

7. Οι διατάξεις του άρθρου έκτου του νόμου [Ν] 1747/1988 (ΦΕΚ 6/Α/1988) εφαρμόζονται αναλογικά και για τη συνομολόγηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στους τομείς που αφορούν στην προβολή, στη διαφήμιση, στη συν-διαφήμιση, στη συμπαραγωγή, στην παραγωγή και προώθηση διαφημιστικοί υλικού, στις δημόσιες σχέσεις, στην οργάνωση και εκτέλεση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στην πληροφορική, στην παροχή υπηρεσιών οργανώσεως, ελέγχου και έρευνας αγοράς (marketing), στην εκπόνηση οικονομικών μελετών, στην τήρηση οικονομικών στοιχείων στην παραγωγή του ειδικού σήματος λειτουργίας καθώς και στην κωδικοποίηση και εκτύπωση της τουριστικής νομοθεσίας.

 

Συμβάσεις εκτέλεσης εργασιών του προηγούμενου εδαφίου και των σχετικών με αυτές προμηθειών, που έγιναν από της ισχύος της Υπουργικής Απόφασης [Α] 2043748/519/0026/1989 (ΦΕΚ 388/Β/1989) του Υπουργού Οικονομικών που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α/1990) μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με βάση τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 25-09-1957 (ΦΕΚ 199/Α/1957), είναι ισχυρές.

 

8. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

Οι διατάξεις του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3016/1954 (ΦΕΚ 218/Α/1954), του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1320/1983 (ΦΕΚ 6/Α/1983), της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1950, των παραγράφων 3, 5, 7, 9 και 10 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4109/1960 (ΦΕΚ 153/Α/1960), της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και των άρθρων 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 201/1974, του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1583/1985, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 472/1987 (ΦΕΚ 218/Α/1987), του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3430/1955, ως και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

 

9. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας τουριστικών γραφείων, οι εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη τροποποιουμένων αναλόγως των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας.

 

10. Οι εγγυήσεις, που προβλέπονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 393/1976, αναπροσαρμόζονται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται με πρόταση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

11. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναπροσαρμόζονται ανά διετία τα ισχύοντα παράβολα υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεοράσεως του Τουρισμού.

 

12. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 438/1976 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής.

 

{Μηχανοκίνητα σκάφη ολικού μήκους έως 8 μέτρα μπορούν να εκτελούν πλόες με ολική ναύλωση χωρίς μόνιμο πλήρωμα για αναψυχή ή αθλητικό ψάρεμα (game fishing), εφόσον τουλάχιστον ένας εκ των ναυλωτών είναι κάτοχος αναγνωρισμένου πτυχίου ικανότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ναυτική ικανότητα και εμπειρία του.

 

13. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η υποχρέωση δημοσίευσης και ελέγχου του ισολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ισχύει για τη χρήση από 01-01-1993 έως 31-12-1993.

 

14. Η συσταθείσα με το νόμο [Ν] 376/1976 (ΦΕΚ 173/Α/1976) Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία Τουριστικές Επιχειρήσεις Ελλάδος ΞΕΝΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία και σε συντομογραφία ΞΕΝΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία διαλύεται από την ισχύ του παρόντος. Όλα τα ακίνητα που έχουν μεταβιβασθεί κατά κυριότητα π παραχωρηθεί κατά χρήση ή εισφερθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στην ΞΕΝΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία επανέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα ή χρήση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αντίστοιχα συμπεριλαμβανόμενων και των πάσης φύσεως δικαιωμάτων της ΞΕΝΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία επί κτισμάτων εγκαταστάσεων. Στα οικεία υποθηκοφυλακεία μεταγράφεται σχετική δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την πραγματοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων μεταβιβάσεων, συνοδευόμενη από σχετική περίληψη μεταγραφής των εν λόγω ακινήτων. Η μεταβίβαση των ακινήτων από την ΞΕΝΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και μεταγραφή των σχετικών δηλώσεων του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στα οικεία υποθηκοφυλακεία, ως και κάθε πράξη εκκαθάρισης απαλλάσσονται από κάθε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού υποκαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις την ΞΕΝΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

