Νόμος 2214/94 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Εναρμόνιση των διατάξεων του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975 με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δεύτερο και επόμενα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23/Α/1975) της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, όπως ισχύουν σήμερα, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Από το Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής διενεργείται, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, οριστική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος στο τμήμα της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογήθηκε αυτοτελώς.

 

Αν ο βουλευτής, εκτός από τη βουλευτική αποζημίωση, αποκτά και άλλα εισοδήματα, τότε οι προβλεπόμενες εκπτώσεις του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 ενεργούνται κατ' επιλογή του δικαιούχου, μετά από σχετική δήλωσή του, είτε από το Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής κατά την οριστική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί στο τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσής που φορολογείται αυτοτελώς είτε από τα άλλα εισοδήματά του που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, κατά την εκκαθάριση του Φόρου της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

Αν ο βουλευτής επιλέξει οι δαπάνες του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 να εκπέσουν από το τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογείται, τότε ο βουλευτής, μαζί με τη δήλωση επιλογής του, έχει υποχρέωση να υποβάλει στο Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής και τα δικαιολογητικά των δαπανών του άρθρου 8, που προβλέπονται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Σε αυτή την περίπτωση στο φόρο, που προκύπτει με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 στα λοιπά εισοδήματά του, προστίθεται ο φόρος ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή αναλογικού συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) στο τμήμα του φορολογούμενου εισοδήματος μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα, αν ο βουλευτής επιλέξει, η αφαίρεση των δαπανών του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 να γίνει από τα λοιπά εισοδήματά του.

 

Σε κάθε περίπτωση οι μειώσεις του φόρου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ίδιου νομοθετήματος ενεργούνται μόνο από το φόρο που αναλογεί με βάση την κλίμακα αυτού του άρθρου στο τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που υπόκειται σε φόρο, και στη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 θα αναγράφεται μεταξύ άλλων, αν οι εκπτώσεις του άρθρου 8 διενεργήθηκαν από το τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης ή όχι.}

 

2. Μεταξύ του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975 της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Εάν κατά τη διενεργούμενη από το Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής οριστική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος που αναλογεί στο τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση την οριστική εκκαθάριση και του ποσού του φόρου που παρακρατήθηκε κατά τη διάρκεια του οικείου έτους, τότε η διαφορά αυτή βεβαιώνεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.}

 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-1992 και μετά.

 

4. Στην περίπτωση που, από δύο ή περισσότερες αιτίες καταβάλλονται στον ίδιο δικαιούχο, μέσα στο οικείο έτος, χρηματικά ποσά που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975, οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται στο άθροισμα αυτών των ποσών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 

5. Σε αυτή την περίπτωση την οριστική εκκαθάριση του φόρου στο άθροισμα αυτών των χρηματικών ποσών διενεργεί η Υπηρεσία η οποία στο οικείο έτος τελευταία κατέβαλε στο δικαιούχο τέτοιο χρηματικό ποσό και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-1993 και μετά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.