Νόμος 2166/93 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 1642/1986


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986). όπως ισχύουν, τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθεται νέα περίπτωση δ', ως εξής και η προ της περίπτωσης αυτής τέλεια γίνεται κόμμα.

 

{δ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10Α.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που μια από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α' έως στ παύει να υφίσταται, θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση αγαθού κατά το χρόνο που παύει να υφίσταται η εν λόγω προϋπόθεση.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης, αν αγαθά που εμπίπτουν στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 έχουν τεθεί από το χρόνο της εισόδου τους στο εσωτερικό της Κοινότητας στα καθεστώτα προσωρινής εισαγωγής ή εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55Α, η εισαγωγή των αγαθών αυτών πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας.}

 

4. Στο άρθρο 100 μετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

 

{2)α. Επίσης, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, δε θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 απόκτηση αγαθών των οποίων η παράδοση απαλλάσσεται στο εσωτερικό της χώρας από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β', γ', και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής μπορούν να επιλέγουν τη φορολόγηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1. Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση θα ισχύει από την επόμενη, διαχειριστική περίοδο.}

 

6. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) πάνω σε πλοίο, αεροπλάνο ή τραίνο και παραδίδονται προς επιβάτες κατά τη διάρκεια τμήματος μεταφοράς που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της κοινότητας, εφόσον η αναχώρηση πραγματοποιείται από το εσωτερικό της χώρας.

 

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται:

 

- τμήμα της μεταφοράς το οποίο λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό της Κοινότητας, το τμήμα που πραγματοποιείται χωρίς σταθμό εκτός της Κοινότητας, μεταξύ του τόπου αναχώρησης και του τόπου άφιξης της μεταφοράς επιβατών,

 

- τόπος αναχώρησης μεταφοράς επιβατών, το πρώτο σημείο επιβίβασης των επιβατών στο εσωτερικό της Κοινότητας, ενδεχομένως μετά από προσέγγιση εκτός της Κοινότητας,

 

- τόπος άφιξης μιας μεταφοράς επιβατών, το τελευταίο σημείο αποβίβασης των επιβατών που επιβιβάστηκαν εντός της Κοινότητας, το οποίο προβλέπεται στο εσωτερικό της Κοινότητας, ενδεχομένως πριν από προσέγγιση εκτός της Κοινότητας.

 

Εάν πρόκειται για μεταφορά μετ επιστροφής, η διαδρομή της επιστροφής θεωρείται αυτοτελής μεταφορά.}

 

7. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι υποκείμενοι στο φόρο που υπάγονται στις διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων μπορούν να επιλέγουν την αγωγή των πράξεων τους στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.}

 

8. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η διάταξη αυτή ισχύει και προκειμένου για ενδοκοινοτικές μεταφορές προσώπων.}

 

9. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) υπηρεσίες εγκατάστασης ή συναρμολόγησης αγαθών προερχόμενων από άλλο κράτος, εφόσον οι εργασίες αυτές ενεργούνται στο εσωτερικό της χώρας από τον προμηθευτή των αγαθών, ο οποίος δεν είναι εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας,}

 

10. Η περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και παροχή υπηρεσιών από πρόσωπα που μεσολαβούν ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, για την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών,}

 

11. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 12 διαγράφονται οι λέξεις και τόπο άφιξης το εσωτερικό της χώρας.

 

12. Η περίπτωση η' της παραγράφου 5 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η) υπηρεσίες της παραγράφου 3, που παρέχονται σε υποκείμενο στο φόρο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος μέλος ή στα όργανα της κοινότητας ή σε οποιονδήποτε λήπτη εγκαταστημένο εκτός της Κοινότητας.}

 

13. Η περιεχόμενη στις διατάξεις των περιπτώσεων α' και ζ' της παραγράφου 2, α', β' και γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 λέξη τους διαγράφεται.

 

14. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12Α προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται όλη η ενδοκοινοτική απόκτηση φορολογήθηκε στο άλλο κράτος μέλος, όπου πραγματοποιήθηκε η άφιξη των αγαθών, εφόσον:

 

α) ο αποκτών αποδεικνύει ότι πραγματοποίησε την απόκτηση αυτή με σκοπό την πραγματοποίηση μεταγενέστερης παράδοσης αγαθών εντός του άλλου κράτους μέλους και για την οποία παράδοση υπόχρεος για την καταβολή του φόρου έχει οριστεί ο παραλήπτης των αγαθών, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εντός του άλλου κράτους μέλους και

 

β) ο αποκτών έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 29.}

 

15. Στο άρθρο 12Α προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, δε θεωρείται ότι πραγματοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση στο εσωτερικό της χώρας όταν συντρέχουν σωρρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο άλλου κράτους - μέλους, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στο εσωτερικό της χώρας,

 

β) τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας από κράτος - μέλος διαφορετικό από αυτό εντός του οποίου ο υποκείμενος στο φόρο της περίπτωσης α' διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου / Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

 

γ) η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγματοποιείται με σκοπό τη διενέργεια μεταγενέστερης παράδοσης αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, για την οποία παράδοση υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο παραλήπτης των αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28,

