Νόμος 2218/94 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες του νομαρχιακού συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομαρχιακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκτός από αυτές που ανήκουν στο νομάρχη ή στις νομαρχιακές επιτροπές. Το νομαρχιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

α. Τον κανονισμό των εργασιών του, τον κανονισμό των εργασιών των νομαρχιακών επιτροπών και τον οργανισμό των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

β. Την εφαρμογή της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού.

γ. Τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

δ. Την επιβολή φόρων, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων.

ε. Την απαλλοτρίωση ακινήτων.

στ. Την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων.

ζ. Την παραχώρηση της χρήσης και την εκμίσθωση κινητών και ακινήτων.

η. Την αγορά και μίσθωση κινητών και ακινήτων.

θ. Τη σύναψη δανείων και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών.

ι. Το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών.

ι)α. Την προστασία και αξιοποίηση περιοχών.

ι)β. Τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση έργων.

ι)γ. Την ίδρυση κέντρων παροχής πολιτιστικών και κοινωνικών υπηρεσιών.

ι)δ. Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών και της εκτέλεσης εργασιών ή προγραμμάτων.

ι)ε. Την ίδρυση νομικών προσώπων και επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

ι)στ. Την ανάθεση της άσκησης δραστηριοτήτων στο κράτος ή σε νομικά πρόσωπα.

ι)ζ. Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.

ι)η. Τον ορισμό του αριθμού των νομαρχιακών επιτροπών.

ι)θ. Την εκλογή των μελών των νομαρχιακών επιτροπών.

κ. Την ανάκληση των προέδρων των Νομαρχιακών Επιτροπών.

κ)α. Την εξόφληση χρεών προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε δόσεις.

κ)β. Την έντοκη κατάθεση των εσόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

κ)γ. Τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.

κ)δ. Την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

κ)ε. Την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α'-ε', ι', ι)γ', ι)ε'-κ)β' και κ)ε' στις νομαρχιακές επιτροπές ή στο νομάρχη.

 

3. Το νομαρχιακό συμβούλιο εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις για τα θέματα που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 3 ανήκουν ή μεταβιβάζονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Παράβαση των αποφάσεων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα, εκτός αν από άλλες διατάξεις προβλέπεται βαρύτερη ποινή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.