Νόμος 2328/95 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Κατοχύρωση του επαγγέλματος του ανεξάρτητου παραγωγού οπτικοακουστικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβάσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, αφ' ενός μεν με τους πνευματικούς δημιουργούς, αφ ετέρου δε με τους ραδιοτηλεοπτικούς, κινηματογραφικούς, διαφημιστικούς ή άλλους οργανισμούς, που συνάπτουν συμβάσεις για την παραγωγή τέτοιων έργων, όταν δεν τα παράγουν μόνοι τους (ανεξάρτητες παραγωγές), συνάπτονται μόνο από όσους ασκούν το επάγγελμα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υπάγονται οπτικοακουστικά έργα διάρκειας μέχρι δύο πρώτων λεπτών της ώρας (2') διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού.

 

2. Παραγωγός οπτικοακουστικών έργων είναι ο κατά το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993) παραγωγός υλικού φορέα, εικόνας ή ήχου και εικόνας.

 

Ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων προπαρασκευάζει και πραγματοποιεί οπτικοακουστικά έργα, φροντίζει για την προμήθεια όλων των απαραίτητων μέσων παραγωγής, αναλαμβάνει την ευθύνη των τεχνικών και οικονομικών θεμάτων που είναι συνυφασμένα με την παραγωγή και συνάπτει όλες τις απαραίτητες για την παραγωγή συμβάσεις και συμφωνίες.

 

3. Για την άσκηση του επαγγέλματος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων απαιτείται η εγγραφή υπό την ιδιότητα αυτή στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.

 

Προκειμένου να εγγραφεί ως παραγωγός οπτικοακουστικών έργων στο τοπικώς αρμόδιο επιμελητήριο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

β. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, τοκογλυφία, καταδολίευση δανειστών, λαθρεμπορία, εμπορία ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα.

 

γ. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

 

δ. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.

 

ε. Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει γενικές επαγγελματικές γνώσεις και συγκεκριμένα:

 

α)α. Πτυχίο Ανώτατου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού σε έναν από τους συναφείς τομείς (όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,η οικονομία, τα νομικά, η διοίκηση επιχειρήσεων) ή αναγνωρισμένης,μέσης τουλάχιστον σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης παραγωγών οπτικοακουστικών έργων ή βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου, ή

β)β. Βεβαιώσεις εργασίας τουλάχιστο για δύο συνεχή, ή για τρία συνολικά χρόνια, υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου επαγγελματία παραγωγού ή του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας παραγωγής. Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε περίπτωση εξαρτημένης εργασίας από τον εργοδότη. Σε περίπτωση δε που εργοδότης είναι ο ίδιος ο παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο, ή ως νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας από τον οργανισμό, οι βεβαιώσεις χορηγούνται από τους οργανισμούς που παρήγγειλαν τα οπτικοακουστικά έργα.

 

Ως εργασία νοείται η οικονομική ευθύνη του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί για την παραγωγή τουλάχιστο μιας κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους ή οκτώ τουλάχιστον ωριαίων τηλεοπτικών εκπομπών ή η εκτέλεση ισοδύναμων εργασιών κατά την κρίση τριμελούς επιτροπής που ορίζει ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και έναν εκπρόσωπο της πιο αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργάνωσης ανεξάρτητων παραγωγών. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 530/1991 Διευκόλυνση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΦΕΚ 205/Α/1991).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του νόμου 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

4. Η ιδιότητα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων ή του μετόχου ή εταίρου ή μέλους οργάνου διοίκησης εταιρείας παραγωγής οπτικοακουστικών έργων είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του απασχολουμένου με οποιαδήποτε νομική σχέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3021/2002, και του ιδιοκτήτη ή μετόχου ή εταίρου ή μέλους οργάνου διοίκησης ή εργαζόμενου διαφημιστικής επιχείρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του νόμου 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003).

 

5. Οι επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρείες) παραγωγής οπτικοακουστικών έργων καταχωρούνται σε ειδική μερίδα του μητρώου παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.

 

α. Στις προσωπικές εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ο διαχειριστής ομόρρυθμος εταίρος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.

 

β. Στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων διαχειριστών, τουλάχιστον ο ένας να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο. Ο διαχειριστής αυτός δεν μπορεί να υποκαθίσταται στη σύναψη συμβάσεων οπτικοακουστικής παραγωγής από άλλον τυχόν συν-διαχειριστή που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο.

 

γ. Οι μετοχές των ανώνυμων εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών έργων είναι ονομαστικές, ο δε διευθύνων σύμβουλος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.

 

6. Ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων που έχει εγγραφεί στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, μέσα στο πρώτο τετράμηνο κάθε πέμπτου έτους, λαμβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αμέσως μετά την εγγραφή του, υποβάλλει στο αρμόδιο επιμελητήριο νέα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β', γ', δ' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, καθώς και βεβαίωση αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής ένωσης των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, ότι άσκησε το επάγγελμα μέσα στα πέντε προηγούμενα χρόνια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

7. Αν τα πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι πλήρη, ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων διαγράφεται από το επιμελητήριο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης, μπορούν να καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, καθώς και οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του νόμου 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α/1996).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.