Νόμος 2244/94 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την ισχύ του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν οι άδειες λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1559/1985.

 

Η λειτουργία των σταθμών αυτών διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Μέχρι την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων ισχύουν οι υφιστάμενες που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του νόμου [Ν] 1559/1985.

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, κάθε απαίτηση μισθωτού της Δημόσιας Επιχείριση Ηλεκτρισμού κατ' αυτής, αναγόμενη στο χρονικό διάστημα πριν από την 01-07-1991, η οποία απορρέει από την υπ' αριθμόν 21091/1946 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και το άρθρο 10 του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού της Δημόσιας Επιχείριση Ηλεκτρισμού, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1974, αποσβένεται, εκτός αν έχει αναγνωρισθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Δίκες που έχουν ως αντικείμενο τέτοιες απαιτήσεις καταργούνται.

 

4. Μισθωτοί της Δημόσιας Επιχείριση Ηλεκτρισμού, οι οποίοι μετακινήθηκαν πρόσκαιρα για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας, δικαιούνται να λάβουν για το πριν από 01-07-1991 χρονικό διάστημα και εφόσον κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου οι σχετικές αξιώσεις δεν έχουν παραγραφεί:

 

α) ποσοστό 57% της διαφοράς μεταξύ της αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας που προκύπτει με βάση το 1/25 του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους για κάθε διανυκτέρευση και αυτής που τους καταβλήθηκε πράγματι για την αιτία αυτή, άτοκα, εκτός εάν εκκρεμεί καταψηφιστική αγωγή, οπότε οφείλεται εντόκως αυτή, και

 

β) τις δικαστικές δαπάνες που επιδικάστηκαν υπέρ αυτών από οποιοδήποτε δικαστήριο, εφόσον ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα εντός αποσβεστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αίτηση των δικαιούχων στη Διεύθυνση Προσωπικού της Δημόσιας Επιχείριση Ηλεκτρισμού.

 

5. Στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 158/1975 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να γίνονται εργασίες καθαρισμού μονωτήρων υπό τάση στην τρίτη περιοχή τάσης, εφόσον αυτές γίνονται από τον αέρα με ελικόπτερο.}

 

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 01-09-1994.

 

6. Για την άμεση επισκευή, συντήρηση ή κατασκευή γραμμών, υποσταθμών μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεφωνικών δικτύων και εγκαταστάσεων από εξειδικευμένα συνεργεία της Δημόσιας Επιχείριση Ηλεκτρισμού ή του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, αντίστοιχα, με αυτεπιστασία ή για την άμεση επισκευή, συντήρηση εξοπλισμού Σταθμών Παραγωγής, για βοηθητικές εργασίες στην ύπαιθρο ή τα εργοτάξια, καθώς και για τα έργα έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής των ορυχείων της Δημόσιας Επιχείριση Ηλεκτρισμού, επιτρέπεται η πρόσληψη, στον τόπο των εκτελούμενων έργων, αποκλειστικά ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) προς υποστήριξη των συνεργείων, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης στο άρθρο 21 παράγραφοι 7, 13 και 15 του νόμου 2190/1994 διαδικασίας, για απασχόληση που δεν υπερβαίνει, κατ' άτομο, τα 60 ημερομίσθια σε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, αποκλειόμενης αυστηρά οποιασδήποτε παράτασης ή επαναπρόσληψης πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησης. Οι υπεύθυνοι παραβίασης των παραπάνω περιορισμών διώκονται και αυτεπαγγέλτως για παράβαση καθήκοντος, κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, παραπέμπονται δε υποχρεωτικώς στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2020).

 

7. Επίσης, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείριση Ηλεκτρισμού, στις οποίες θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και προϋποθέσεις, δύναται να προσλαμβάνεται στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2190/1994, ένα μέλος της οικογένειας μισθωτού, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θανόντος συνεπεία εργατικού ατυχήματος.

 

Με τη διαδικασία του ανωτέρου εδαφίου δύναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, να προσλαμβάνεται στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού το με οποιαδήποτε σχέση εργασίας έκτακτο προσωπικό της, το οποίο έχει υποστεί μόνιμη σωματική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% συνεπεία εργατικού ατυχήματος στην Επιχείρηση. Σε περίπτωση που η πρόσληψη δεν είναι δυνατή λόγω νομίμως διαπιστωθείσας ανικανότητας εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας στην Επιχείρηση, έχει εφαρμογή η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

Η ισχύς των ανωτέρω εδαφίων αρχίζει από 01-01-2008.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.