Νόμος 2166/93 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης ι)γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 (ΦΕΚ 214/Α/1955) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικώς, τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε αθλητικά σωματεία, λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον κατατίθενται σε λογαριασμό τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα.

 

Τα ποσά αυτών των δωρεών αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα, εφόσον ο δωρητής υποβάλλει με την αρχική εμπρόθεσμη φορολογική του δήλωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Το πρωτότυπο του παραστατικού κατάθεσης του ποσού της δωρεάς.

 

β. Αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής της δωρεάς θεωρημένο από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του νομού της έδρας του σωματείου.

 

γ. Αντίγραφο της σελίδας του βιβλίου ταμείου του σωματείου, όπου έχει καταχωρηθεί το ποσό της δωρεάς θεωρημένο από τον παραπάνω προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

 

2 Τα δύο εδάφια πριν από το τελευταίο της υποπερίπτωσης γ)γ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ειδικώς, τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται λόγο δωρεάς σε αθλητικά σωματεία, λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον κατατίθενται σε λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα.

 

Τα ποσά αυτών των δωρεών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εφόσον υφίστανται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Το πρωτότυπο του παραστατικού κατάθεσης του ποσού της δωρεάς.

 

β. Αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής της δωρεάς θεωρημένο από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του νομού της έδρας του σωματείου.

 

γ. Αντίγραφο της σελίδας του βιβλίου ταμείου του σωματείου, όπου έχει καταχωρηθεί το ποσό της δωρεάς, θεωρημένο από τον παραπάνω Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.}

 

3. Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου ι)β)α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{11. Οι διατάξεις των άρθρων 15, εκτός από τα δυο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 αυτού, 49 έως και 74, εφαρμόζονται αναλόγως. Ειδικώς οι διατάξεις του άρθρου 15 δεν εφαρμόζονται για εταιρίες του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 718/1977 (ΦΕΚ 304/Α/1977) για το οικονομικό έτος 1993.

 

12. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται για υπόχρεους, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3, οι οποίοι εκμεταλλεύονται ένα αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης.}

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-1992 και μετά.

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικώς, εάν ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε περισσότερα από πεντακόσια (500) πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστημα που διαρκεί μέσα στο έτος η απασχόληση ή η συνταξιοδότησή τους, υποχρεούται να αποδίδει τα ποσά που κατά τη διάρκεια κάθε μήνα, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα.}

 

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται από 01-10-1993 για τα ποσά φόρου, τελών και εισφορών που παρακρατούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

6. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η φορολογική αρχή που είναι αρμόδια για την επιστροφή του φόρου στο δικαιούχο, σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε υπερβαίνει αυτό που οφείλεται.}

 

7. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 44 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

 

8. Στις παραγράφους 5 του άρθρου 9 και 3 του άρθρου 45 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 τα γράμματα Στ γίνονται 'Ζ'.

 

9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 65 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, μετά τις λέξεις οικονομικών υπηρεσιών, η τελεία αντικαθίσταται με κόμμα (,) και προστίθενται οι λέξεις ύστερα από αίτηση του φορολογουμένου.

 

10-11. Καταργήθηκαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 10 και 11 καταργήθηκαν με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994).

 

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 16Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Τα ποσά του φόρου, της προκαταβολής και των τυχόν τελών ή εισφορών, που οφείλονται με βάση τη δήλωση αυτού του άρθρου, καταβάλλονται σε πέντε (5) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων μηνών.}

 

13. Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 Κεφάλαιο Β του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 προστίθεται περίπτωση θ, που έχει ως εξής:

 

{θ. Οι τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται από δήμους και κοινότητες.}

 

14. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1921/1991 προστίθενται περιπτώσεις ι και ι)α', οι οποίες έχουν ως εξής:

 

{ι) καταθέσεις σε δραχμές μη κατοίκων Ελλάδας,

ι)α) εντόκους τίτλους που εκδίδονται από τους δήμους και τις κοινότητες.}

 

15. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3843/1958, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Τα εκ των κινητών αξιών εισοδήματα των περιπτώσεων α έως και θ' του εδαφίου Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 τα κτώμενα υπό νομικών προσώπων υποκειμένων στη φορολογία του παρόντος.}

 

16. Τα προβλεπόμενα υπό της περιπτώσεως θ' του Κεφαλαίου Β της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 ομολογιακά δάνεια δήμων και κοινοτήτων θα εκδίδονται ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στα δάνεια αυτά δεν θα χορηγείται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και η εξόφλησή τους θα γίνεται από μελλοντικά έσοδα των δήμων και κοινοτήτων ή εκχώρηση εσόδων τους ή από έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.