Νόμος 3190/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 7 του νόμου 2323/1995 προστίθενται άρθρα , , , και που έχουν ως εξής:

 

{Άρθρο 7Α

 

1. Συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες.

 

Για τις Περιφέρειες τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοσίου, των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της οικείας Περιφέρειας και των Δήμων.

 

Για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθήνας Πειραιά και Θεσσαλονίκης τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους του Δημοσίου, των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Δήμων των ίδιων ως άνω κατηγοριών.

 

2. Συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες.

 

Για τις Περιφέρειες τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοσίου, των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Διευθύνσεων Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας και των Δήμων.

 

Για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθήνας Πειραιά, τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, άλλους υπαλλήλους του Δημοσίου, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, των Δήμων και της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των ίδιων ως άνω κατηγοριών.

 

4. α) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες τηρούνται τα αντίστοιχα μητρώα μελών των κλιμακίων που καταρτίζονται κάθε δύο έτη με πρόταση των φορέων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η θητεία όσων μετέχουν στα κλιμάκια είναι διετής, μετά την πάροδο της οποίας λήγει αυτοδικαίως και δεν επιτρέπεται παράταση αυτής. Νέος διορισμός επιτρέπεται να γίνει μόνο μετά την πάροδο δύο ετών από τη λήξη της προηγούμενης θητείας. Η συγκρότηση των κλιμακίων γίνεται από αυτούς που περιλαμβάνονται στα μητρώα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, κατά περίπτωση.

 

β) Έργο των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων των λαϊκών αγορών και του Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και ιδίως: για την κατοχή άδειας πώλησης, την αυθαίρετη αλλαγή χώρου άσκησης της δραστηριότητας, την τήρηση ωραρίου, την αυτοπρόσωπη προσέλευση, την τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, την τήρηση όρων καθαριότητας, την ύπαρξη του προβλεπόμενου από το άρθρο 7Γ του παρόντος τριπλοτύπου δελτίου αποστολής, καθώς και την ύπαρξη τιμολογίων εν γένει και λοιπών παραστατικών, την τοποθέτηση πινακίδων με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης, της ποιότητας του προϊόντος, της προέλευσης ή της αναγραφής αναληθούς προέλευσης και του αριθμού της άδειας και του ονόματος του κατόχου.

 

γ) Έργο των Κλιμακίων Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, την ύπαρξη τιμολογίων και εν γένει λοιπών παραστατικών προμήθειας των προς πώληση αγαθών και προϊόντων, τις τιμές πώλησης προϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε τουρίστες, την κανονικότητα και συχνότητα των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά τους μήνες της τουριστικής αιχμής, της τήρησης των κανόνων υγιεινής στις τουριστικές επιχειρήσεις και στους κοινόχρηστους δημοτικούς και δημόσιους χώρους, για την άγρα πελατών, τον εντοπισμό περιπτώσεων αισχροκέρδειας και περιπτώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ), σε χώρους μαζικής σίτισης, εστίασης και διασκέδασης (μπαρ, καφετέριες, καφενεία, εστιατόρια), σε χώρους αεροδρομίων, λιμανιών, μεθοριακών σταθμών, σιδηροδρομικών σταθμών, καθώς και σε επιχειρήσεις πώλησης αγαθών πρώτης ανάγκης (περίπτερα, mini-market) σε τουριστικές περιοχές.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση των κλιμακίων, τον τρόπο λειτουργίας τους, το συντονισμό της δράσης τους, το χρόνο απασχόλησης των υπαλλήλων, τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών Υπαίθριου Εμπορίου και των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Τουριστικής Αγοράς.

 

Άρθρο 7Β

 

α) Τα έσοδα από τα πρόστιμα των άρθρων 5 και 7, πλην εκείνων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 και των επιβαλλόμενων προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και διατίθενται μέσω ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

 

β) Τα έσοδα από τα εισπραττόμενα πρόστιμα από τα Κλιμάκια Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς αποτελούν έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού και διατίθενται μέσω ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Τουρισμού για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Τουριστικής Αγοράς.

