Νόμος 2214/94 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου 1468/1984 (ΦΕΚ 109/Α/1984)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες, τα δικαστικά, διοικητικά, οικονομικά και δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο Δημόσιο.

 

Απαλλαγές, που προβλέπονται υπέρ του Δημοσίου, από το παράβολο για άσκηση ενδίκων μέσων, για την εισφορά υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, για το δικαστικό ένσημο αντιγράφων και για τα δικαιώματα υπέρ των έμμισθων υποθηκοφυλάκων, ισχύουν και για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Για την είσπραξη των απαιτήσεών του και γενικά των εσόδων του εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει επί αναγκαστικού πλειστηριασμού τα προνόμια κατάταξης του Δημοσίου των άρθρων 975 αριθμός 5, 977, 1007 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του άρθρου 61 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2526/1997 (ΦΕΚ 205/Α/1997).

 

2. Μέχρι την έναρξη ισχύος του καταστατικού του Ταμείου, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου να συστήσει στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Υποκαταστήματα Ταμειακή Υπηρεσία για την είσπραξη των απαιτήσεων και γενικά των εσόδων του. Νόμιμο τίτλο στην περίπτωση αυτή αποτελεί η πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αρμοδίου εξουσιοδοτημένου διευθυντή. Οι εισπράξεις του Ταμείου στις περιοχές που δεν λειτουργούν Υποκαταστήματα γίνονται από τα δημόσια ταμεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

3. Από τη σύσταση της πιο πάνω Ταμειακής Υπηρεσίας είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με το καταστατικό του Ταμείου, τα όργανα αυτής υποκαθιστούν αυτοδικαίως τα όργανα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και συνεχίζουν από το σημείο που βρίσκονται κατά το χρόνο της σύστασης, όλες τις πράξεις τούτων προς είσπραξη των απαιτήσεων και γενικά των εσόδων της κεντρικής υπηρεσίας και των Υποκαταστημάτων. Οι σχετικές δίκες συνεχίζονται από το δικαστικό γραφείο του Ταμείου.

 

4. Στις περιπτώσεις που η είσπραξη των απαιτήσεων του Ταμείου ενεργείται από τη Διεύθυνση Είσπραξης Εσόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ο υπερθεματισμός κατά το άρθρο 56 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων γίνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Είσπραξης Εσόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή τον υπ' αυτού εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο της Υπηρεσίας του κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Στις λοιπές περιπτώσεις γίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή τον υπ' αυτού εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο της Υπηρεσίας του κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2526/1997 (ΦΕΚ 205/Α/1997).

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, μπορεί να συνιστά ευκαιριακές επιτροπές ή ομάδες εργασίας αποτελούμενες από μέλη του, υπαλλήλους του Ταμείου και ειδικούς επιστήμονες. Τα μέλη των επιτροπών αυτών ή των ομάδων εργασίας δεν μπορεί να είναι περισσότερα των επτά (7).

 

Έργο των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας είναι:

 

α) η μελέτη ειδικών θεμάτων, σε σχέση με την προώθηση των εργασιών και γενικά των συμφερόντων του Ταμείου,

 

β) η σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης ή η γνωμοδότηση επί των θεμάτων αυτών, καθώς και κάθε άλλου θέματος, που παραπέμπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στις επιτροπές αυτές.

 

6. Χρέη γραμματέα των ανωτέρω επιτροπών ή των ομάδων εργασίας εκτελεί υπάλληλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Με απόφαση του Υπουργού οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών ή των ομάδων εργασίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α/1995).

 

7. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται Ταμειακή Υπηρεσία νοείται η Διεύθυνση Εισπράξεως Εσόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και όπου αναφέρεται Διευθυντής της Ταμειακής Υπηρεσίας νοείται ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Εισπράξεως Εσόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.