 

15. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 973/1979 (ΦΕΚ 226/Α/1979) περί συστάσεως Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου προστίθεται νέα περίπτωση με στοιχείο η ως εξής:

 

{η. Η αξιοποίηση δημόσιων εκτάσεων με την ανάθεση σε τρίτους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μελετών πολεοδόμησης για οικιστικές και λοιπές χρήσεις.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991) προστίθεται εδάφιο β' ως εξής:

 

{β. Το Δημόσιο δύναται αντί της κατά τα ανωτέρω ενιαίας εκποίησης να προβαίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 973/1979 και τους όρους της απόφασης της οικιστικής καταλληλότητας στην ολοκλήρωση της πολεοδόμησης της έκτασης και ακολούθως στη διαχείριση και αξιοποίησή της.}

 

γ. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 28 του νόμου 1947/1991, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992, προστίθεται νέο εδάφιο με το ακόλουθο περιεχόμενο.

 

{Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 28 και 29 του παρόντος και όσον αφορά στις εκτάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 29, επιτρέπεται μεταβίβαση κυριότητος οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή ιδιοκτησίας κατ ορόφους ως και η σύσταση πράξεων διηρημένης ιδιοκτησίας εντός των κατά το παρόν εκτάσεων, μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και προ της ολοκλήρωσης εκτέλεσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής, εφόσον ο ιδιοκτήτης της έκτασης καταθέσει υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων εγγυητική επιστολή ισόποση προς τη δαπάνη υλοποίησης των ως άνω έργων και διάρκειας μέχρι την ολοκλήρωση των έργων αυτών. Το ύψος της εγγυήσεως αυτής προσδιορίζεται από το γινόμενο της συνολικά πολεοδομούμενης έκτασης επί το ποσό των 4.000.000 δραχμών ανά στρέμμα, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται τον Ιανουάριο εκάστου έτους με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

16. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 1947/1991, καθώς και στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Εάν εντός της περιοχής υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί οριστικώς ως δασικές ή αναδασωτέες με πράξη του αρμόδιου δασαρχείου ή τελεσίδικη πράξη του αρμόδιου νομάρχη, αυτές παραμένουν εκτός σχεδίου. Η έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας και των όρων και περιορισμών δομήσεως της υπόλοιπης έκτασης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, το δε προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της αποφάσεως 71076/7351/1991 (ΦΕΚ 492/Δ/1991).}

 

17. Επιτρέπεται η μακροχρόνια ακινήτων ή επιχειρηματικών μονάδων των οποίων η διοίκηση και διαχείριση έχει ανατεθεί στην εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2636/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του νόμου 2837/2000 καθώς και ακινήτων που διαχειρίζεται η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου για διάρκεια μέχρι 99 χρόνια, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Αστικού Κώδικα. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών.

 

Οι παραπάνω διατάξεις του πρώτου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για μακροχρόνιες μισθώσεις για τουριστικούς σκοπούς ακινήτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, των Ιερών Μονών και λοιπών Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των παραπάνω, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, των Πατριαρχικών Μονών στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και στην Πάτμο, καθώς και των Ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί ή συστήνονται από τα ανωτέρω πρόσωπα. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για εκμισθώσεις ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003), το άρθρο 29 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006), το άρθρο 23 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

18. α. Στις περιπτώσεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος της 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Α/1987) προστίθενται νέες περιπτώσεις 15, 16, 17, 18, 19 ως ακολούθως:

 

{15. Συνεδριακά κέντρα

16. Ελικοδρόμια

17. Καζίνα

18. Γήπεδα γκολφ

19. Τουριστικοί λιμένες.

