Νόμος 2206/94 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Περιορισμοί και απαγορεύσεις, ποινικές κυρώσεις και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε έναντι ανταλλάγματος είτε όχι, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο, εκτός αν λάβει άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, να πράττει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

 

α) Να θέτει σε λειτουργία, διατηρεί ή εκθέτει προς διεξαγωγή παιχνιδιού οποιοδήποτε μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιχνιδιού ή μηχάνημα με νομίσματα για την απόκτηση χρηματικού κέρδους.

 

β) Να εισπράττει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε αμοιβή, αντάλλαγμα, ποσοστό ή μερίδιο των χρημάτων ή αντικειμένων που διακυβεύονται κατά τη διάρκεια παιχνιδιού ή κατά τη λειτουργία μέσου ή υλικού διεξαγωγής παιχνιδιού ή μηχανήματος με νομίσματα οποιουδήποτε είδους.

 

γ) Να επιτρέπει ή ανέχεται τη λειτουργία, διατήρηση ή έκθεση οποιουδήποτε μέσου ή υλικού διεξαγωγής παιχνιδιού ή μηχανήματος με νομίσματα οποιουδήποτε είδους, έναντι χρημάτων ή περιουσιακών αντικειμένων, εντός της κατοικίας του ή καταστήματος εργασίας του ή κλειστού ή υπαίθριου χώρου, του οποίου έχει την κυριότητα, νομή ή κατοχή. Δεν απαγορεύεται η διατήρηση μέσου ή υλικού διεξαγωγής παιχνιδιού από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο εντός της κατοικίας του αποκλειστικά για διακοσμητικούς σκοπούς.

 

δ) Να πωλεί, παραχωρεί, εκμισθώνει, διανέμει ή παραδίδει τη χρήση οποιουδήποτε μέσου ή υλικού διεξαγωγής παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων με νομίσματα για την απόκτηση χρηματικού κέρδους.

 

2. Οι απαγορεύσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου ισχύουν και προκειμένου για πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα με ελληνική ή ξένη σημαία κάθε τύπου και χωρητικότητας, εφόσον αυτά βρίσκονται σε λιμάνια ή σε εσωτερικά ή χωρικά ύδατα της ελληνικής επικράτειας.

 

Σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες διάρκειας άνω των δώδεκα (12) ωρών επιτρέπεται, μετά από άδεια του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας η λειτουργία καζίνου κατά τη διάρκειά του εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων τμήματος του πλου, σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

3. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε κάτοχο άδειας λειτουργίας καζίνου να προσλάβει οποιονδήποτε υπάλληλο παιχνιδιών πριν αυτός λάβει δελτίο καταλληλότητας, σύμφωνα με υπουργική απόφαση του άρθρου 3 παράγραφος 6. Οι υπάλληλοι παιχνιδιών οφείλουν να φέρουν το δελτίο καταλληλότητάς τους καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

 

4. Απαγορεύεται στους υπαλλήλους των κατόχων άδειας λειτουργίας καζίνου, καθώς επίσης και σε κάθε μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντα σύμβουλο ή μέτοχο των κατόχων αδειών λειτουργίας καζίνου, να μετέχουν σε παιχνίδια, στοιχήματα ή είσπραξη κερδών, είτε άμεσα είτε έμμεσα δι' άλλων προσώπων εντός του καζίνου, με το οποίο τελούν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω σχέσεις.

 

4. α) Απαγορεύεται η πρόσληψη στις επιχειρήσεις καζίνο της χώρας όσων έχουν υπηρετήσει στη Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ως διοικητικό προσωπικό ή ως μέλη του ελεγκτικού μηχανισμού των Καζίνο του αυτού ή άλλου Υπουργείου ή έχουν διατελέσει μέλη της Επιτροπής Καζίνο. Η απαγόρευση ισχύει επί πέντε (5) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο διακοπή της σχέσεώς τους με τις υπηρεσίες αυτές.

 

Οι παραβάτες των ως άνω διατάξεων υπόκεινται στις ποινές της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4)α προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001).

 

5. Όποιος παραβιάζει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με χρηματική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές μέχρι πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές. Σε περίπτωση υποτροπής τα ποσά αυτά μπορούν να διπλασιαστούν.

 

6. Όποιος παραβιάζει τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές. Σε περίπτωση υποτροπής τα ποσά αυτά μπορούν να διπλασιαστούν.

 

7. Όποιος ανακοινώνει ή γνωστοποιεί ή καθιστά καθ' οιονδήποτε τρόπο προσιτά σε τρίτους πληροφορίες ή στοιχεία, που αφορούν τις οικονομικές και άλλες δραστηριότητες των αιτούντων ή κατόχων αδειών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η παραβίαση του απορρήτου τιμωρείται και αν τελέστηκε μετά τη λήξη της θητείας, αποχώρηση από την υπηρεσία ή τερματισμό της σχέσης του παραβάτη με την αρμόδια υπηρεσία.

 

8. Τα μέσα, υλικά και υλικοί φορείς πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων ή τα προϊόντα από αυτές δημεύονται.

 

9. Κάθε διάταξη που θεσπίζει οποιοδήποτε προνόμιο ή προνομιακή μεταχείριση υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου σε σχέση με την ίδρυση και λειτουργία καζίνου καταργείται. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται το Κεφάλαιο θ' του νόμου 2160/1993, πλην του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 εδάφια α', β', γ', δ'.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.