Νόμος 2052/92 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) προστίθενται τα κάτωθι:

 

{Στις ως άνω Ζώνες Αγοράς Συντελεστών, επιτρέπεται η έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και με τη διαδικασία του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 510/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979) τηρουμένων των περιορισμών που τίθενται από το προεδρικό διάταγμα 470/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979), όπως τα διατάγματα αυτά ισχύουν κάθε φορά. }

 

β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου, όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 95 του νόμου 1892/1990, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Η προηγούμενη ρύθμιση εφαρμόζεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και για απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί για την κατασκευή του έργου ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.}

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 προστίθενται τα εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χαρακτηρίζονται ρέματα, χείμαρροι και ρυάκια που βρίσκονται εντός του νομού Αττικής ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτήν ο καθορισμός της οριογραμμής (όχθης) των ανωτέρω ρεμάτων, χειμάρρων και ρυακιών γίνεται με προεδρικό διάταγμα και με τη διαδικασία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 2.}

 

δ. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 εφαρμόζονται αναλόγως για τις νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης, που βρίσκονται στην περιοχή του Ελαιώνα και για τις εγκαταστάσεις, τα κτίρια ή τα τμήματά τους, που εμπίπτουν μέσα σε χώρο κοινόχρηστου πράσινου της ίδιας περιοχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 7 παράγραφος 8 περίπτωση 5 του από 11-02-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 74/Δ/1991) δεν μπορούν να απομακρυνθούν πριν από την παρέλευση 20 ετών από την ισχύ του προεδρικού διατάγματος αυτού, εφόσον απομακρύνονται ή κατεδαφίζονται πριν από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται ο συντελεστής δόμησης, που εγκρίνεται προς μεταφορά, ανάλογα με το χρόνο απομάκρυνσης ή κατεδάφισης των παραπάνω εγκαταστάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

2. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 (ΦΕΚ 323/Α/1971), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η προηγούμενη παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο επί οικοπέδων κειμένων εντός σχεδίων πόλεων, εντός ορίων οικισμών προ του 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύει. Συστάσεις διηρημένων ιδιοκτησιών σε οικόπεδα, που βρίσκονται μέσα τους ανωτέρω οικισμούς, που έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι έγκυρες, εκτός αν κηρύχθηκαν άκυρες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.}

 

β. Μετά το άρθρο 3 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος προστίθεται άρθρο 4 ως εξής, το δε άρθρο 4 αριθμείται ως άρθρο 5:

 

{Άρθρο 4

 

1. Κάθε δικαιοπραξία, με την οποία συνιστάται διηρημένη κατά το παρόν νομοθετικό διάταγμα ιδιοκτησία μετά τη δημοσίευση του παρόντος και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής απολύτως άκυρη.

 

2. Στους εν γνώσει παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενες παραγράφου και ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, στους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Το πρόστιμο αυτό ορίζεται, για κάθε από τα ανωτέρω πρόσωπα, ίσο με την αξία ολόκληρου του ακινήτου επί του οποίου συνιστάται ακύρως διηρημένη ιδιοκτησία και υπολογίζεται προς 10.000 δραχμές ανά m2 γης και δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό αυτό, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Εάν η κατά παράβαση πράξη ενεργείται από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, για λογαριασμό ή κατά εντολή του, επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στα όργανα ή τους εκπροσώπους του νομικού προσώπου, οι οποίοι αποφάσισαν και υλοποίησαν την πράξη αυτή.}

 

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 (ΦΕΚ 323/Α/1971) που προστέθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 2)β του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), έχουν εφαρμογή και με την εκτέλεση των έργων του Φυσικού Αερίου και των εγκαταστάσεων αυτού. Η επίταξη και στην απαλλοτριωθείσα έκταση επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η προεκτίμηση δε των ζημιών στα υπερκείμενα των ιδιοκτησιών θα γίνει από επιτροπή υπαλλήλων,που συγκροτεί για το σκοπό αυτόν ο οικείος νομάρχης με απόφασή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, δύναται να καθορίζονται γενικές ή ειδικές χρήσεις γης, καθώς και όροι και περιορισμοί δόμησης στις περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις προέγκρισης χωροθέτησης και καθορισμού περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990) και αφορούν στο πρόγραμμα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου για το σύστημα υπέργειων ή υπόγειων εγκαταστάσεων μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιφέρεια Αττικής.