 

Άρθρο 7Γ

 

1. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τομέα εμπορίου τηρείται Μητρώο χονδρεμπόρων και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων πώλησης οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων, στο οποίο είναι υποχρεωτική η εγγραφή των χονδρεμπόρων του νομού.

 

Με τα στοιχεία του Μητρώου ενημερώνεται υποχρεωτικά η Περιφέρεια και το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Με βάση τα στοιχεία αυτά τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου Γενικό Μητρώο χονδρεμπόρων και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων πώλησης οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων όλης της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τα μητρώα χονδρεμπόρων και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων πώλησης οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων όπως: τρόπος τήρησης αυτών, δυνατότητα πρόσβασης στα μητρώα, όροι και προϋποθέσεις άσκησης του χονδρεμπορίου, ετήσιος κύκλος εργασιών, αποθήκες, απόσταση από χώρους κυκλοφοριακής συμφόρησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

2. Επιβάλλεται η έκδοση τριπλότυπου δελτίου αποστολής ή τριπλότυπου δελτίου αποστολής τιμολογίου, ή η λήψη και ύπαρξη αντιτύπων των στοιχείων αυτών για τη διακίνηση οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων προς και από τις λαϊκές αγορές από τους παραγωγούς ή επαγγελματίες, καθώς και η έκδοσή του από κάθε τρίτο που πωλεί οπωροκηπευτικά και αλιευτικά προϊόντα σε πωλητές λαϊκών αγορών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης του δελτίου ή της λήψης και της ύπαρξης αντιτύπων του, εκτός από εκείνες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεία (προεδρικό διάταγμα 186/1992), οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 7Δ

 

Για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότερου έλεγχου κατά την εμπορία και διακίνηση των οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής, από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, ως προς την τιμή αγοράς, την ποιότητα, την ποσότητα και την προέλευση του προϊόντος και την άμεση συσχέτιση των αναγκαίων παραστατικών, θεσπίζεται η υποχρέωση αναγραφής πληρέστερων στοιχείων που κρίνονται αναγκαία για τη διασφάλιση της διαφάνειας αυτής στα προβλεπόμενα παραστατικά, τόσο επί των σχετικών δελτίων αποστολής οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων όσο και επί των τιμολογίων αγοραπωλησίας αυτών και, ακόμη, καθιερώνονται ενδείξεις σήμανσης επί της συσκευασίας αυτών.

 

Με αγορανομική διάταξη του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την παραπάνω πληρέστερη αναγραφή των στοιχείων, πέραν των δεδομένων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεία (προεδρικό διάταγμα 186/1992), επί των δελτίων αποστολής και τιμολογίων αγοραπωλησίας οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων και για την αναγραφή ενδείξεων σήμανσης επί της συ συσκευασίας του είδους.

 

Άρθρο 7Ε

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας συνιστάται Επιτροπή, με τον ίδιο ως πρόεδρο, που εδρεύει στην έδρα της κάθε περιφέρειας και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο:

 

α) κάθε υπηρεσίας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (τομέας εμπορίου),

β) της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

γ) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του κάθε νομού,

δ) κάθε επιμελητηρίου των νομών,

ε) της πανελλήνιας ομοσπονδίας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών,

στ) της πανελλαδικής ομοσπονδίας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών,

ζ) κάθε εμπορικού συλλόγου των πρωτευουσών των νομών και

η) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών του κάθε νομού.

 

Έργο της Επιτροπής είναι:

 

α) η παρακολούθηση της τήρησης της νομοθεσίας του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών και η εισήγηση στον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε πρόσφορου μέτρου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία τους,

 

β) η εισήγηση στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας της πραγματοποίησης σχετικών ερευνών, σεμιναρίων και διαφημιστικών ενεργειών και

 

γ) η εισήγηση για τον καθορισμό του προβλεπόμενου ημερήσιου χρηματικού δικαιώματος που καταβάλλουν οι πωλητές των λαϊκών αγορών, επαγγελματίες και παραγωγοί, κατά περιφέρεια.

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε τέσσερις μήνες και υποβάλλει τις αποφάσεις της στον Υπουργό Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.