Νόμος 2206/94 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Λειτουργία των καζίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η λειτουργία των καζίνων υπόκειται στον έλεγχο του κράτους.

 

2. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού παραμένει και λειτουργεί ως Επιτροπή εποπτείας της λειτουργίας των καζίνων.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από κοινή πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης Οικονομικών και Τουρισμού, δημιουργείται στο Υπουργείο Τουρισμού διεύθυνση καζίνων που έχει σκοπό την επικουρία της επιτροπής και του Υπουργού Τουρισμού στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Με το ίδιο ή όμοιο προεδρικό διάταγμα συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία ή βαθμό και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση, τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της διεύθυνσης καζίνων. Με το ίδιο ή όμοιο προεδρικό διάταγμα, υφιστάμενες οργανικές μόνιμες θέσεις του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές, μπορούν να μεταφέρονται στη διεύθυνση καζίνων.

 

4. α) Ο διοικητικός έλεγχος ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και περιλαμβάνει ενδεικτικά τον έλεγχο κτιρίων και εγκαταστάσεων, τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, τα υλικά και τα μηχανήματα διεξαγωγής των παιγνίων και τη διαδικασία προμήθειάς τους, καθώς και την τήρηση των όρων χορήγησης της άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όρια του διοικητικού ελέγχου.

 

Με προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού είναι δυνατή η ανάθεση τεχνικής υποστήριξης του συστήματος ελέγχου σε φορείς του ιδιωτικού τομέα που έχουν διεθνή εμπειρία σε ανάλογες εργασίες υψηλής τεχνολογίας και εξειδίκευσης στον έλεγχο καζίνο.

 

β) Ο οικονομικός έλεγχος, εκτός εκείνου της εφαρμογής των όρων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία του οικονομικού ελέγχου, καθώς και οι λεπτομέρειες κάθε απαιτούμενης συνεργασίας των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

γ) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στα προηγούμενα εδάφια υπουργικών αποφάσεων ισχύουν οι κανονισμοί ελέγχου που έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001).

 

5. Σε περίπτωση παράβασης των όρων λειτουργίας, η Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της:

 

α) Επιβάλλει πρόστιμο από 1.000.000 δραχμές μέχρι 500.000.000 για κάθε παράβαση και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι το διπλάσιο των ποσών αυτών.

β) Ανακαλεί προσωρινά μέχρι 3 μήνες ή οριστικά την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

 

Οι αποφάσεις των περιπτώσεων (α) και (β) είναι αμέσως εκτελεστές και δεν υπόκεινται σε αναστολή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με κάθε αναγκαίο έλεγχο τήρησης της δημόσιας τάξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 34 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

7. Τα παιχνίδια που επιτρέπεται να παίζονται στα καζίνα είναι τα ακόλουθα:

 

α. Μπλακ-Τζακ ή είκοσι ένα.

β. Γαλλική Ρουλέτα.

γ. Αμερικάνικη Ρουλέτα.

δ. Μπακαράς.

ε. Μπάγκο - Πούντο.

στ. Ζάρια.

ζ. Μηχανήματα με νομίσματα χωρίς οθόνη.

η. Μηχανήματα με νομίσματα με οθόνη.

θ. Σεμέν-ντε-Φερ.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνων, στα καζίνα της χώρας επιτρέπεται να παίζονται και άλλα παιχνίδια, εκτός των παραπάνω, εφόσον αυτά λειτουργούν νόμιμα σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο κανονισμός διεξαγωγής του κάθε παιχνιδιού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003).

 

8. Τα παιχνίδια εντός των καζίνων διεξάγονται με μάρκες, πλάκες, κέρματα ή άλλα μέσα ή με τραπεζογραμμάτια της ελληνικής Δημοκρατίας και κανονισμούς που καθορίζει υπουργική απόφαση. Με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζεται η λήψη φιλοδωρημάτων από το προσωπικό.

 

9. Ως προς τα παιχνίδια ή στοιχήματα που διεξάγονται εντός των καζίνων, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 844 του Αστικού Κώδικα.

 

10. Στο καζίνο επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.

 

Η διεύθυνση του καζίνου υποχρεούται να καταχωρεί την ταυτότητα κάθε εισερχομένου στο χώρο των παιχνιδιών σε ειδικά θεωρημένα βιβλία και δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο ή να επιβάλει την αποχώρηση οποιουδήποτε προσώπου κρίνει, χωρίς να έχει υποχρέωση να δικαιολογήσει την απόφασή του αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και κατόπιν εισηγήσεως επιτροπής καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των μηχανημάτων, των προμηθευτών, των κατασκευαστών ή διανομέων των μέσων και υλικών διεξαγωγής των παιχνιδιών περιλαμβανομένων των μηχανημάτων με νομίσματα.

