Νόμος 2166/93 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Δημόσια κτήματα - Ανταλλάξιμα κτήματα - Κληροδοτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 263/1968 συγκροτείται

από:

 

α) τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της έδρας του νομού ή τον προϊστάμενο κτηματικής υπηρεσίας ή τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών,

β) το διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών της νομαρχίας ή το νόμιμο αναπληρωτή εφόσον, πρόκειται περί αστικού ακινήτου. Το διευθυντή γεωργίας της νομαρχίας ή το νόμιμο αναπληρωτή, εφόσον, πρόκειται για αγροτικό ακίνητο και

γ) ένα φοροτεχνικό υπάλληλο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το κρινόμενο ακίνητο.

 

Η επιτροπή συνεδριάζει στο κατάστημα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, που βρίσκεται στην έδρα του νομού ή της κτηματικής υπηρεσίας.

 

2. Η αξία και το μέσο ετήσιο εισόδημα, που προβλέπεται από την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 263/1968, αυξάνεται από 2.000.000 σε 10.000.000 δραχμές και από 300.000 σε 1.500.000 δραχμές αντίστοιχα.

 

Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή της αίτησης που έχει υποβληθεί.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 263/1968, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 719/1977, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

Το τίμημα, που προβλέπεται να καταβάλει ο αγοραστής και αναφέρεται στα εδάφια (α), (β) και (γ) της ανωτέρω παραγράφου, καθορίζεται αντίστοιχα ως εξής:

 

(α) Από 2/10 σε 3/10 και από 1/10 σε 2/10.

(β) Από 5/10 σε 6/10 και από 2/10 σε 3/10.

(γ) Από 7/10 σε 8/10 και από 5/10 σε 6/10.

 

4. Παρατείνεται από τη λήξη της η προθεσμία εξέτασης, από την αρμόδια επιτροπή, των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 263/1968, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 719/1977 και το νόμο 1473/1984 και μέχρι περαιώσεως αυτών. Ως αρμόδια επιτροπή νοείται η της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 357/1976 προστίθεται και δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Κάτοχοι ανταλλάξιμων κτημάτων απωλέσαντες τα δικαιώματα εξαγοράς, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, δύνανται να υποβάλουν νέα αίτηση εξαγοράς των παρ αυτών κατεχόμενων κτημάτων, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

6. Από τα έσοδα της περιουσίας Κωνσταντίνου Σισμάνογλου, που υπήχθη στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών με το από 15-02-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 131/Β/1993) διατίθενται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χρηματικά ποσά που σκοπούν στην ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας.

 

7. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1067/1980 προστίθεται παράγραφος γ', η οποία έχει ως εξής:

 

{γ. Η τουριστική και εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εκατέρωθεν της Διώρυγας Χώρων, επιτρεπόμενης προς τούτο της ίδρυσης θυγατρικής ή θυγατρικών Ανωνύμων Εταιρειών κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.