Προεδρικό διάταγμα 16/8/85 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Περιοχές που πολεοδομούνται


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με το παρόν διάταγμα πολεοδομούνται περιοχές που πληρούν μια από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 

α) Είναι διαμορφωμένες περιοχές δεύτερης κατοικίας.

 

β) Έχουν προσδιοριστεί από το Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας του αντίστοιχου Δήμου ή Κοινότητας όπου ανήκει η περιοχή ως περιοχές δεύτερης κατοικίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και επί πλέον πληρούν έναν από τους παρακάτω όρους:

 

i) Ανήκουν κατά κυριότητα σε Παραθεριστικούς, Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο υπ' αριθμόν [ΠΔ] 17/1984 προεδρικό διάταγμα Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτών, και πολεοδόμηση εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών (ΦΕΚ 5/Α/1984).

 

ii) Ανήκουν κατά κυριότητα σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4, του νόμου 1416/1984 ή σε εταιρείες Μικτής Οικονομίας κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 10 του νόμου 1337/1983, ή σε αμιγείς επιχειρήσεις άλλων φορέων του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 και που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων ανάπτυξης συγκροτημάτων οργανωμένων διαμερισμάτων ή αυτοτελών οικίσκων και συναφών εγκαταστάσεων για δραστηριότητα διακοπών και αναψυχής. Η μεταβίβαση της ακίνητης περιούσιας των Επιχειρήσεων ή Εταιρειών της παρούσας υποπερίπτωσης β(ii) δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις της ίδιας υποπερίπτωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την προγραμματική σύμβαση του άρθρου 11 του νόμου 1416/1984 ή τη σύμβαση αναθέσεως του άρθρου 10 του νόμου 1337/1983. Σ' αυτήν την περίπτωση οι παραπάνω συμβάσεις καθορίζουν όλους τους σχετικούς όρους και περιορισμούς των μεταβιβάσεων. Επιπλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την πολεοδόμηση των περιοχών των εταιρειών ή επιχειρήσεων αυτών είναι να βρίσκονται έξω από τη ζώνη πλάτους 80 m2 από τη γραμμή αιγιαλού ή την όχθη δημοσίων λιμνών ή μεγαλύτερου αν αυτό ορίζεται από τους περιορισμούς που προβλέπονται στην αντίστοιχη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου.

 

Δεν επιτρέπεται η πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας εφόσον είναι αντίθετη με τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με τις αρχές της πολεοδομικής επιστήμης και τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η διαφύλαξη της Γεωργικής γης ψηλής παραγωγικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.