Νόμος 2214/94 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης στεγαστικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των χορηγουμένων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τοκοχρεολυτικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, προς τους δημοσίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και τους λοιπούς δικαιουμένους, κατά την κείμενη νομοθεσία, κάθε δανειζόμενος υποχρεούται να εκχωρεί υπέρ του δανειστού:

 

α) Μέχρι τα 6/10 όλων γενικά των τακτικών μηνιαίων απολαβών του (μισθός, επιδόματα, μηνιαία αναλογία δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων, κ.λ.π.).

 

β) Μέχρι τα 6/10 της κανονισμένης κυρίας και επικουρικής συντάξεως και όλων γενικά των μερισμάτων και άλλων παροχών που τακτικά λαμβάνουν από τα ασφαλιστικά τους Ταμεία.

 

γ) Τα 3/4 από το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται σε αυτόν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή από την οριζόμενη από την εργατική νομοθεσία αποζημίωση λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσεως.

 

2. Οι πιο πάνω εκχωρήσεις είναι ισχυρές καταργούμενης κάθε αντιθέτου γενικής ή ειδικής διατάξεως.

 

Για την αναγγελία των εκχωρήσεων αυτών αρκεί η τήρηση των κοινών διατάξεων κατά παρέκκλιση τυχόν ειδικών ρυθμίσεων, όπως του άρθρου 95 του νόμου 2362/1995 και του άρθρου 53 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974. Εκχωρήσεις που έχουν γίνει οποτεδήποτε πριν από την εφαρμογή του παρόντος χωρίς την εφαρμογή των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο ειδικών ρυθμίσεων θεωρούνται εξ υπαρχής έγκυρες, εφόσον τηρήθηκαν οι κοινές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/2006).

 

3. Η παρακράτηση από το εφάπαξ και την αποζημίωση γίνεται μόνο αν τα 6/10 της συντάξεως και των μερισμάτων δεν καλύπτουν την τοκοχρεολυτική δόση.

 

Δεν παρακρατείται επίσης το εφάπαξ και στις περιπτώσεις της πρόωρης συνταξιοδοτήσεως όταν η έναρξη καταβολής της συντάξεως ορίζεται σε μελλοντικό χρόνο, αν ο δανειζόμενος καταβάλει όλες τις μέχρι την έναρξη καταβολής της συντάξεως τοκοχρεολυτικές δόσεις και εφόσον τα 6/10 της κανονισθείσας συντάξεως και των μερισμάτων καλύπτουν την τοκοχρεολυτική δόση.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αυξομειώνονται τα πιο πάνω ποσοστά εκχωρήσεως των μισθών, συντάξεων κ.λ.π.

 

Η απόφαση αυτή μπορεί να καταλαμβάνει και τα δάνεια που έχουν συνομολογηθεί πριν την έκδοση αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

5. Η διάρκεια εξόφλησης των δανείων που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι σαράντα έτη. Στην παρούσα ρύθμιση εμπίπτουν και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί και δεν έχουν εξοφληθεί. Η διάρκεια των χορηγηθέντων τοκοχρεολυτικών δανείων που δεν έχουν εξοφληθεί μπορεί να παρατείνεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και πέραν των 40 ετών συνολικά από το χρόνο της αρχικής σύμβασης.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να καθορίζεται και μικρότερη διάρκεια εξοφλήσεως των παραπάνω δανείων, όχι όμως λιγότερη των 15 ετών.

 

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/1998), με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010), με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/2012).

 

6. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δικαιούται οποτεδήποτε να εγγράψει με φροντίδα και δαπάνη του δανειολήπτη υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης επί ακινήτων των δανειζομένων προς ασφάλεια των πάσης φύσεως απαιτήσεων του εκ των χορηγούμενων υπό τούτου στεγαστικών δανείων δυνάμει των δανειστικών ή γενικά των αποδεικτικών των απαιτήσεων του εγγράφων. Η υποθήκη ή προσημείωση αυτή απαλλάσσεται από κάθε τέλος και δικαίωμα. Η εξάλειψη, ο περιορισμός και η διαγραφή των εγγεγραμμένων υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υποθηκών ή προσημειώσεων υποθήκης, μπορεί να γίνει και χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, με απλή μονομερή αίτηση του Ταμείου προς τον οικείο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου και απαλλάσσεται από κάθε τέλος και δικαίωμα. Απαλλάσσεται επίσης το Ταμείο από την προβλεπόμενη από το άρθρο 1308 του Αστικού Κώδικα κοινοποίηση της περιλήψεως της εγγραφής της υποθήκης ή προσημείωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010).

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και των παρισταμένων στο Συμβούλιο (εισηγητής, γραμματέας, προϊστάμενος γραφείου κ.λ.π.) τακτικών και αναπληρωματικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων [Ν] 1256/1982 και [Ν] 1505/1984.

 

8. Οι πάσης φύσεως εξασφαλίσεις υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και οι λοιποί ειδικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων από αυτό σε δικαιούχους, που προβλέπονται από το παρόν και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ισχύουν για όλα τα τοκοχρεολυτικά δάνεια του στεγαστικού τομέα με σκοπό ιδίως την απόκτηση, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή κατοικίας, που χορηγούνται ή έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την εφαρμογή του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/2006) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

9. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να χορηγεί δάνεια προς το σκοπό αποπληρωμής στεγαστικών δανείων α' κατοικίας που έχουν χορηγήσει άλλα πιστωτικά ιδρύματα σε ενήμερους στα δάνεια αυτά δανειολήπτες δημόσιους υπαλλήλους και σε όσους δικαιούνται να λάβουν δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και με τους όρους και εξασφαλίσεις που χορηγεί το ίδιο τα δάνεια του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.