20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων.}

 

β. Εγκρίνονται από της ισχύος του παρόντος νόμου στις ακόλουθες θέσεις και περιοχές οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο παράρτημα Ι του άρθρου 41 του παρόντος νόμου για τη δημιουργία ζωνών τουρισμού και αναψυχής. Οι ρυθμίσεις αυτές για καθεμία περίπτωση που χωροθετείται εμφαίνονται σε πρωτότυπα διαγράμματα με κλίμακες 1:500 ή 1:1000 ή 12000 ή 1:5000 που δημοσιεύονται στο άρθρο 41 του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω θέσεις και περιοχές είναι:

 

α. ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ

β. ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

γ. ΚΑΡΑΘΩΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

δ. ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΧΑΙΑΣ

 

γ. Η δημόσια έκταση ΑΒΚ 2653, συνολικής έκτασης 1360 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην Κοινότητα Θέρμης του νομού Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται ως χώρος ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

 

Για την πολεοδομική ανάπτυξη της έκτασης αυτής με σκοπό τη δημιουργία του ανωτέρω κέντρου, καθορίζονται κατηγορίες χρήσεων γης και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως ακολούθως:

 

Επιτρεπόμενες κατηγορίες χρήσεων γης:

πολεοδομικό κέντρο - κεντρικές λειτουργίες πόλης

μη οχλούσα βιομηχανία - βιοτεχνία

χονδρεμπόριο

τουρισμός - αναψυχή

γενική κατοικία

ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο

κοινωφελείς εξυπηρετήσεις

ελεύθερη τελωνειακή ζώνη

ελικοδρόμιο

συνεδριακό κέντρο.

 

Συντελεστής Δομήσεως υπολογιζόμενος επί του συνόλου της εκτάσεως, τέσσερα δέκατα (0,4).

 

Μέγιστο ύψος κτιρίων 16 m με εξαίρεση τμήμα αυτών σε ποσοστό 10% της συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας για το οποίο ορίζεται μέγιστο ύψος 27 m

 

δ. Η εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητα των περιοχών ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΡΑΘΩΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ και ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ μπορεί να παραχωρείται σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές) ή σε όμιλο επιχειρήσεων (δημόσιων ή ιδιωτικών) εφεξής αποκαλούμενου φορέα διαχείρισης. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για εκδήλωση ενδιαφέροντος με δημόσιο διαγωνισμό. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού και η διαδικασία μέχρι την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως. Επιτροπή του διαγωνισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζεται με τη σύμβαση παραχώρησης, ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να υποβάλει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού τα πιο κάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:

 

(α) Τις μελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται για την έκδοση των οικοδομικών και λοιπών αδειών για τα πάσης φύσεως έργα του των ως άνω εκτάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι πιο πάνω μελέτες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί και να είναι υπογεγραμμένες από αδειούχους μηχανικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

 

(β) Χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων.

 

(γ) Αντίγραφα θεωρημένα των συστατικών πράξεων του φορέα διαχείρισης και των νομιμοποιητικών του εγγράφων.

 

(δ) Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης ανώνυμης εταιρείας κατά το ελληνικό δίκαιο της οποίας ιδρυτές - μέτοχοι θα είναι τα πρόσωπα που απαρτίζουν το φορέα διαχείρισης, στην περίπτωση που ο φορέας διαχείρισης αποτελείται από περισσότερα του ενός πρόσωπα.

 

(ε) Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο της χρηματοδότησης του συνόλου των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη μελέτη και κατασκευή των έργων μέχρι να τεθεί σε λειτουργία, συνοδευόμενη από βεβαίωση τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την πιστοποίηση ύπαρξης των απαιτουμένων κεφαλαίων ή πιστώσεων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων.

 

(στ) Εγγύηση καλής εκτέλεσης από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα είτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το ύψος της εγγύησης αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

(ζ), Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προωθεί εντός τριάντα (30) ημερών τις υποβαλλόμενες από το φορέα διαχείρισης μελέτες και σχέδια, που αναφέρονται στα πάσης φύσεως έργα, στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδομικές και λοιπές άδειες για τη δημιουργία της τουριστικής ζώνης. Οι άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός διμήνου, από την υποβολή των σχετικών μελετών και σχεδίων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

Για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης των τουριστικών ζωνών, την υπογραφή της συμβάσεως, το περιεχόμενο και τους όρους της συμβάσεως, τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης, τον έλεγχο της πραγματοποίησης των έργων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 31, καθώς και το άρθρο 33 του παρόντος νόμου. Αρμόδιος για τον έλεγχο της πραγματοποίησης των έργων είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.

