Νόμος 2224/94 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ειδικός Κοινός Λογαριασμός Ανεργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1993 (πράξη κατάθεσης του Υπουργείου Εργασίας 37/11-06-1993) καθορίζεται πρόσθετη εργοδοτική εισφορά 0,26% και πρόσθετη εργατική εισφορά 0,10%, οι οποίες συνεισπράττονται με τις υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισφορές από 01-01-1994.

 

Οι εισφορές αυτές καταβάλλονται για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε όλους τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων και του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί υπάγονται σε έναν, τουλάχιστον, κλάδο ασφάλισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί των αποδοχών που υπολογίζονται και οι εισφορές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μετά πενταετία από την ισχύ της παρούσας διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των οργανώσεων που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας., δύναται να τροποποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 01-01-1993 και μετά και που θεωρούνται νεοασφαλισμένοι κατά το νόμο [Ν] 2084/1992.

 

Για τις αναδρομικές εισφορές του λογαριασμού αυτού και μόνο, δεν έχει εφαρμογή η δίμηνη προθεσμία παρακράτησης εργατικής εισφοράς, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951.

 

Οι αναδρομικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης από 01-01-1994 έως και του μήνα της δημοσίευσης του νόμου αυτού, εργοδοτών και εργαζομένων, θα καταβληθούν σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες συνεχείς μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία επιβάρυνση. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης.

 

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνιστάται Ειδικός Κοινός Λογαριασμός Ανεργίας, στον οποίο περιέρχονται οι παραπάνω εισφορές, οι οποίες και αποδίδονται το αργότερο μέσα στο μεθεπόμενο από την είσπραξή τους μήνα.

 

Για την είσπραξη των εισφορών αυτών καταβάλλεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποζημίωση το ποσοστό της οποίας ορίζεται σε 4% στα εισπραττόμενα έσοδα από εισφορές, πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.

 

Η απόδοση της αποζημίωσης αυτής θα γίνεται με την εκκαθάριση των σχετικών λογαριασμών από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με την ίδια σχετική διαδικασία που προβλέπεται για τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και την Εργατική Εστία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 2335/1995 (ΦΕΚ 185/Α/1995).

 

2. Η διαχείριση του λογαριασμού της παραγράφου 1 γίνεται από εννεαμελή διαρκή επιτροπή διαχείρισης, αποτελούμενη από το διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή το νόμιμο αναπληρωτή του ως πρόεδρο, 4 εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, 2 εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωματικούς από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, 1 εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και 1 εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου οι οργανώσεις που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας γνωστοποιούν τους εκπροσώπους τους στο διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο οποίος με πράξη του συγκροτεί την επιτροπή διαχείρισης. Κάθε οργάνωση μπορεί να αντικαταστήσει, όποτε κρίνει αναγκαίο, έναν ή περισσότερους εκπροσώπους της. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής.

 

3. Η επιτροπή αυτή καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης λογαριασμού Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας, σύμφωνα με το σκοπό του άρθρου 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 1993, δηλαδή την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας και ιδίως την ενίσχυση των μακροχρόνιων ανέργων, των άνεργων νέων, την ενίσχυση των ανέργων σε περιοχές υψηλού ποσοστού ανεργίας και την εφαρμογή προγραμμάτων επανένταξης ανέργων στο παραγωγικό εργατικό δυναμικό. Πριν την οριστική έγκριση αυτού του προγράμματος, η επιτροπή διαχείρισης το γνωστοποιεί στις οργανώσεις που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ζητεί τις παρατηρήσεις τους. Οι οργανώσεις πρέπει να απαντούν εντός μηνός. Το πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης λογαριασμού εκτελείται μέσω των υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαχείρισης, που αναφέρονται στην τροποποίηση σκοπών και εισφορών, στη διαχείριση του λογαριασμού και στη μεταφορά κονδυλίων από χρήση σε χρήση, απαιτούν ειδική πλειοψηφία έξι (6) ψήφων. Για τα υπόλοιπα θέματα αρκεί η πλειοψηφία των παρόντων, εάν συγκεντρώνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ψήφους.

 

4. Εφόσον παραμένουν αδιάθετα κονδύλια στο λογαριασμό, μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και η επιτροπή τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους ίδιους σκοπούς. Με τη συμπλήρωση κάθε δωδεκάμηνου λειτουργίας του λογαριασμού, η επιτροπή υποβάλλει απολογισμό στις διοικήσεις των παραπάνω συνδικαλιστικών οργανώσεων.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από γνώμη της επιτροπής διαχείρισης, και σε εφαρμογή όρων Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, είναι δυνατόν να τροποποιούνται ο σκοπός του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας και τα ποσοστά των εισφορών των παραγράφων 1 και 3.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.