 

4. α. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχουν οριοθετηθεί, σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα ως ισχύει, στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης, δύναται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να καθορίζονται ζώνες, μέσα στις οποίες επιτρέπονται ή απαγορεύονται έργα ή δραστηριότητες της υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης, χωρίς να απαιτείται η προέγκριση χωροθέτησης, που προβλέπεται από το άρθρο 8 της απόφασης αυτής. Στην περίπτωση αυτήν, απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ίδιας απόφασης.

 

Οι ως άνω Ζώνες αποτυπώνονται σε χάρτη με κατάλληλη κλίμακα, ο οποίος αποστέλλεται στα Υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού. Το Υπουργείο Γεωργίας υποχρεούται εντός 3 μηνών, από της παραλαβής. του χάρτη, να σημειώσει επ' αυτού εάν υπάρχουν περιοχές και τα όριά τους, οι οποίες προστατεύονται από τη νομοθεσία για τα δάση. Αν παρέλθει άπρακτο το τρίμηνο αυτό, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές. Το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να σημειωθούν στο χάρτη οι τυχόν εμπίπτοντες σ' αυτόν αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώροι και τα όριά τους, κινεί τη διαδικασία του άρθρου 91 του νόμου 1892/1990, πριν την ολοκλήρωση της οποίας δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

β. Για κάθε είδους εγκαταστάσεις της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 δύναται να απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Ο έλεγχος αφορά στη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας των κάθε είδους εγκαταστάσεων και ειδικότερα στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, που έχουν τεθεί και ισχύουν γι' αυτές, καθώς επίσης και στη διατύπωση προτάσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και λήψη πρόσθετων μέτρων εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των εγκαταστάσεων έχουν υποχρέωση να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο. Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων δύναται να ανατίθεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν κατάλληλη επιστημονική και τεχνική υποδομή. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των ως άνω προσώπων (αναδόχου). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου (εμπειρία τεχνική, επιστημονική υποδομή κ.λ.π.) και καθορίζονται τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις και οι κυρώσεις των ελεγχόντων, το είδος, ο τρόπος και η συχνότητα του ελέγχου, ο τρόπος της πιστοποίησης, το ύψος της αμοιβής και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων των πιο πάνω προσώπων. Η αμοιβή των εν λόγω προσώπων βαρύνει τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις. Μετά τον έλεγχο εκδίδεται από τα παραπάνω νομικά ή φυσικά πρόσωπα μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος πιστοποιητικό τήρησης και συμμόρφωσης προς τους περιβαλλοντικούς όρους.

 

γ. Η κατάρτιση και εφαρμογή των ειδικών σχεδίων ανάπτυξης ή διαχείρισης των περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενα βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, μπορεί να ανατίθεται σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που έχουν διακριθεί για το έργο τους στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική και τεχνική υποδομή. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής του φορέα (εμπειρία, τεχνική, επιστημονική υποδομή κ.λ.π.) και καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης από το φορέα των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, οι όροι της σύμβασης που συνάπτεται, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης από το φορέα των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, οι όροι της σύμβασης που συνάπτεται, ο τρόπος και η διαδικασία εποπτείας και ελέγχου από το Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επί του φορέα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

5. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991) προστίθεται:

 

{Ειδικά για τους Νόμους Αττικής και Θεσσαλονίκης κατά την έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας αντί για τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.}

 

6. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του νόμου 1947/1991 προστίθενται παράγραφοι 8, 9, 10 και 11 ως εξής και η παράγραφος 8 αριθμείται ως 12:

 

{8. Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, η οποία συνεπάγεται αύξηση του συντελεστή δόμησης είναι δυνατή μόνο με ανάλογη εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της παραγράφου 11 του άρθρου 29 του νόμου αυτού.

 

9. Η προς τρίτους μεταβίβαση της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, ως και η σύσταση πράξεων διηρημένης ιδιοκτησίας εντός των κατά το παρόν εκτάσεων, επιτρέπεται μόνο μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και την ολοκλήρωση εκτέλεσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου πόλης, εφόσον υπάρχει στην περιοχή). Για την εκτέλεση των έργων αυτών αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με απόφασή του, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Στους εν γνώσει παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής και ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, στους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Το πρόστιμο αυτό ορίζεται, για καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, ίσο με την αξία της συνολικής επιφάνειας της έκτασης της οποίας εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη, υπολογίζεται προς 10.000 δραχμές ανά m2 γης και δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό αυτό, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

10. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εκτέλεσης των κατά την ως άνω παράγραφο 4 βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής ορίζεται ρητά στο εκάστοτε οικείο συμβούλιο μεταβίβασης της έκτασης, δύναται δε να φθάνει κατ' ανώτατο όριο τα επτά (7) έτη από την έκδοση του οικείου προεδρικού διατάγματος έγκρισης πολεοδομικής μελέτης. Εάν εντός του οριζόμενου στο συμβόλαιο μεταβίβασης χρόνου δεν ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, οπότε επιστρέφεται στον αγοραστή μόνο το καταβληθέν τίμημα άτοκα χωρίς ουδεμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσής του. Από τη δήλωση υπαναχώρησης επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δημόσιο η κυριότητα του εκποιηθέντος ακινήτου.

