Νόμος 2465/97 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Πρατήρια υγρών καυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 40 του άρθρου 15 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1933) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται με εξαίρεση τις διατάξεις του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991), καθώς και του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 (ΦΕΚ 91/Α/1970) και των βάσει αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων.}

 

2. Το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 869/1971 (ΦΕΚ 79/Α/1971) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1

 

Εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 (ΦΕΚ 91/Α/1970) και τα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος αυτού και λειτουργούν είτε χωρίς άδεια είτε, μετά τη λήξη της ισχύος της, υπό των ως άνω διατάξεων, προβλεπόμενης, άδειας λειτουργίας, είτε μετά από προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της, σφραγίζονται, μετά από προειδοποίηση ενός μηνός, κατόπιν αποφάσεων και με μέριμνα της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου, όπου βρίσκεται το πρατήριο.

 

Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, η επιτροπή μπορεί να καλεί για συνδρομή την οικεία αστυνομική αρχή.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος 869/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Όσοι εκ προθέσεως διαρρηγνύουν ή βλάπτουν σφραγίδα που τίθεται από την αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 1 του παρόντος, όσοι με οποιανδήποτε τρόπο ματαιώνουν τη σφράγιση αυτή, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο θέτουν σε λειτουργία τέτοια εγκατάσταση μετά τη σφράγισή της, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.}

 

4. Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, σε θέσεις που απέχουν από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989)) και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα 50 άτομα, απόσταση μικρότερη από 30 m, μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι βρίσκονται σε περιοχές όπου είτε επιτρέπονται από τις αντίστοιχες θεσμοθετημένες ισχύουσες χρήσεις γης και υφίστανται νομίμως είτε δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση για την ίδρυση και λειτουργία τους σε περιοχές όπου δεν έχουν θεσμοθετηθεί χρήσεις γης.

 

Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των 30 m για την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, από το πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου, εφόσον τα υπόψη υπό ίδρυση πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, λάβουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν με σχετική απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία θα εκδοθεί εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου η χωρητικότητα υπολογίζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων προεδρικό διάταγμα 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988), όπως κάθε φορά ισχύει, αντίστοιχα για κάθε κτίριο με χρήση μία εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου, με βάση το θεωρητικό πληθυσμό του.

 

Σε κάθε περίπτωση που εντός του αυτού ή ομόρου ή τρίτου οικοπέδου ή γηπέδου, όπου υφίσταται ήδη ή πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο καυσίμων, υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί κτίριο ή χώρος με χρήση μία εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το πρατήριο υγρών καυσίμων θα τηρεί την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των 30 m του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εφόσον οι εγκαταστάσεις των κτιρίων ή χώρων - οικοπέδων με χρήση μία εξ' αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν εντός θεσμοθετημένων χρήσεων γης τότε τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή και οι σταθμοί αυτοκινήτων εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν με τη σχετική απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν η απόσταση ασφαλείας των 30 m απαιτείται να μειωθεί.

 

Οικόπεδα είτε κτιριακές εγκαταστάσεις με θεσμοθετημένες χρήσεις γης του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται, σε καμία περίπτωση, στην υποχρέωση τήρησης της απόστασης των 30 m από λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίμων ή και σταθμούς αυτοκινήτων που είναι εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων και επιπλέον στη λήψη συγκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων ασφαλείας.

 

Σε περίπτωση όπου πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο υγρών καυσίμων εντός οικοπέδου ή γηπέδου υπεραγοράς τροφίμων ή άλλων ειδών δεν απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για το πρατήριο καυσίμων και η είσοδος ή έξοδος των οχημάτων από και προς αυτό πραγματοποιείται από τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσης ή είσοδο - έξοδο της υπεραγοράς τροφίμων ή άλλων ειδών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010).

 

5. Πρατήρια υγρών καυσίμων που μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, έτυχαν άδειας καταλληλότητας θέσεως, προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.