Νόμος 2190/94 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Οργανωτικές - λειτουργικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992), το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου καταργούνται. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου προθεσμία παρατείνεται για ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. Στο άρθρο 7 του νόμου 1558/1985 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8, που έχουν ως ακολούθως:

 

{6. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ανατίθενται καθήκοντα αρμοδιότητας Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου σε πανεπιστημιακούς λειτουργούς ή στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, παράλληλα ή μη με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. Με ίδια απόφαση ανατίθενται παρόμοια καθήκοντα σε δικαστικούς λειτουργούς παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. Με την απόφαση ανάθεσης καθορίζεται και επιμίσθιο που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% των αποδοχών τους.

 

7. Με όμοια απόφαση το προσωπικό της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου οποιασδήποτε κατηγορίας, βαθμού ή σχέσης δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αποσπάται και κατανέμεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή δημοσίων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο πριν την ισχύ του άρθρου 51 παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990). Η μισθοδοσία του προσωπικού, που αποσπάται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, βαρύνει τους φορείς προς τους οποίους γίνεται η απόσπαση.

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 1943/1991 ισχύει και για τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.}

 

3. Στο άρθρο 47 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο [Ν] 2085/1992, προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8, που έχουν ως εξής:

 

{6. Το Εθνικό Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να αναλαμβάνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την εκτέλεση προγραμμάτων και συνεδρίων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό κυβερνητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των Βαλκανικών κρατών, της Κύπρου, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει εξωτερικές σχέσεις. Η δυνατότητα αυτή διεθνούς συνεργασίας μπορεί να επεκταθεί και σε φορείς ή οργανισμούς άλλων χωρών με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εξωτερικών.

 

7. Στα πλαίσια της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης εξουσιοδοτεί σε ετήσια βάση τους διευθυντές των μονάδων του να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος και συνεδρίων.

 

8. Οι όροι εκτέλεσης από το Εθνικό Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης των προγραμμάτων και συνεδρίων της παραγράφου 6 ορίζονται με σύμβαση μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και του ενδιαφερόμενου φορέα της οικείας χώρας.}

 

4. Στην προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1388/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 1943/1991, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, προστίθεται και αντιπρόεδρος. Ως αντιπρόεδρος διορίζεται ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 2527/1997.

 

5. Η αληθής έννοια της διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2173/1993 (ΦΕΚ 208/Α/1993), από τότε που ίσχυσε, είναι ότι αυτή εφαρμόζεται και για τους διευθυντές με θητεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Εθνικής Πινακοθήκης και του Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την κατάργηση, συγχώνευση, διατήρηση συμβουλίων και επιτροπών, που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και τη μεταβολή των αρμοδιοτήτων, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών αυτών. Με την ίδια διαδικασία θα μπορούν να συνιστώνται και νέα συμβούλια ή επιτροπές. Στα μέλη των παραπάνω συμβουλίων ή επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.