 

δ) ο παραλήπτης των αγαθών είναι υποκείμενος στο φόρο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγγεγραμμένα στο μητρώο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στο εσωτερικό της χώρας.}

 

16. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όταν αγαθά τίθενται από τη στιγμή της εισαγωγής τους σε ένα από τα καθεστώτα, που προβλέπονται στα εδάφια α)α' και β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21, σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης ή σε ένα από τα καθεστώτα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 55Α, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας.}

 

17. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 15 η δεύτερη φράση αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά για αγαθά που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης η φορολογητέα αξία μειώνεται επίσης με το ποσό του φόρου αυτού, ο οποίος καταβλήθηκε σε άλλο κράτος - μέλος και αποδεδειγμένα επιστράφηκε από αυτό το άλλο κράτος - μέλος.}

 

18. Στο άρθρο 15, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Ειδικά, στην πώληση καρτών τηλεπικοινωνίας και εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης αυτών χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος που αναλογεί για τις πωλήσεις αυτές καταβάλλεται από την εταιρία παροχής των υπηρεσιών κατά το χρόνο διάθεσης αυτών.

 

Οι υποκείμενοι στο φόρο που μεσολαβούν στη διάθεση αυτών στο κοινό δεν έχουν τις υποχρεώσεις του νόμου αυτού για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και σε κάθε περίπτωση προμήθειας για διάθεση πιστωτικών καρτών.}

 

19. Η περίπτωση λ)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{λ)α) η παροχή υπηρεσιών των οποίων η αξία περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.}

 

20. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η διάταξη αυτή αφορά και τις εισαγωγές αγαθών που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10, οι οποίες θα ετύγχαναν της εν λόγω απαλλαγής αν είχαν πραγματοποιηθεί κατά την έννοια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10.}

 

21. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας από το μη εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του αγοραστή. Εξαιρούνται από την απαλλαγή τα αγαθά που μεταφέρονται από τον ίδιο τον αγοραστή και προορίζονται για τον εξοπλισμό ή εφοδιασμό σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης

 

Ειδικά για λιανικές πωλήσεις προς ιδιώτες, η παρούσα απαλλαγή χορηγείται ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή μόνιμης διαμονής των προσώπων αυτών, εφόσον αποδεικνύεται η εξαγωγή των αγαθών αυτών εκτός της Κοινότητας από τα πρόσωπα αυτά.}

 

22. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) η παροχή υπηρεσιών που αφορά στην επεξεργασία κινητών αγαθών, τα οποία έχουν αποκτηθεί ή εισαχθεί για το σκοπό αυτόν στο εσωτερικό της χώρας και στη συνέχεια έπονται, εκτός της κοινότητας, από αυτόν που παρέχει τις υπηρεσίες ή από τον εγκαταστημένο εκτός της χώρας λήπτη ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους.}

 

23. το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) σε παροχή υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μεταφορές και οι βοηθητικές εργασίες τους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές συνδέονται άμεσα με εξαγωγές αγαθών, καθώς και με αγαθά που υπάγονται στις δια τάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 21.}

 

24. Στις περιπτώσεις α', β', γ και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 μετά τη λέξη παράδοση διαγράφονται το κόμμα () και οι λέξεις η ενδοκοινοτική απόκτηση.

 

25. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22Α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) η περιστασιακή παράδοση καινούριων μεταφορικών μέσων, που αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς άλλο κράτος - μέλος. Επίσης η παράδοση αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς άλλο κράτος - μέλος, εφόσον ο αγοραστής είναι πρόσωπο που εμπίπτει σε διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης α' και τα αγαθά αυτά διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης.}

 

26. το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ειδικά, προκειμένου για ευκαιριακή παράδοση καινούριων μεταφορικών μέσων, η οποία απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22Α, το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο της παράδοσης.}

 

27. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 26 (ΦΕΚ 125/Α/1986) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Εξαιρείται του ανωτέρω περιορισμού της πενταετίας η πραγματοποίηση της δαπάνης, για την απόκτηση ή την κατασκευή επενδυτικών αγαθών από οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρείες κοινής ωφέλειας.}

 

28. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής δε θεωρείται ότι αποκτά εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας ο υποκείμενος στο φόρο που είναι Εγκαταστημένος σε άλλο Κράτος μέλος, ο οποίος πραγματοποιεί στο εσωτερικό της χώρας παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις οποίες υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2)β και της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 29.}

 

29. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 27, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Δεν ενεργείται επιστροφή του φόρου με τον οποίο επιβαρύνονται οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίες υπάγονται στην απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 22Α.}

 

30. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β) ο αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου εκτός του εσωτερικού της χώρας προσώπου,

 

γ) ο λήπτης των αγαθών και υπηρεσιών, στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 4 του άρθρου 29 καθώς και σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιπρόσωπος.}

 

31. μετά την περίπτωση δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 29 προστίθεται νέα περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) Δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού αντιπροσώπου, εφόσον συντρέχουν σωρρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α)α) πραγματοποιείται παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12Α,

β)β) στο ισοδύναμο μ' αυτό στοιχείο που εκδίδεται, γίνεται ρητή αναφορά ότι πρόκειται μια παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται μετά από ενδοκοινοτική απόκτηση, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12Α και αναγράφεται τόσο ο αριθμός φορολογικού μητρώου, με τον οποίο ο υποκείμενος αυτός πραγματοποίησε την ενδοκοινοτική απόκτηση και τη μετέπειτα παράδοση αγαθών, όσο και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του παραλήπτη, ο οποίος καθίσταται υπόχρεος για την καταβολή του φόρου της παράδοσης αυτής.