 

11. Σε περίπτωση εκτάσεων επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης των 200 στρεμμάτων, είναι δυνατό να προβλέπεται στην οικεία διακήρυξη εκποίησης η κλιμάκωση του χρόνου ολοκλήρωσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής κατά φάσεις, που αντιστοιχούν σε τμήματα έκτασης επιφάνειας ίσης ή μεγαλύτερης των 100 στρεμμάτων έκαστο. Στην περίπτωση αυτήν, ο κατά την παράγραφο 10 ανώτατος χρόνος των επτά (7) ετών ισχύει για την ολοκλήρωση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής της πρώτης φάσης, ενώ αντίστοιχοι χρόνοι ολοκλήρωσης ορίζονται για τις υπόλοιπες φάσεις με ανώτατο όριο τα δεκατέσσερα (14) έτη για το σύνολο της έκτασης. Επίσης οι διατάξεις της παραγράφου 9 ισχύουν για κάθε φάση χωριστά, ενώ αυτές της παραγράφου 10 μόνο για την πρώτη φάση των έργων.}

 

7. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 1947/1991 προστίθεται:

 

{Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης κατά την έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας αντί για τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.}

 

8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του νόμου 1947/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ποσό των 4.000.000 δραχμών αναπροσαρμόζεται τον Ιανουάριο εκάστου έτους με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

9. Μετά την παράγραφο 12 του άρθρου 29 του νόμου 1947/1991 προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 ως εξής, η δε παράγραφος 13 αριθμείται ως παράγραφος 15:

 

{13. Από την έκδοση της απόφασης έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας, η προς τρίτους μεταβίβαση της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, ως και η σύσταση πράξεων διηρημένης ιδιοκτησίας εντός των οικείων εκτάσεων επιτρέπεται μόνον μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και την ολοκλήρωση εκτέλεσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου πόλης, εφόσον υπάρχει στην περιοχή). Στους εν γνώσει παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής και ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, στους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Το πρόστιμο αυτό ορίζεται, για καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, ίσο με την αξία της συνολικής επιφάνειας της έκτασης της οποίας εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη υπολογίζεται προς 10.000 δραχμές ανά m2 γης και δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό αυτό, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με ανάλογη απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής από τους ενδιαφερομένους δύναται:

 

α. να ανατεθεί μετά από συμφωνία στους αρμόδιους οργανισμούς (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας κ.λ.π.),

 

β. να αναληφθεί από τους ενδιαφερόμενους μετά από θεώρηση των σχετικών μελετών από τους αρμόδιους οργανισμούς,

 

γ. να αναληφθεί από τους ενδιαφερομένους με βάση προδιαγραφές, που θα τους παραδοθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και που έχουν συνταχθεί από τους οικείους οργανισμούς (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας), προκειμένου βάσει αυτών να εκτελεσθούν τα αντίστοιχα έργα υποδομής.

 

14. Σε περίπτωση εκτάσεων επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης των 100 στρεμμάτων είναι δυνατόν να προβλέπεται στην οικεία πολεοδομική μελέτη χρόνος ολοκλήρωσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής κατά φάσεις, που αντιστοιχούν σε τμήματα έκτασης επιφάνειας ίσης ή μεγαλύτερης των 50 στρεμμάτων έκαστο. Στην περίπτωση αυτήν οι διατάξεις της παραγράφου 13 ισχύουν για κάθε φάση χωριστά.}

 

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 1577/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα ύψη στην πρόσοψη για την εφαρμογή της παραγράφου 6)α του άρθρου 9, μετρώνται από κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής στη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου, όπως βεβαιώνεται από τον οικείο δήμο ή την κοινότητα ή από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία τεχνική νομαρχιακή ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

11. Απόβλητα πάσης φύσεως προερχόμενα από εγκαταστάσεις φορέων, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορούν να πωλούνται από τους φορείς των εγκαταστάσεων αυτών και με ελεύθερη σύμβαση.

