Νόμος 2242/94 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 416/Δ/1985), όπως τροποποιούνται κατά τις επόμενες παραγράφους.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 καταργείται και η παραπομπή σε αυτή, που γίνεται με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 4, νοείται ως παραπομπή στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Στις περιοχές δεύτερης κατοικίας που περιλαμβάνουν δομημένα τμήματα, καθώς και αδόμητες περιοχές άμεσα συνδεδεμένες με αυτά και έχουν ποσοστό κτιρίων με κύρια χρήση δεύτερης κατοικίας μεγαλύτερο του 60% του συνόλου των κτιρίων, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στην περίπτωση που δεν υπάρχει κτηματογραφικό διάγραμμα, η πολεοδομική μελέτη να συντάσσεται βάσει απλού οριζοντιογραφικού διαγράμματος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή σε περιοχής που προτείνεται ως τρόπος ανάπτυξης της περιοχής Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας η Ζώνη Αστικού Αναδασμού κατά το άρθρο 8 του παρόντος.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την κατασκευή κτισμάτων κοινής ωφελείας ο συντελεστής δόμησης μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,4 όχι όμως και του 0,8.}

 

5. Η περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Για αυτοτελείς ιδιοκτησίες μεγαλύτερες των 10.000 m2 για το τμήμα τους πάνω από 10.000 m2 ποσοστό 60%. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε ιδιοκτησίες εξ αδιαιρέτου κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε έκταση γης μεγαλύτερη από 10.000 m2.}

 

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 καταργείται.

 

7. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής:

 

{ε. καθώς και για παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες άλλων πολεοδομικών ενοτήτων δεύτερης κατοικίας του ίδιου δήμου ή κοινότητας, των οποίων τα οικόπεδα ρυμοτομούνται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο, για τη δημιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων ή κατά ποσοστό περισσότερο από την προκύπτουσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποχρέωσή τους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για ρυμοτομούμενα οικόπεδα εντός σχεδίου εγκεκριμένου κατά τη διαδικασία του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων του ίδιου δήμου ή κοινότητας, εφόσον το επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους.}

 

8. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 η λέξη ιδιοκτήτες αντικαθίσταται με τη λέξη ιδιοκτησίες.

 

9. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής

 

{9. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983.}

 

10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως προς την πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας εταιρειών μικτής οικονομίας, επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι αντίστοιχες εταιρείες ή επιχειρήσεις.}

 

11. Στο άρθρο 8 οι λέξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο β' του παρόντος αντικαθίστανται με τις λέξεις που πολεοδομούνται με τις παρούσες διατάξεις.

 

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 η λέξη διαμορφωμένες διαγράφεται.

 

13. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων δύναται να ρυθμίζονται και κατά τροποποίηση των διατάξεων του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιείται με το παρόν άρθρο, τα θέματα που αφορούν το περιεχόμενο και τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης των πολεοδομικών μελετών περιοχών δεύτερης κατοικίας, την εφαρμογή των μελετών αυτών, τις εισφορές σε γη και σε χρήμα, που επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, τα οποία περιλαμβάνονται στις πολεοδομικές περιοχές δεύτερης κατοικίας, και ιδίως το ύψος, το οποίο μπορεί να είναι μόνο μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται στα άρθρα 6 και 7 του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος, τον τρόπο υπολογισμού και τη διαδικασία επιβολής και πραγματοποίησης των εισφορών αυτών και τη σειρά προτεραιότητας στη διάθεση των εκτάσεων που προέρχονται από τις εισφορές σε γη, τον καθορισμό ζωνών ενεργού πολεοδομίας, αστικού αναδασμού, ειδικής ενίσχυσης και ειδικών κινήτρων στις παραπάνω περιοχές και τους ειδικότερους περιορισμούς και ρυθμίσεις που επιβάλλονται στις ζώνες αυτές.

 

14. Επαναφέρεται σε ισχύ η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983, ως ίσχυε πριν από το άρθρο 43 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.