 

Επίσης, δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού αντιπροσώπου στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 12.}

 

32. Η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) να υποβάλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22Α και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12Α.}

 

33. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Την υποχρέωση αυτήν έχουν και τα πρόσωπα, τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 α, στην περίπτωση που αποκτούν αγαθά, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης από άλλο κράτος μέλος.}

 

34. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 42 καταργείται.

 

35. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα πρόστιμα των άρθρων 47 και 48 που επιβλήθηκαν με ιδιαίτερη πράξη υπολογίζονται εκ νέου με βάση τις κείμενες διατάξεις επί της νέας διαφοράς κατόπιν της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και περιορίζονται στο ένα δεύτερο (1/2).}

 

36. Η περίπτωση α' του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) οι αναφερόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 29 και της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 31.}

 

37. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Το πρόστιμο της παραγράφου αυτής επιβάλλεται ανεξάρτητα από την υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής εκκαθαριστικής δήλωσης ή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής προσωρινής δήλωσης, η οποία υποβάλλεται μετά την ημερομηνία έκδοσης εντολής ελέγχου.}

 

38. Η ισχύς των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων αρχίζει από 01-01-1993.

 

39. Η διάταξη της περιπτώσεως ε', της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1642/1986 επιτρέπεται να εφαρμόζεται από οργανωμένες προς τούτο επιχειρήσεις κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου αυτής.

 

40. Προκειμένης λήψεως πάσης φύσεως άδειας εμπορίας οιωνδήποτε αγαθών δεν αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης της άδειας αυτής η απόσταση από άλλη επιχείρηση εμπορίας ή εκμετάλλευσης ιδίων ειδών.

 

Ανακληθείσες άδειες για το λόγο αυτόν εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται με εξαίρεση τις διατάξεις του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991), καθώς και του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 (ΦΕΚ 91/Α/1970) και των βάσει αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 40 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

41. Στις μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες επιχειρήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 ή του παρόντος επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων που προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1676/1986, επί του ποσού της τυχόν προκύπτουσας υπεραξίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 41 καταργήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2001).

 

42. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας υπόκεινται στο φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1642/1986, για την αντιπαροχή που εισπράττουν είτε με τη μορφή συνδρομής είτε εκτάκτως με την ευκαιρία παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας ή άλλων συναφών ατομικών υπηρεσιών.

 

Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31-12-1991 δεν οφείλεται ο φόρος που αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκε πράξεις επιβολής φόρου που αφορούν τις ανωτέρω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο παύουν να ισχύουν.

 

Φόρος που τυχόν καταβλήθηκε δεν αναζητείται ούτε συμψηφίζεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 42 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/2006).

 

43. Τα πρόσωπα που ως επιτηδευματίες πωλούν τα προϊόντα ή τα εμπορεύματα τους πλανοδίως ή από τις λαϊκές αγορές υποχρεούνται:

 

α) έχουν υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη δήλωση έναρξης εργασιών που προβλέπεται από το άρθρο 29 του νόμου [Ν] 1642/1986. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτουν ένθετο υποκαταστημάτων για κάθε τόπο ή λαϊκή απ' όπου πωλούν τα εμπορεύματά τους. Τηλεομοιοτυπία της δήλωσης αυτής στέλνεται στην αρμόδια για τον τόπο ή τη λαϊκή αγορά Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

β) Να έχουν μαζί τους τα φορολογικά στοιχεία παραλαβής ή αγοράς των αγαθών που πωλούν, καθώς και το βιβλίο αγορών, όπου καταχωρούν τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία.

 

γ) Να έχουν μαζί τους την προσωρινή δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που υπέβαλαν κατά την προηγούμενη φορολογική περίοδο.

 

Στις διατάξεις αυτές δεν εμπίπτουν οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, εφόσον αποδεικνύουν την ιδιότητά τους αυτή. Η εξαίρεση αυτή ισχύει για τη διάθεση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους μόνο από τις λαϊκές αγορές.

 

Σε μη τήρηση όλων ή μερικών από τις διατάξεις αυτές επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προεδρικό διάταγμα 186/1992.

 

Αρμόδιος εν προκειμένω για την επιβολή των κυρώσεων αυτών είναι ο προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που θα διαπιστώσει την παράβαση.

 

Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης, που κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 1610/1986 (ΦΕΚ 89/Α/1986), εφαρμόζονται αναλόγως και στο κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ίδρυμα Ιωάννη και Άννας Βελλίδη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.