 

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νόμου 1491/1984 (ΦΕΚ 173/Α/1984) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Σε κάθε έντυπο που επικολλάται ή αναρτάται πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του διαφημιστή ή του διαφημιζομένου ή του εκτυπωτή και ο αριθμός της άδειας, που χορηγήθηκε από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας. Τα έντυπα τα οποία δεν φέρουν τον αριθμό αδείας αφαιρούνται με μέριμνα των οικείων δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων.}

 

13. α. Για τη συντήρηση, βελτίωση, ανακαίνιση και συμπλήρωση του βασικού οδικού δικτύου των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και του εθνικού οδικού δικτύου της Χώρας, όπως κάθε φορά καθορίζονται, τη βελτίωση της ασφάλειας των οδών, την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και των ταξιδιωτών, την προμήθεια ή παραγωγή υλικών έργων οδοποιίας, καθώς και για τις δαπάνες απαλλοτριώσεων, επιβάλλεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας ειδικό τέλος κυκλοφορίας (διόδια) σε όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτό. Ο χρόνος έναρξης της είσπραξης των διοδίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προσδιορίζονται ή αναπροσδιορίζονται οι θέσεις λειτουργίας των σταθμών διοδίων.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζεται ο τρόπος είσπραξης του ειδικού τέλους (διόδια), ο τρόπος διαχωρισμού των οχημάτων σε κατηγορίες, το ύψος του ειδικού τέλους, που επιβάλλεται σε κάθε κατηγορία οχήματος και για κάθε μία περίπτωση οδού στην οποία έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ή επιβάλλονται με την προηγούμενη παράγραφο τέλη διοδίων ή για κάθε τμήμα των οδών αυτών.

 

δ. Στα έργα που εκτελούνται με ολική ή μερική χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς έναντι ολικής ή μερικής παραχώρησης για ορισμένο χρόνο της εκμετάλλευσης αυτών στους παραπάνω φορείς, ο τρόπος καθορισμού των διοδίων και η αναπροσαρμογή τους κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, μπορεί να καθορίζεται με τη διακήρυξη για την ανάθεση κατασκευής των έργων αυτών.

 

14. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 1349/1983 έχουν εφαρμογή και για τη διάνοιξη ή βελτίωση ή διαπλάτυνση όλων των εθνικών οδών της Χώρας, όπως κάθε φορά καθορίζονται.

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του νόμου 1349/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύουν και για τα μέχρι 500 m τμήματα των άλλων οδών και των κλάδων που θα συνδεθούν μέσω κόμβων οποιασδήποτε μορφής με τις εθνικές οδούς. Η μέτρηση του μήκους των 500 m αρχίζει από τον άξονα της εθνικής οδού.}

 

γ. Η παράγραφος 10 του άρθρου 62 του νόμου 947/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 653/1977 (ΦΕΚ 214/Α/1977) όπως αυτές έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται και επί επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών για το μέχρι 20 m πλάτος της οδού.}

 

δ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του νόμου 653/1977 (ΦΕΚ 214/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979), καταργείται.

 

ε. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 653/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το κτηματολογικό διάγραμμα συντάσσεται υπό κλίμακα τουλάχιστον 1:500 εις τούτο δε.}

 

15. Για την ανέγερση μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στο Οικοδομικό Τετράγωνο 66 του οικισμού Χώρας Άνδρου επιτρέπεται παρέκκλιση από τις κείμενες πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις. Η παρέκκλιση αυτή μπορεί να αφορά το ύψος, το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου, το συντελεστή δόμησης και τη λειτουργία των χώρων κύριας χρήσης με τεχνητό φωτισμό και αερισμό και τον κανονισμό πυροπροστασίας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

16. Στο κτίριο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ή στις επεκτάσεις του επιτρέπεται η χορήγηση παρεκκλίσεων από τις κείμενες πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις. Η παρέκκλιση μπορεί να αφορά ιδίως το εξωτερικό περίγραμμα του κτιρίου, όπως έχει προσδιοριστεί με την υπ' αριθμόν 44249/2366/1989 απόφαση το από 29-05-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 375/Δ/1989), την κατασκευή στεγάστρων μετά των φυλακίων ελέγχου και εξωτερικών κλιμάκων κινδύνου, τα εσωτερικά ύψη χώρων, το συντελεστή δόμησης, τη λειτουργία χώρων κύριας χρήσης σε οποιαδήποτε στάθμη του κτιρίου με τεχνητό φωτισμό και αερισμό, την τοποθέτηση εντός του πλάτους των πρασιών και των πλαγίων ακάλυπτων υπόγειων παραρτημάτων μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αγωγών, τις θέσεις περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου και των κεκλιμένων επιπέδων προσπέλασης των υπόγειων χώρων. Οι παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

17. Για τον κοινωφελή σκοπό της ιατρικής και επαγγελματικής αποκατάστασης προσώπων με ειδικές ανάγκες από όλη τη Χώρα, στο κατάλληλο φυσικό περιβάλλον και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους:

 

α) Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις για τις χρήσεις γης η ανέγερση ειδικού κτιρίου στην ιδιοκτησία του κοινωφελούς σωματείου κοινωνική αλληλεγγύη ισοτιμία στη ζωή, που βρίσκεται στην περιοχή Αγίας Τριάδας της Κοινότητας Πεντέλης Αττικής, για τη λειτουργία πολυδύναμου κέντρου ιατρικής και επαγγελματικής αποκατάστασης.

