Νόμος 3166/03 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 23 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{23. Οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να συνάπτουν, είτε οι ίδιες απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Εάν οι ανωτέρω συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπογραφούν, θα ισχύουν, για το προσωπικό που εκτελεί δημοσιογραφική εργασία, οι αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που συνάπτει η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών με την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Αντιστοίχως για το τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που εφαρμόζονται για το προσωπικό που ασκεί ομοειδή ή παρεμφερή εργασία σε άλλες επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που εκδίδεται εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους.}

 

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης κάθε κατηγορίας.

 

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τους δημοσιογράφους που απασχολούνται στην Ελληνική Ραδιοφωνική Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία για τους οποίους υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

2. Επιτρέπεται η σύσταση σωματείου νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας με σκοπό τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη διατύπωση προς τις δημόσιες αρχές των προβλεπόμενων στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία απόψεων και γνωμών, καθώς και την εν γένει προώθηση των νόμιμων επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών τους, κατά παρέκκλιση του εδαφίου β' του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα και με τη συμμετοχή τριών τουλάχιστον ανωνύμων εταιριών, που είναι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών της κατηγορίας αυτής. Επίσης, με την ίδια ως άνω προϋπόθεση της συμμετοχής τριών τουλάχιστον μελών, επιτρέπεται για έναν ή περισσότερους χάρτες συχνοτήτων, που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 328/1995, η σύσταση σωματείων νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας αντίστοιχα. Σε περίπτωση που για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας απαιτείται ο χαρακτηρισμός ενός σωματείου ως του πιο αντιπροσωπευτικού στην αντίστοιχη κατηγορία εμβέλειας ή στους αντίστοιχους χάρτες συχνοτήτων, ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον από τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης λαμβανομένων υπόψη και κριτηρίων που είναι συναφή με τον επιχειρηματικό τομέα της παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών όπως το ποσοστό τηλεθέασης και τα μερίδια επί της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης των μελών κάθε σωματείου. Ως έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται η 01-12-2002.

 

3. Στην παράγραφο 21 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών μπορεί να μεταβάλλεται το είδος και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής του ανταλλάγματος χρήσης, σύμφωνα και με τις εκάστοτε κρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού σε κάθε ειδικότερη κατηγορία τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης με την ίδια απόφαση η υποχρέωση καταβολής ετήσιου ανταλλάγματος μπορεί να επεκτείνεται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης κάθε κατηγορίας, με βάση τα ίδια κριτήρια και τον ίδιο ή ανάλογο τρόπο υπολογισμού.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του νόμου 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η ιδιότητα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων ή του μετόχου ή εταίρου ή μέλους οργάνου διοίκησης εταιρείας παραγωγής οπτικοακουστικών έργων είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του απασχολουμένου με οποιαδήποτε νομική σχέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3021/2002, και του ιδιοκτήτη ή μετόχου ή εταίρου ή μέλους οργάνου διοίκησης ή εργαζόμενου διαφημιστικής επιχείρησης.}

 

5. Οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν την προβλεπόμενη στο εκάστοτε ισχύον δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρέωση ανάθεσης παραγωγής ενός τμήματος του μεταδιδόμενου προγράμματός τους σε εταιρείες παραγωγής ανεξάρτητες από τηλεοπτικούς φορείς. Δεν θεωρούνται ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής οι εταιρείες στις οποίες μετέχουν ως βασικοί μέτοχοι, βασικοί μέτοχοι των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης του προηγούμενου εδαφίου κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του νόμου 3021/2002.

 

6. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 2328/1995 εγγραφή των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων μπορεί να γίνεται στο οικείο για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιμελητήριο.

 

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 84 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να επιβάλει, εκτός από τις προβλεπόμενες στην οικεία νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις, την κύρωση του αποκλεισμού από την άσκηση του δικαιώματος αναμετάδοσης στιγμιοτύπων για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής αγώνων, εφαρμοζόμενης αναλόγως και της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2644/1998.}

 

8. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης, ο οποίος μεταδίδει το πρόγραμμά του απευθείας προς το κοινό μέσω δορυφόρου ή καλωδιακού δικτύου και με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο επεξεργασίας του ραδιοτηλεοπτικού σήματος και ο οποίος υπάγεται, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 100/2000, στη δικαιοδοσία του ελληνικού Κράτους, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 και 6 του νόμου [Ν] 2644/1998, καθώς και του άρθρου 11 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2863/2000. Κάθε άλλη σχετική ρύθμιση καταργείται. Οι συμβάσεις προμήθειας και διαχείρισης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος, που τυχόν καταρτίζουν οι κάτοχοι της άδειας της παρούσας παραγράφου, υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ίδιου νόμου.

 

Το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2644/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 6)α του άρθρου 6 του νόμου 2328/1995 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

 

{Από τους περιορισμούς του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται οι ανώνυμες εταιρίες, που είναι εισηγμένες σε ημεδαπό ή αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, καθώς και οι τράπεζες που διαθέτουν υψηλή οικονομική φερεγγυότητα, εφόσον η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει για όλες μαζί τις πιο πάνω εταιρίες το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων, που προβλέπονται για την εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, οι αρμόδιες δημόσιες αρχές ζητούν τη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλων αρμόδιων αρχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε από την παράγραφο 25)α του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1730/1987 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΦΕΚ 145/Α/1987) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στο πλαίσιο του κατά το Προηγούμενο εδάφιο σκοπού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία περιλαμβάνεται και η υποχρέωσή της για παραχώρηση στη Βουλή των Ελλήνων ενός αυτοτελούς ραδιοφωνικού και ενός αυτοτελούς τηλεοπτικού δικτύου με συχνότητες πανελλαδικής (εθνικής) εμβέλειας για να μεταδίδει τις εργασίες της, καθώς και συναφή με αυτές και τους εν γένει σκοπούς της προγράμματα.

 

Για τις κατά τα ανωτέρω παραχώρηση και μεταδόσεις δεν απαιτείται η χορήγηση οποιασδήποτε σχετικής άδειας. Με αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται οι συχνότητες που παραχωρούνται από τηνΕλληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία προς τη Βουλή των Ελλήνων για τη λειτουργία των ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού της δικτύων, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η πρώτη των αποφάσεων αυτών εκδίδεται εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.