Νόμος 2323/95 - Άρθρο 7c

Άρθρο 7Γ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη Διεύθυνση Εμπορίου κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τηρείται Μητρώο, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στον οικείο νομό και πωλούν χονδρικώς πρωτογενή προϊόντα γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας. Το Μητρώο Χονδρεμπόρων τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του Μητρώου έχει η οικεία Περιφέρεια και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης τηρείται Γενικό Μητρώο στο οποίο εγγράφονται, υποχρεωτικά, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Χονδρεμπόρων όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Οι εγγραφές στο Γενικό Μητρώο γίνονται με βάση τα στοιχεία των Μητρώων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τα στοιχεία που διαθέτει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Η εγγραφή στα ανωτέρω Μητρώα περιλαμβάνει το όνομα και την επωνυμία, την κατοικία και την έδρα των φυσικών και νομικών προσώπων, αντίστοιχα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, το συνολικό κύκλο εργασιών και τον κύκλο εργασιών από την πώληση συγκεκριμένου προϊόντος, την εταιρική μορφή, τους διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των νομικών προσώπων. Στα Μητρώα αναγράφονται και όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με τις χονδρεμπορικές, κατά την έννοια του άρθρου 4)στ του νόμου [Ν] 703/1977 (ΦΕΚ 278/Α/1977) και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, στην εισαγωγή και στο χονδρικό ή λιανικό εμπόριο πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, όταν επιβάλλεται από τις ανάγκες ευρυθμίας και ελέγχου της αγοράς, να αναζητεί από αρμόδιες αρχές και δημόσιες υπηρεσίες, στοιχεία που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα χονδρεμπόρων και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, τα οποία διαβιβάζει και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα της τήρησης των Μητρώων, η επιβολή προστίμων για τη μη παροχή ή τη μη προσήκουσα παροχή στοιχείων από τους εγγραφόμενους στα Μητρώα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005).

 

2. Επιβάλλεται η έκδοση τριπλότυπου δελτίου αποστολής ή τριπλότυπου δελτίου αποστολής τιμολογίου, ή η λήψη και ύπαρξη αντιτύπων των στοιχείων αυτών για τη διακίνηση πρωτογενών προϊόντων γης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα άνθη, καθώς και προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας προς και από τις λαϊκές αγορές από τους παραγωγούς ή επαγγελματίες, καθώς και η έκδοσή του από κάθε τρίτο που πωλεί τα ανωτέρω προϊόντα σε πωλητές λαϊκών αγορών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης του δελτίου ή της λήψης και της ύπαρξης αντιτύπων του, εκτός από εκείνες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992), οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ5.5 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.