Νόμος 2366/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 674/1970 (ΦΕΚ 192/Α/1970), το οποίο κωδικοποιήθηκε με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 532/1972 (ΦΕΚ 161/Α/1972), προστίθεται και δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Για την εκτέλεση όλων των έργων που εμπίπτουν στους σκοπούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και χαρακτηρίζονται ως έργα προφανούς δημόσιας ή κοινής ωφέλειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του δέκατου άρθρου του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991). Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και το κατά το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1838/1951 (ΦΕΚ 170/Α/1951) Συμβούλιο, νοούνται ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/1987 (ΦΕΚ 65/Α/1987) Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος αντιστοίχως.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) προστίθεται εδάφιο γ', ως εξής:

 

{γ. Για τα έργα εκσυγχρονισμού των Σιδηροδρόμων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τα οποία χρηματοδοτούνται και από κοινοτικά προγράμματα περιορισμένου χρόνου και εφόσον έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση για την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1838/1951 (ΦΕΚ 170/Α/1951) προς εκτέλεση των έργων, μέχρι τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Δημοσίων Έργων νοείται ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Ως αρμόδιο όργανο για την έκφραση της κατά το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1838/1951 γνώμης νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ως αρμόδιο δε όργανο για τη σύνταξη της κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1838/1951 εκτιμητικής εκθέσεως, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Νέων Έργων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.}

 

3. Μετά την περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 674/1970 (ΦΕΚ 192/Α/1970), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1116/1972 (ΦΕΚ 27/Α/1972), προστίθεται περίπτωση στ' ως ακολούθως:

 

{στ. Να ιδρύει επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες κατασκευής έργων που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα. Στο αντικείμενο των πιο πάνω εταιρειών περιλαμβάνεται η ολική ή μερική μελέτη, δημοπράτηση, προμήθεια, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διαχείριση των έργων, καθώς και η διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθησή τους. Επίσης, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε τουριστικές ή άλλες επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες με αντικείμενο πρόσθετες υπηρεσίες πλέον του βασικού σιδηροδρομικού έργου (υποδομή, έλξη, εκμετάλλευση), που ασκείται από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος.}

 

Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων αρκεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Στο καταστατικό των εταιριών αυτών πρέπει να προβλέπεται συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκπροσώπου των εργαζομένων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Οι ως άνω επιχειρήσεις ή εταιρείες που ιδρύει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος λειτουργούν για χάρη του δημόσιου συμφέροντος ως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως και ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Διέπονται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, και τις διατάξεις που διέπουν τους Οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Επ' αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 12, 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) καθώς και οι διατάξεις των άρθρων εβδόμου παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6, ογδόου παράγραφος 1, ενάτου παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 και δεκάτου παράγραφοι 2, 3, 4, και 5 του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991). Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται ως αρμόδιος για τις απαλλοτριώσεις ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων νοείται ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και ως Συμβούλιο, κατά το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1838/1951, το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/1987 Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

Αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού από οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τις επιχειρήσεις ή εταιρείες της παρούσας περιπτώσεως πραγματοποιούνται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού. Αποσπάσεις ή μετατάξεις του προσωπικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς τις εταιρείες που ιδρύει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος πραγματοποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, μετά από απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

4. Το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 874/1970, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1116/1972 και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο μόνον του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 532/1972, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13

 

1. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών ασκώντας εποπτεία στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, παρέχει κάθε φορά προς τη Διοίκηση αυτού τις αναγκαίες κατευθύνσεις και οδηγίες για την εντός των πλαισίων της Κυβερνητικής Πολιτικής πραγματοποίηση των σκοπών αυτού.

 

2. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στα πιο κάτω θέματα εκτελούνται μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών:

 

α) Το Πρόγραμμα Επενδύσεων.

β) Τον Ετήσιο Προϋπολογισμό και κάθε τροποποίηση αυτού.

γ) Την ανάγκη σύναψης δανείων κάθε φύσης, η τελική έγκριση των οποίων υπόκειται κάθε φορά στην ισχύουσα διαδικασία.

δ) Τον καθορισμό των γενικών τιμολογίων και διεθνών δρομολογίων, καθώς και την τροποποίηση ή κατάργηση των τελευταίων.

ε) Την εκποίηση ή διάθεση ακινήτου ή τροχαίου υλικού ανεξαρτήτως ποσού.

στ) Τους κανονισμούς επί θεμάτων ασφαλείας της κυκλοφορίας και των εγκαταστάσεων, προμηθειών και εκτέλεσης έργων, και τις διεθνείς σχέσεις και διεθνείς συμβάσεις.

 

Στην ίδια πιο πάνω έγκριση υπόκεινται και οι αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από μεταβίβαση σ' αυτόν της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος, και αφορούν σε θέματα των περιπτώσεων α' έως και ζ' της παρούσας παραγράφου. Η σύμφωνα με τα πιο πάνω έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών παρέχεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της υποβολής σ' αυτόν της σχετικής πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Σε περίπτωση κατά την οποία περάσει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία, τότε θεωρείται ότι η έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει δοθεί. Ειδικώς το πρόγραμμα των επενδύσεων και ο ετήσιος προϋπολογισμός, όπως και κάθε τροποποίηση αυτού, όπως αναφέρονται στα πιο πάνω στοιχεία α' και β', υπόκεινται στη ρητή έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίοι εκδίδουν για τις περιπτώσεις αυτές κοινή απόφαση. Ρητή έγκριση απαιτείται και για τη σύναψη δανείων κάθε φύσης}.

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 496/1972 (ΦΕΚ 145/Α/1972) αριθμούνται ως παράγραφος 1 και προστίθενται παράγραφοι με αριθμό 2 και 3, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

 

{2. Αυξάνεται κατά 73.041.809.579 δραχμές το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Η αύξηση είναι ίση με την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων του Οργανισμού κατά την 31-12-1988 και 31-12-1992 από 24.073.744.976 δραχμές και από 48.968.064.603 δραχμές αντίστοιχα, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό [Α] Ε2665/84/22-02-1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α/1989) και των άρθρων 20, 21, 22 και 23 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος δύναται με απόφασή της να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.}

 

6. Ισολογισμοί του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος των χρήσεων 1987 έως και 1993 θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί για τις ανάγκες των επόμενων χρήσεων.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν απαλλάσσει από τις κάθε είδους ευθύνες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της εταιρείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.