Νόμος 2300/95 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μελέτη για την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

1. Για την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο συντάσσεται από τους ενδιαφερόμενους σχετική τεχνική μελέτη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

2. Η μελέτη της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Α. Ακίνητα των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 της ενότητας Α του άρθρου 3 του παρόντος νόμου:

 

α) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου, που εκτείνεται σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο του ακινήτου αυτού και απεικονίζει όλες τις ιδιοκτησίες με τα καλυμμένα και ακάλυπτα τμήματά τους. Επί του τοπογραφικού θα υπάρχει η θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,

β) αποτύπωση του διατηρητέου ή παραδοσιακού κτιρίου που βρίσκεται στο βαρυνόμενο ακίνητο (κατόψεις όλων των ορόφων, τομές, όψεις) και υπολογισμό των επιφανειών που υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης του ακινήτου. Σε περίπτωση διατήρησης επί του οικοπέδου περισσότερων του ενός κτισμάτων, η αποτύπωση γίνεται για όλα τα κτίσματα αυτά,

γ) υπόμνημα στο οποίο περιλαμβάνεται μνεία των διατάξεων με βάση τις οποίες ορίζεται ο ισχύων συντελεστής δόμησης και υπολογίζεται ο δυνάμενος να μεταφερθεί συντελεστής δόμησης, εκφρασμένος σε δομήσιμες επιφάνειες,

δ) τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται συνοπτικά το είδος και η χρήση των υπαρχόντων κτισμάτων και οι προτεινόμενες χρήσεις των ακάλυπτων χώρων μετά των τυχόν απαιτούμενων προς ανάδειξη αυτών ή του κτιρίου επεμβάσεων στους ακάλυπτους χώρους (πλακοστρώσεις, κηποτεχνικές διαρρυθμίσεις κ.λ.π.),

ε) φωτογραφίες όλων των όψεων του διατηρούμενου κτιρίου, καθώς και του ακάλυπτου τμήματος του οικοπέδου,

στ) αντίγραφο φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου ή έργου τέχνης κ.λ.π. ή του χώρου ως αρχαιολογικού,

ζ) βεβαίωση της αρμόδιας να εισηγηθεί το χαρακτηρισμό του κτιρίου ως διατηρητέου κ.λ.π. ή του χώρου ως αρχαιολογικού υπηρεσίας, ότι δεν αποχαρακτηρίστηκε και ότι δεν έχει γίνει ειδική ρύθμιση με την οποία έχει επιτραπεί προσθήκη στο διατηρητέο κτίριο 1η δόμηση του αρχαιολογικού χώρου.

 

Β. Ακίνητα επί κοινόχρηστων χώρων της παραγράφου 2 της ενότητας Α του άρθρου 3 του παρόντος νόμου:

 

α) πράξη αναλογισμού με το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει επικυρωμένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή κυρωμένα αποσπάσματα της πράξης εφαρμογής και του σχεδίου που τη συνοδεύει,

β) απόφαση νομάρχη για την κύρωση της πράξης αναλογισμού και βεβαίωση τελεσιδικίας της,

γ) τοπογραφικά διάγραμμα που απεικονίζει ολόκληρη την έκταση του ακινήτου που ρυμοτομήθηκε με τις ισχύουσες οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές. Επί τού διαγράμματος θα υπάρχει θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και θα υπολογίζεται ο δυνάμενος να μεταφερθεί συντελεστής δόμησης, εκφρασμένος σε δομήσιμες επιφάνειες,

δ) βεβαίωση του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης περί μη καταβολής αποζημίωσης,

ε) φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται το βαρυνόμενο ακίνητο.