 

Για να εκτελεσθούν τα έργα που απαιτούνται για τη δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητα του δημόσιου κτήματος ΑΒΚ 2653 και της περιοχής ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΧΑΙΑΣ, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο με επιτροπή το Διοικητικό Συμβούλιο της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου ή άλλως, η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου διαχειρίζεται τις εκτάσεις αυτές.

 

ε. Προ πάσης έκδοσης οικοδομικής άδειας απαιτούνται οι εγκρίσεις που αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15)γ του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

19. Οι παράγραφοι 2 έως 9 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Συντελεσμένη αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε υπέρ: α) του Δημοσίου, β) νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, γ) επιχειρήσεων που ανήκουν αποκλειστικά στο Δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και δ) οργανισμών κοινής ωφέλειας, δύναται να ανακληθεί ολικώς ή μερικώς, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας και αποδέχεται την ανάκληση ο καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης.

 

Το απαλλοτριωμένο ακίνητο δύναται να διατεθεί ελευθέρως, εάν ο καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ανάκληση ή δεν απαντήσει μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη σχετικής πρόσκλησης.

 

Εάν το απαλλοτριωμένο ακίνητο χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε και μεταγενεστέρως μόνον έπαψε για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται, τότε θεωρείται ότι εκπληρώθηκε ο σκοπός της απαλλοτρίωσης και δεν είναι δυνατή η ανάκληση αυτής. Στην περίπτωση αυτή το ακίνητο δύναται να διατεθεί ελευθέρως.

 

3. Συντελεσμένη απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε υπέρ ιδιωτών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση όσων υπάγονται στην προηγούμενη παράγραφο, ανακαλείται υποχρεωτικώς, ύστερα από αίτηση του καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη, η οποία υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός έτους από την παρέλευση πενταετίας από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, εφόσον μέσα στην πενταετή αυτή προθεσμία το απαλλοτριωμένο δεν χρησιμοποιήθηκε για την εκπλήρωση του σκοπού της απαλλοτρίωσης ή δεν έχει εκτελεσθεί προς τούτο μέρος των απαιτούμενων εργασιών το οποίο υπερβαίνει, κατ' αξία, το ένα τρίτο.

 

Η απαλλοτρίωση δύναται να ανακληθεί και πριν παρέλθει πενταετία, εάν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι η πραγματοποίηση του σκοπού κατέστη ανέφικτη και ο καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης δηλώσει ότι επιθυμεί την ανάκληση. Εάν ο ιδιοκτήτης αυτός δηλώσει ότι επιθυμεί την ανάκληση ή δεν απαντήσει μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης, δεν δύναται μεταγενεστέρως να ασκήσει το δικαίωμα για ανάκληση εάν το απαλλοτριωμένο ακίνητο δεν χρησιμοποιηθεί μέσα στην πενταετή προθεσμία.

 

Η ανάκληση δύναται να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον συναινούν ο υπέρ ου και ο καθ' ου η απαλλοτρίωση.

 

4. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ολική ή μερική ανάκληση της απαλλοτρίωσης γίνεται, με απόφαση της αρχής ή οποία την έχει κηρύξει και με τη διαδικασία, που ορίζεται από το άρθρο 1, ύστερα από επιστροφή στο βαρυνόμενο με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης της αποζημίωσης που καταβλήθηκε.

 

Ο καθορισμός της επιστρεπτέας αποζημίωσης γίνεται: α) με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, εάν η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ή για την κήρυξή της έχει συμπράξει ο Υπουργός Οικονομικών, και β) με απόφαση της αρχής που κήρυξε την απαλλοτρίωση σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

Η αναπροσαρμογή της επιστρεπτέας αποζημίωσης με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή, που καταρτίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, και εξευρίσκεται δια πολλαπλασιασμού της αποζημίωσης που εισπράχθηκε από τον καθ' ου η απαλλοτρίωση επί το λόγο (Τ2/Τ1) του δείκτη τιμών καταναλωτή του χρόνου της έκδοσης της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης (Τ2) και του χρόνου εισπράξεως της αποζημίωσης από το δικαιούχο (Τ1).

