Νόμος 2218/94 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Συγκρότηση και λειτουργία του νομαρχιακού συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της νομαρχιακής περιόδου, την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου, το νομαρχιακό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο δεν προσκληθεί σε συνεδρίαση, τότε συνέρχεται αυτεπαγγέλτως την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου στις 11 το πρωί.

 

2. Στην ανωτέρω συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο και αν αυτός απουσιάζει ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου, το συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα του. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

 

Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ο σύμβουλος που προεδρεύει ενεργεί ανάμεσά τους κλήρωση. Καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη συνεδρίαση αυτή του συμβουλίου ασκεί ο νεότερος στην ηλικία σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας, ανάλογα με την περίπτωση: α) αν πρόκειται για την πρώτη διετία της νομαρχιακής περιόδου, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση του τους ανακήρυξε και β) αν πρόκειται για τη δεύτερη διετία, εκείνοι που είχαν τα αξιώματα αυτά την προηγούμενη διετία.

 

4. Τα πρακτικά της εκλογής αποστέλλονται, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κρίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα παραλαβής των πρακτικών αν είναι νόμιμη η εκλογή. Αν ακυρωθεί κάποια εκλογή, επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή πέντε (5) ημέρες μετά την παραλαβή της ακυρωτικής αποφάσεως.

 

5. Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του συμβουλίου υποβάλλεται στο συμβούλιο και οριστικοποιείται αφότου το συμβούλιο την αποδεχθεί. Για το σκοπό αυτόν το συμβούλιο, όταν έχει παραιτηθεί ο πρόεδρός του, προσκαλείται σε συνεδρίαση από το σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας από εκείνον που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και, αν αυτός κωλύεται, από τον αμέσως επόμενο.

 

Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο και, αν αυτός δεν παρίσταται, ο αμέσως επόμενος κατά την πιο πάνω σειρά.

 

Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.

 

Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει κατά περίπτωση στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου η γραμματέα.

 

6. Το νομαρχιακό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου γίνονται πάντοτε στο κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και είναι δημόσιες. Το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει σε άλλο τόπο μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του νόμιμου αριθμού των μελών του. Το συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 του συνολικού αριθμού των μελών και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.

 

7. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Οι σύμβουλοι οφείλουν αμέσως μετά την εγκατάσταση τους να δηλώσουν στον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας τους και να ορίσουν με την ίδια δήλωση στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αντίκλητο, στον οποίο θα επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του συμβουλίου. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στο κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

 

8. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει ο νομάρχης ή η νομαρχιακή επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας ή του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3), κλάσμα μικρότερο της μονάδας στρογγυλοποιείται στην επόμενη μεγαλύτερη μονάδα.

 

Αν ο πρόεδρος δεν το συγκαλέσει μέχρι και την έκτη ημέρα από την υποβολή της αιτήσεως, το συμβούλιο συνέρχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7, ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.

 

9. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου καλείται ο νομάρχης, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο νομάρχης μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο και έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Στις συνεδριάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου καλούνται οι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας ή των περιφερειών.

 

10. Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο νομάρχης. Θέματα που είναι κατεπείγοντα συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο αν συναινέσει ο νομάρχης.

 

Αν ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου, ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου.

 

11. Το συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

 

12. Το συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες.

 

13. Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιώτες για τη διατύπωση απόψεων ή παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις υποθέσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

14. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης και μπορεί να διατάξει την αποβολή από την αίθουσα κάθε προσώπου από το ακροατήριο που διαταράσσει τη συνεδρίαση.

 

15. Στη συνεδρίαση του νομαρχιακού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που είτε γράφονται σε ειδικό βιβλίο, αριθμημένο και μονογραφημένο από τον πρόεδρο του συμβουλίου, είτε καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής. Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβουλίου και η γνώμη της μειοψηφίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μαγνητοφωνική συσκευή,δεν τηρείται ειδικό βιβλίο πρακτικών, αλλά ο πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου αριθμεί και μονογράφει τα φύλλα χαρτιού που περιέχουν τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα του συμβουλίου.

 

Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν χρησιμοποιηθεί μαγνητοφωνική συσκευή,τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού που φέρουν τη μονογραφή του προέδρου. Τα φύλλα αυτά αριθμούνται και η αρίθμηση αυτή αποτελεί συνέχεια της αριθμήσεως των απομαγνητοφωνημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με τα κείμενα αυτά.

 

Τα πρακτικά, όταν δε χρησιμοποιείται μαγνητοφωνική συσκευή, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Όταν ένας σύμβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο αρχίζει νέα αρίθμηση. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.

 

Κάθε απόφαση του συμβουλίου αριθμείται ιδιαιτέρως και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση και των αποφάσεων αυτών. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας, στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλείται στο κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκτός αν άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων του συμβουλίου. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του συμβουλίου δημοσιεύονται ολόκληρες, με ανάρτηση σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για τις δημοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

16. Οι σύμβουλοι υποχρεούνται να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους που προβλέπει ο νόμος. Επίσης είναι υποχρεωμένοι, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο. Ο σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις μπορεί να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης. Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου. Σύμβουλος που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Σύμβουλος δεν μπορεί να πάρει μέρος στη συζήτηση θέματος ή στη λήψη απόφασης του συμβουλίου, αν ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση μπορεί να τιμωρηθεί με την ποινή της αργίας και, σε περίπτωση υποτροπής, με την ποινή της έκπτωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.