 

Γ. Ακίνητα στα οποία υπάρχουν χαμηλά κτίρια της παραγράφου 4 της ενότητας Α του άρθρου 3 του παρόντος νόμου:

 

α) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου, εκτεινόμενο σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο του ακινήτου αυτού, το οποίο απεικονίζει όλες τις επ' αυτού ιδιοκτησίες με τα καλυμμένα και ακάλυπτα τμήματά τους και τον αριθμό των ορόφων όλων των κτιρίων του οικοδομικού τετραγώνου. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα υπάρχει η θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,

β) αντίγραφο στελέχους οικοδομικής άδειας για ανέγερση κτιρίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 1577/1985 και της αρχιτεκτονικής μελέτης που τη συνοδεύει ή βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το υφιστάμενο κτίριο πληροί τις προϋποθέσεις του παραπάνω άρθρου, με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη,

γ) διάγραμμα κάλυψης από το οποίο προκύπτουν οι υφιστάμενες και οι δυνάμενες να δομηθούν επιφάνειες που υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης, καθώς και δυνάμενος να μεταφερθεί συντελεστής δόμησης, εκφρασμένος σε δομήσιμες επιφάνειες,

δ) φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται το βαρυνόμενο ακίνητο (κτίριο και ακάλυπτος χώρος).

 

Δ. Ακίνητα που βρίσκονται σε πολεοδομικώς ενδιαφέρον σημείο της πόλης της παραγράφου 3 της ενότητας Α του άρθρου 3 του παρόντος νόμου:

 

α) γνωμοδότηση του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι το ακίνητο βρίσκεται σε πολεοδομικώς ενδιαφέρον σημείο της πόλης,

β) τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου του βαρυνόμενου ακινήτου, εκτεινόμενο σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο του ακινήτου αυτού, το οποίο απεικονίζει όλες τις επ' αυτού ιδιοκτησίες με τα καλυμμένα και ακάλυπτα τμήματά τους. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα υπάρχει θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,

γ) διάγραμμα κάλυψης με ιδεατό στερεό (εφόσον υπάρχουν κτίσματα, άλλως τα παρακάτω στοιχεία περιλαμβάνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα) και υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται οι διατάξεις με βάση τις οποίες ορίζεται ο ισχύων συντελεστής δόμησης και υπολογίζεται ο δυνάμενος να μεταφερθεί συντελεστής δόμησης, εκφρασμένος, σε δομήσιμες επιφάνειες,

δ) φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται το βαρυνόμενο ακίνητο και τα όμορα.

 

Ε. Ακίνητα για την ανέγερση στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου:

 

α) αντίγραφο του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση καθορισμού χώρου για την ανέγερση στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του από 03-09-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1161/Δ/1993),

β) επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων,

γ) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου, επί του οποίου υπάρχει η θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,

δ) διάγραμμα κάλυψης με υπολογισμό των επιφανειών που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του ακινήτου,

ε) δήλωση του κυρίου ή των συγκυρίων του ακινήτου ενώπιον συμβολαιογράφου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του από 03-09-1993 προεδρικού διατάγματος,

στ) βεβαίωση του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων περί κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, κατά τα οριζόμενα στο από 03-09-1993 προεδρικό διάταγμα, όπου απαιτείται.

 

ΣΤ. Ακίνητα που περιλαμβάνονται μέσα σε ενεργό οικοδομικό τετράγωνο της παραγράφου 5 της ενότητας Α του άρθρου 3 του παρόντος νόμου:

 

α) αντίγραφο του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση χαρακτηρισμού του οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού και από την οποία προκύπτει σε ποια ακίνητα μπορεί να εγκριθεί η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης,

β) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου επί του οποίου υπάρχει θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,

γ) διάγραμμα κάλυψης με υπολογισμό των επιφανειών που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του ακινήτου.

 

Ζ. Ακίνητα του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986:

 

α) αντίγραφο φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύτηκε το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 21 παράγραφος 1 ή η απόφαση, της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου του νόμου 1650/1986, επιβολής περιορισμών και απαγορεύσεων στο ακίνητο ή την περιοχή του,

β) φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται το βαρυνόμενο ακίνητο,

γ) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου,

δ) βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι στο βαρυνόμενο ακίνητο έχουν επιβληθεί οι περιορισμοί και απαγορεύσεις που αναφέρονται στο σχετικό προεδρικό διάταγμα ή απόφαση νομάρχη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.