 

Εάν ο καθ' ου η απαλλοτρίωση δεν έχει εισπράξει την αποζημίωση που έχει παρακατατεθεί, ως επιστρεπτέο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό καθορίζεται μόνο το ποσό της αποζημίωσης που έχει παρακατατεθεί, χωρίς αναπροσαρμογή.

 

Επίσης, εάν ο καθ' ου η απαλλοτρίωση δεν έχει εισπράξει την αποζημίωση για την οποία έχει εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7, ως επιτρεπτέο ποσό καθορίζεται μόνο το ποσό της αποζημίωσης του οποίου έχει ενταλθεί η πληρωμή χωρίς αναπροσαρμογή.

 

5. Η αποζημίωση επιστρέφεται εφάπαξ μέσα σε έξι μήνες από την επίδοση στον καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη της κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφασης. Εάν η συνολική κατά ακίνητο επιστρεπτέα αποζημίωση υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές, δύναται, ύστερα από αίτηση του υπόχρεου, να επιστραφεί σε τέσσερις ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από την επίδοση στον υπόχρεο της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης.

 

Εάν παρέλθουν άπρακτες οι κατά τα προηγούμενα εδάφια προθεσμίες, η αρμόδια για τον καθορισμό της επιστρεπτέας αποζημίωσης αρχή δύναται να εκδώσει, ύστερα από αίτηση του υπόχρεου, νέα απόφαση με νέα αναπροσαρμογή ή να κηρύξει, με απόφασή της, ματαιωθείσα την ανάκληση της απαλλοτρίωσης. Με την απόφαση που κηρύσσεται η ματαίωση διατάσσεται και η απόδοση στον υπόχρεο των ποσών, που τυχόν έχει επιστρέψει,ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

 

6. Η απόφαση ανάκλησης της απαλλοτρίωσης μεταγράφεται, με επιμέλεια κάθε ενδιαφερόμενου, στα βιβλία μεταγραφών. Χωρίς μεταγραφή της απόφασης αυτής δεν ανακτάται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα από τον καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη, ούτε αποσβέννυται το εμπράγματο δικαίωμα που τυχόν έχει συσταθεί με την απαλλοτρίωση επί του ακινήτου.

 

Για τη μεταγραφή της απόφασης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης δεν απαιτείται καταβολή οποιωνδήποτε τελών φόρων ή δικαιωμάτων υπέρ Δημοσίου ή τρίτων.}

 

20. 1. Ο εκκαθαριστής προκηρύσσει και τρίτο δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για τη μεταβίβαση του ενεργητικού της υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης επιχείρισης με την επωνυμία ΝΕΩΡΙΟΝ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν έγγραφης εντολής των Υφυπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας.

 

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται για μια ακόμη φορά:

 

α) Να δημοσιεύσει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντός σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που εκδίδονται στην Αθήνα και σε δύο διεθνούς κυκλοφορίας ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην αλλοδαπή.

 

β) Να προβεί στη σύνταξη νέου υπομνήματος προσφοράς με το οποίο θα καταγράφεται επακριβώς το ενεργητικό της εταιρείας στην τωρινή του κατάσταση, και

 

γ) Να δημοσιεύσει, όπως πιο πάνω, νέα διακήρυξη διενέργειας διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.

 

3. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 46Α του νόμου 1892/1990, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2000/1991, οι δε σχετικές προθεσμίες έχουν σαν αφετηρία την προαναφερόμενη έγγραφη εντολή προς τον εκκαθαριστή των Υφυπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας.

