Νόμος 2244/94 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας:

 

α) Καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί και οικονομικοί όροι των συμβάσεων, οι λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και των παραγωγών, καθώς και οι όροι διασύνδεσης.

 

β) Ορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τα καταβλητέα παράβολα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 

2. Αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή έκτακτη αδυναμία των εγκαταστάσεων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού να καλύψουν σε ηλεκτρική ενέργεια τις ανάγκες περιοχών της χώρας, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, να διατάσσεται η λειτουργία κύριων ή εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνω των 400KW που συνδέονται με τα δίκτυα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το αντάλλαγμα που υποχρεούται να καταβάλλει η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στον αυτοπαραγωγό. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αυτοπαραγωγού μπορεί να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

 

 

3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πάνω ή κάτω από δημόσιους δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια ή άλλους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους ή κατά μήκος αυτών. Στην απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνονται τα δίκτυα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, τα δίκτυα φωτισμού οδών και πλατειών και τα δίκτυα που απαιτούνται για την κίνηση των ηλεκτροκίνητων μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς επίσης και τα έργα σύνδεσης των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β)2 του άρθρου 24 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από γνώμη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, η οποία αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τα δίκτυά της, με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να αρθεί η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

5. Η εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα, για την περιοχή της Αττικής απαγορεύεται η λειτουργία και εγκατάσταση νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με στερεά καύσιμα, εκτός από εκείνα της βιομάζας, καθώς και σταθμών που λειτουργούν με υγρά καύσιμα με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 1 του παρόντος, εφ' όσον χρησιμοποιούνται υγρά καύσιμα.

 

6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να συνιστώνται με σκοπό την προώθηση των εφαρμογών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της τεχνολογίας, στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ως περιφερειακά και τοπικά ενεργειακά κέντρα και γραφεία, καθώς και να ενοποιούνται, χωρίζονται, μεταφέρονται, μετατρέπονται και καταργούνται τέτοια κέντρα.

 

7. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (ΚΑΠΕ) ορίζεται ως εθνικό συντονιστικό κέντρο των δραστηριοτήτων που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογική χρήση ενέργειας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την λειτουργία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ορίζεται ότι τα περιφερειακά και τοπικά ενεργειακά κέντρα και γραφεία εποπτεύονται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προσδιορίζεται το είδος και η έκταση της εποπτείας αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/1999).

 

8. Τα υφιστάμενα ενεργειακά κέντρα και γραφεία, μέχρι να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν γι' αυτά κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

9. Με τα προεδρικά διατάγματα ίδρυσης των παραπάνω κέντρων και γραφείων:

 

α) Καθορίζονται τα όργανα διοίκησης, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών τους, η άσκηση εποπτείας σε αυτά, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει οικονομικό, διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και ιδίως την έγκριση των προγραμμάτων, των προϋπολογισμών και απολογισμών, καθώς και τα της αποτίμησης των αποτελεσμάτων των εργασιών τους.

 

β) Καθορίζονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ρυθμίζονται τα θέματα κατάστασης, αποδοχών και πειθαρχίας γενικά του συνόλου του προσωπικού αυτού, καθώς και τα θέματα ένταξης, μετάταξης και απόσπασής του.

 

γ) Προβλέπονται πόροι και κάθε μορφής επιχορηγήσεις και ρυθμίζεται η διάθεση, διαχείριση, δικαιολόγηση και οι οικονομικοί έλεγχοι των δαπανών.

 

δ) Προβλέπεται κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων και γραφείων αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.