Νόμος 2190/94 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Σύσταση επιτροπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε καθένα από τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συσταθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών τριμελής επιτροπή, έργο της οποίας είναι η άσκηση νομοπαρασκευαστικών και νομοτεχνικών καθηκόντων επί θεμάτων που συνδέονται με την οργάνωση της δημόσιας, διοίκησης, την αποκέντρωση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την οργάνωση και λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της δημόσιας εκπαίδευσης εν γένει.

 

Ως μέλη των παραπάνω επιτροπών δύναται να ορίζονται με την απόφαση της συστάσεώς τους και δικαστικοί λειτουργοί. Η αποζημίωση των μελών καθορίζεται, με την ίδια υπουργική απόφαση, σε ποσοστό επί των μηνιαίων αποδοχών αυτών. Για τον ορισμό δικαστικών λειτουργών απαιτείται να τηρηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 41 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/1988) διαδικασία. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος που ορίζεται με την κατά το πρώτο εδάφιο υπουργική πράξη συγκρότησης της επιτροπής.

 

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης ειδική τριμελής επιτροπή για την κωδικοποίηση των διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης που ρυθμίζουν:

 

α) την οργανωτική δομή, τη λειτουργία και τις διαδικασίες που διέπουν γενικά το δημόσιο τομέα,

β) την ανάπτυξη του αποκεντρωτικού συστήματος,

γ) τις σχέσεις κράτους - πολίτη και τον κοινωνικό έλεγχο,

δ) την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.

 

Η κωδικοποίηση θα περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις νόμων. Το σχέδιο του Κώδικα θα περιλαμβάνει την κείμενη νομοθεσία όπως τροποποιείται ή συμπληρώνεται, με σκοπό την αποκάθαρση της από ασάφειες και ατέλειες και θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος. Η επιτροπή θα συντάξει και κώδικα κανονιστικών διαταγμάτων, που θα εκδοθεί με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

3. Η επιτροπή αποτελείται από:

 

α) ένα σύμβουλο Επικρατείας ή πάρεδρο του αυτού δικαστηρίου,

β) ένα γενικό διευθυντή ή διευθυντή του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης,

γ) έναν ειδικό επιστήμονα στο δημόσιο δίκαιο.

 

4. Η επιτροπή της παραγράφου 2 συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού προεδρίας της κυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, τρεις ειδικοί εισηγητές και δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης με βαθμό τουλάχιστον Εισηγητή Α' Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ως μέλη της γραμματείας.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται εφάπαξ αποζημίωση των μελών της επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

 

6. Συνιστάται επιτροπή για τη σύνταξη νέου Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων, που αποτελείται από:

 

α. το γενικό γραμματέα του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, ως πρόεδρο,

β. δύο συμβούλους του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο αρχαιότερος των οποίων αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,

γ. δύο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές δημοσίου δικαίου,

δ. το γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης,

ε. το διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του αυτού Υπουργείου και

στ. δύο εκπροσώπους της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Ως μέλη της γραμματείας της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 - 4 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1943/1991.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.