 

4. Από το ενεργητικό της επιχείρησης, με ειδική μνεία στη διακήρυξη και το υπόμνημα προσφοράς, εξαιρούνται:

 

α) το ακίνητο του παλαιού λοιμοκαθαρτηρίου συνολικής επιφάνειας 3.015 m2 και κτισμάτων 668,5 m2 (κτίριο Παλαιών Φυλακών), που βρίσκεται στη συνοικία Λαζαρέτα του Δήμου Ερμούπολης.

 

β) Το ακίνητο (ερειπωμένο κτίριο μετά του οικοπέδου του) συνολικής επιφάνειας περίπου 2.680 m2, πρώην σκαγιάδικο, το οποίο ευρίσκεται απέναντι από το Βαρδάκειο, εντός του Δήμου Ερμούπολης.

 

γ) Το ακίνητο του παλαιού εργοστασίου Βελισσαροπούλου, συνολικής εκτάσεως 5 περίπου στρεμμάτων, στο οποίο στεγάζεται ο Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Εργαζομένων της επιχείρισης και ευρίσκεται εντός του Δήμου Ερμούπολης.

 

Τα παραπάνω ακίνητα α), β) και γ) εξαιρούνται από το ενεργητικό της επιχείρησης, προκειμένου να μεταβιβασθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση της νήσου Σύρου.

 

δ) η πλωτή δεξαμενή Π/Δ ΑΥΛΙΣ.

 

5. Ως ουσιώδη κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών από τον εκκαθαριστή, μεταξύ άλλων, καθορίζονται το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος, η εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας, τα επιχειρηματικά σχέδια των υποψήφιων επενδυτών και η φερεγγυότητά τους, της σχετικής εκθέσεως αξιολογήσεως του υποβαλλόμενης προς έγκριση στους Υφυπουργούς Οικονομικών και Βιομηχανίας εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

 

6. Η σύμβαση πώλησης του ενεργητικού θα εξασφαλίζει τους υποχρεωτικούς, για τον αγοραστή, όρους της λειτουργίας της επιχείρησης, ως ναυπηγείου, για τουλάχιστον έξι (6) χρόνια και της άμεσης μεταβίβασης, χωρίς αντάλλαγμα, τουλάχιστον του πέντε τοις εκατό (5%) των μετοχών στους εργαζόμενους, όπως αυτοί εκπροσωπούνται από τον επίσημο συνδικαλιστικό τους φορέα ή / και στην τοπική αυτοδιοίκηση της νήσου Σύρου.

 

Οι παραπάνω όροι, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, θα περιλαμβάνονται τόσο στο υπόμνημα προσφοράς όσο και στη διακήρυξη.

 

7. Η σύμβαση μεταβίβασης και οι σαν συνέπεια αυτής επί μέρους μεταβιβάσεις, μεταγραφές και σχετικές πράξεις απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος και δικαιώματα του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και του χαρτοσήμου. Επίσης, απαλλάσσονται του φόρου οι τυχόν τόκοι ενδεχόμενα πιστούμενου τμήματος.

 

Η απαλλαγή από φόρους, τέλη και δικαιώματα επέρχεται με την κατάθεση του σχεδίου της σύμβασης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται η υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού.

 

8. Η ΝΕΩΡΙΟΝ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, για τη σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης, για τη λήψη δανείων και για κάθε άλλη συναλλαγή της με το Δημόσιο, για όσο διάστημα τελεί σε ειδική εκκαθάριση. Επίσης, για τη σύναψη της προαναφερόμενης σύμβασης μεταβίβασης, απαλλάσσεται και από την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού του άρθρου 72 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 129/1989, καθώς και του πιστοποιητικού περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας στον αρμόδιο Δήμο.

 

Κάθε μορφής ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΝΕΩΡΙΟΝ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προς κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 2127/1993.

 

9. Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, που χορηγήθηκαν προς ημεδαπές Τράπεζες υπέρ επιχειρήσεων που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του νόμου [Ν] 2000/1991, με υπογραφή του Υφυπουργού Οικονομικών, θεωρούνται ως εγκύρως χορηγηθείσες και δεσμεύουσες το Ελληνικό Δημόσιο. Εφεξής παρόμοιες εγγυήσεις θα χορηγούνται κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

 

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2000/1991, όπως ισχύουν, οι δε Υφυπουργοί Οικονομικών και βιομηχανίας, κατόπιν εισηγήσεως του εκκαθαριστή, εξουσιοδοτούνται να ρυθμίζουν, με αιτιολογημένη απόφαση τους, κάθε σχετικό με την ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ζήτημα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994).

