Νόμος 2244/94 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής απαιτείται άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

2. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σταθμών, που συνδέονται με τα δίκτυα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, για τις τεχνικές και οικονομικές επιπτώσεις της διασύνδεσης στις εγκαταστάσεις της.

 

3. Άδεια εγκατάστασης, δεν απαιτείται για:

 

α) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 20 kW,

β) εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 150 kW,

γ) εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 400 kW, που εγκαθίστανται σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες,

δ) πειραματικούς ή ερευνητικούς σταθμούς που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς φορείς και για όσο χρονικό διάστημα διεξάγεται η έρευνα ή το πείραμα. Επίσης, για σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για λόγους πιστοποίησης ή μετρήσεων και για όσο χρονικό διάστημα διεξάγονται οι μετρήσεις ή η πιστοποίηση.

 

4. Στις άδειες εγκατάστασης μπορούν να τίθενται όροι και περιορισμοί για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας της κατασκευής του σταθμού και την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

 

Για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά θεώρηση, που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από υπεύθυνες δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων μελετών και επιβλέψεων του έργου, τοπογραφικό διάγραμμα με σαφές οδοιπορικό, διάγραμμα κάλυψης, σχέδια, προϋπολογισμό του έργου, αποδεικτικά πληρωμής φόρων και αποδεικτικά εισφορών και αμοιβών μηχανικών.

 

Για υδροηλεκτρικά έργα απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας μόνο για το κτίριο του υδροηλεκτρικού σταθμού. Για τα υδραυλικά έργα την ευθύνη έχουν εξ ολοκλήρου ο μελετητής, ο κατασκευαστής και ο φορέας υλοποίησης του έργου.

 

Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας οι δομικές κατασκευές, όπως τα θεμέλια των πύργων ανεμογεννητριών, τα οικήματα στέγασης του εξοπλισμού ελέγχου και των μετασχηματιστών. Σε κάθε περίπτωση τα έργα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάγονται στις περί βιομηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων διατάξεις του άρθρου 4 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) για την εκτός σχεδίων πόλεων δόμηση, καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη του ίδιου προεδρικού διατάγματος, που αφορά σε έργα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, που δημοσιεύθηκε στις 31-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια οικισμών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγματος και των διατάξεων του άρθρου 7 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύθηκε στις 03-05-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης ή νομιμοποίησης εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, εκτός αν η εγκατάσταση προβλέπεται να γίνει σε παραδοσιακούς οικισμούς ή περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που προστατεύονται ως προς την πολεοδομική ανάπτυξη από ειδικά διατάγματα.

 

Για την έκδοση οικοδομικών αδειών έργων ηλεκτροπαραγωγής, που ανεγείρονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις, ύστερα από έγκριση επέμβασης χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του νόμου 998/1979 και του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987), θεωρείται ότι υφίσταται τίτλος κυριότητας.

 

Ειδικά για την κατασκευή των κτιρίων των μικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΜΥΗΕ), ισχύουν οι πιο κάτω όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

α) ελάχιστο όριο αρτιότητας 500 m2,

β) απόσταση από το όριο του γηπέδου ή κοινόχρηστου χώρου 2.5 m,

γ) συντελεστής δόμησης 0.7,

δ) ποσοστό κάλυψης 40%,

ε) μέγιστο ύψος 9 m και

στ) συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης 5.5.

 

Τα αιολικά και ηλιακά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νοούνται μόνο ως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 

Ειδικά για την προέγκριση οικοδομικών αδειών και την έκδοση οικοδομικών αδειών του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες, για την κατασκευή των δομικών κατασκευών θεμελίων των πύργων των ανεμογεννητριών, οικημάτων στέγασης του εξοπλισμού ελέγχου και των μετασχηματιστών και λοιπών συνοδευτικών έργων αιολικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν προ της θέσεως σε ισχύ του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), οι κάτοχοι των οποίων προβαίνουν σε αποξήλωση και αντικατάσταση του εξοπλισμού τους με νέο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006, ή προχωρούν σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού αυτών, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 22 του άρθρου 3 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), ο έλεγχος των όρων και περιορισμών δόμησης συντελείται και διενεργείται αυτοτελώς, κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν αντίθετης ρύθμισης, επί της ιδιόκτητης ή μισθωμένης ή παραχωρηθείσας, εν όλω ή εν μέρει σε περίπτωση περισσοτέρων ιδιοκτησιών, έκτασης όπου είχε εγκατασταθεί το αρχικό έργο, για την οποία προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων.

 

Τα όρια των ιδιοκτησιών που τυχόν υπάρχουν εντός αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο των όρων και περιορισμών δόμησης. Για τον έλεγχο αυτόν λαμβάνονται υπόψη μόνο τα όρια της έκτασης όπου είχε εγκατασταθεί το αρχικό έργο. Οι κάτοχοι της άδειας παραγωγής των έργων κατά τα ανωτέρω έχουν νόμιμο δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας κατά την έννοια της παραγράφου 1)α του άρθρου 40 του νόμου 4495/2017.

 

Οι αγροτικές οδοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 189 του νόμου 4001/2011 δύνανται να είναι είτε κοινόχρηστες είτε ιδιωτικές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001), με το άρθρο 46 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), με το άρθρο 67 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019), με το άρθρο 35 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2020).

 

5. Για τη λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, για τους οποίους χορηγείται άδεια εγκατάστασης, απαιτείται και άδεια λειτουργίας.

 

Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για την τήρηση των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Αν ο σταθμός συνδέεται με τα δίκτυα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, η λειτουργία του απαγορεύεται πριν από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης.

 

6. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και μπορεί να ανανεώνεται. Με την άδεια λειτουργίας μπορεί να επιβάλλονται όροι και περιορισμοί για την ασφαλή λειτουργία των σταθμών, την προστασία της υγείας και ζωής των εργαζομένων σε αυτούς, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως της κυριότητας της μονάδας παραγωγής, ο νέος κύριος υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συμβάσεως μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και του αρχικού αδειούχου. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί να τροποποιείται η άδεια λειτουργίας επ' ονόματι του νέου κυρίου της μονάδας.

 

7. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, αλλά προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή κίνδυνο για τους εργαζομένους σε αυτούς, μπορεί, με απόφαση του νομάρχη της περιφέρειας όπου είναι εγκατεστημένοι, να εξαιρεθούν από την απαλλαγή. Στην περίπτωση αυτή για τη συνέχιση της λειτουργίας των σταθμών απαιτείται άδεια λειτουργίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.