 

Τις άδειες καταλληλότητας χορηγεί η επιτροπή κατόπιν ελέγχου των υποβαλλόμενων αιτήσεων. Επίσης επιτρέπεται να καθορίζονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται οι προδιαγραφές των μηχανημάτων, τα επιτρεπόμενα παιχνίδια, οι ασκούμενοι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις των αρμόδιων οργάνων.

 

12. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης, σύστασης ενεχύρου, σύστασης επικαρπίας ή άλλης πράξης διαθέσεως εν ζωή μετοχών κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου, ο αποκτών έχει υποχρέωση να υποβάλλει - αίτηση για χορήγηση σχετικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η μεταβίβαση, σύσταση ενεχύρου, σύσταση επικαρπίας ή άλλη πράξη διαθέσεως εν ζωή θα θεωρείται έγκυρη και θα παράγει έννομες συνέπειες μόνο μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 34 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

13. Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο αποκτών είναι ανήλικος, τελεί υπό επιτροπεία, δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου έχουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ή ο επίτροπος ή ο δικαστικός αντιλήπτορας κατά περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 34 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

14. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου λόγω κληρονομικής διαδοχής, οι κληρονόμοι ή ασκούντες τη γονική μέριμνα ανηλίκου κληρονόμου ή ο επίτροπος ή ο δικαστικός αντιλήπτορας του τελούντος υπό επιτροπεία, δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη κληρονόμου έχουν υποχρέωση να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 34 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

15. Οι διατάξεις των παραγράφων 12, 13 και 14 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου, του οποίου οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 34 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

16. Κάθε συγχώνευση κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου με άλλο νομικό πρόσωπο οποιουδήποτε τύπου ή απορρόφηση του κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου από άλλο νομικό πρόσωπο οποιουδήποτε τύπου ή απορρόφηση αυτού από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας καζίνου σε περισσότερα νομικά πρόσωπα εξαρτάται ως προς το κύρος από τη χορήγηση γραπτής άδειας. Η χορήγηση άδειας μπορεί να εξαρτηθεί από οποιουσδήποτε όρους συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να απαιτηθεί από κάθε ως άνω νομικό πρόσωπο να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

17. Η συγχώνευση, απορρόφηση ή διάσπαση είναι έγκυρη και παράγει έννομες συνέπειες μόνο μετά τη λήψη της γραπτής άδειας και εφόσον έχουν επιβληθεί όροι, μετά την εκπλήρωση των όρων αυτών.

 

18. Εφόσον στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου ο αποκτών ή ασκών γονική μέριμνα ανηλίκου ή επίτροπος ή δικαστικός αντιλήπτορας ή κληρονόμος είναι μέτοχος κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου ή στην περίπτωση της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου το αποκτών ή απορροφούν νομικό πρόσωπο καζίνου, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για έγκριση της μεταβίβασης ή της συγχώνευσης ή της απορρόφησης ή της διάσπασης και όχι για έκδοση νέας άδειας λειτουργίας καζίνου.

 

19. Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας κατά τις διατάξεις του παρόντος, η Επιτροπή μπορεί να αναβάλλει την έκδοση απόφασης για το λόγο ότι ένας ή περισσότεροι μέτοχοι ή έτεροι ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτερα στελέχη ή υπάλληλοι του αιτούντος δεν έχουν τα νόμιμα προσόντα και να τάξει προθεσμία στον αιτούντα, εντός της οποίας είτε να μεταβληθεί η μετοχική ή εταιρική της σύνθεση είτε να προβεί στην καταγγελία της συμβατικής σχέσης που συνδέει τον αιτούντα με τα εν λόγω μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές ή διευθύνοντες συμβούλους ή ανώτερα στελέχη ή υπαλλήλους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αιτούντος απορρίπτεται η αίτηση.

 

20. Όλες οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υποβάλλονται στην Επιτροπή που ασκεί εποπτεία. Οι άδειες χορηγούνται, με απόφασή της, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουρισμού.

 

21. Η λειτουργία της επιχειρήσεως καζίνου εξαιρείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ωραρίων ομοειδών επιχειρήσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.