 

21. Η παράγραφος 7 του άρθρου 60 του από [ΠΔ] 11-11-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 399/Α/1929), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1539/1938 (ΦΕΚ 488/Α/1938), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, εκδιδομένης κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά γνώμη της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, εις ην μετέχει ειδικώς δια την περίπτωσιν ταύτη και αντιπρόσωπος του προτείνοντος Υπουργείου, εις τους έχοντας ή προτιθέμενους να ιδρύσουν επί ιδιωτικών χώρων εμπορικές επιχειρήσεις χύδην φορτίου εργοστάσια ή άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις ή εις τους εκμεταλλευόμενους μεταλλεία ή λατομεία, επιτρέπεται η άνευ δημοπρασίας απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος χρήσεως αιγιαλού προς κατασκευή προβλητών ή άλλων έργων, προοριζομένων δια την εξυπηρέτησιν των εμπορικών επιχειρήσεων χύδην φορτίου, βιομηχανιών, βιοτεχνιών, μεταλλείων και λατομείων αυτών ή τρίτων που διακινούν όμοιο φορτίο και αντί ετησίας αποζημιώσεως καθοριζομένης ανά πενταετία κατά την διαδικασίαν του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 5895/1933 του υπό τούτου προβλεπόμενου πρωτοκόλλου γνωμοδοτήσεως συντασσομένου παρά διμελούς επιτροπής εκ δημοσίων υπαλλήλων της αρμοδιότητος ενός εκάστου των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας οριζομένων υπό των οικείων υπουργών.

 

Η κατασκευή των τοιούτων έργων ενεργείται τηρουμένων των οικείων περί λιμένων διατάξεων, ως και των περί σχεδίων πόλεων και κωμών.

 

Άδειες κατασκευής και χρήσεως λιμενικών έργων που έχουν χορηγηθεί με βάση την ως άνω αντικαθιστώμενη διάταξη, ισχύουν και για όλες τις παραπάνω χρήσεις.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 καταργήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

22. Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση φορέων του δημοσίου ή / και του ιδιωτικού τομέα, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιτρέπεται να δημιουργούνται σε κάθε παραθαλάσσιο οικισμό δήμου ή κοινότητας μέχρι μία ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα. Για τη δημιουργία αυτών απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ράμπα. Η έγκριση παρέχεται, ύστερα από γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής, το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτής της αίτησης, μετά δε την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η έγκριση θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως οι ράμπες, μετά την κατασκευή τους αποτελούν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και η αρμοδιότητα της συντήρησής τους ανήκει στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στις παραμεθόριες περιοχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998).

 

23. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προστασίας της επαγγελματικής στέγης, οι μισθώσεις ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού) ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση αυτού ή ανήκουν στην περιουσία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ή έχουν παραχωρηθεί σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εφόσον τα ακίνητα αυτά είναι οικοπεδικές εκτάσεις (υπαίθριοι χώροι), που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (πρώην Υπουργείο Τουρισμού) και η χρήση τους δεν είναι συνδεδεμένη λειτουργικά με ξενοδοχειακές μονάδες, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου από την έναρξή της δεν υπόκεινται σε παράταση αλλά οι μισθωτές αποχωρούν μετά τρίμηνον από τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς καμία άλλη ενόχληση.

 

24. Οι χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους εξομοιώνονται με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1Α του άρθρου 1Α του νόμου αυτού, όσον αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4377/1929 και με τους ίδιους όρους και διαδικασία που ισχύει προκειμένου περί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Το αυτό ισχύει και όσον αφορά στη δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού, που ευρίσκεται στο θαλάσσιο μέτωπο των επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1540/1938 (ΦΕΚ 488/Α/1938).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.