 

β) Θεσπίζονται για το κτίριο αυτό ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού του και κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

18. Προστίθεται περίπτωση δ' στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1577/1985, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου 1647/1986, ως εξής:

 

{δ. Οι μέχρι 02-11-1981 κατασκευασθείσες εγκαταστάσεις σιδηρών δεξαμενών υγρών καυσίμων και λοιπών κατασκευών εντός μόνιμων αποθηκευτικών χώρων των εγκαταστάσεων εναποθηκεύσεως υγρών καυσίμων και υγραερίου των εταιριών πετρελαιοειδών, που καλύπτονται από άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες.}

 

19. α. Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου 1349/1983 (ΦΕΚ 52/Α/1983), προστίθενται τα εξής:

 

{Ωσαύτως με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται δεκαπενταμελής εθνική επιστημονική επιτροπή από καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και άλλους ειδικούς επιστήμονες. Έργο της επιτροπής είναι η διατύπωση πορισμάτων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε θέματα πρόγνωσης σεισμών, σεισμικού κινδύνου και αντισεισμικής προστασίας της Χώρας. Τα θέματα, που εξετάζονται κάθε φορά επιλέγονται από την επιτροπή ή προσδιορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση της επιτροπής, η θητεία των μελών της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με την ίδια απόφαση κατά παρέκκλιση και χωρίς δέσμευση από γενικές ή ειδικές διατάξεις και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 1349/1983, προστίθενται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Το διευθυντή του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, κωλυόμενο ή απουσιάζοντα, αναπληρώνει ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας.}

 

γ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 1349/1983 προστίθενται τα εξής:

 

{Μέχρι την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων που προβλέπονται από τον οργανισμό του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 485/1988), είναι δυνατός ο ορισμός προϊστάμενων των διευθύνσεων και των τμημάτων αυτού από προσωπικό, που αποσπάται ή διατίθεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημόσιων Έργων, εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας με τα ίδια προσόντα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

20. α. Για τα έργα διαπλατύνσεων οδών ή μεγάλων κυκλοφοριακών αρτηριών (αυτοκινητοδρόμων), καθώς και κυκλοφοριακών κόμβων, σηράγγων, σταθμών ΜΕΤΡΟ και υπόγειων χώρων εντός ή εκτός πόλεων, αεροδρομίων, ελικοδρομίων ή λοιπών έργων υποστήριξης εν γένει των αερομεταφορών του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, τα οποία χρηματοδοτούνται και από κοινοτικά προγράμματα περιορισμένου χρόνου και εφόσον έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση για την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1838/1951 προς εκτέλεση των έργων μέχρι τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης.

 

β. Σε περίπτωση γεωτεχνικών ερευνών επιτρέπεται η προσωρινή κατάληψη των παραπάνω εκτάσεων και η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1838/1951, χωρίς να έχει προηγηθεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης.

 

γ. Για τα έργα εκσυγχρονισμού των Σιδηροδρόμων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τα οποία χρηματοδοτούνται και από κοινοτικά προγράμματα περιορισμένου χρόνου και εφόσον έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση για την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1838/1951 (ΦΕΚ 170/Α/1951) προς εκτέλεση των έργων, μέχρι τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Δημοσίων Έργων νοείται ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Ως αρμόδιο όργανο για την έκφραση της κατά το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1838/1951 γνώμης νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ως αρμόδιο δε όργανο για τη σύνταξη της κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1838/1951 εκτιμητικής εκθέσεως, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Νέων Έργων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 7)α του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) η οποία έχει καταργηθεί.

 

21. Το άρθρο 10 του νόμου 1418/1984 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημόσιου έργου αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική περίοδος) και με βάση τα στοιχεία και δεδομένα της εικοστής ημέρας του πρώτου μήνα της περιόδου αυτής, ενιαία για όλη τη Χώρα.}

 

β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύμβασης ορίζεται το ημερολογιακό τρίμηνο μέσα στο οποίο:

 

α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύμβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από δημοπρασία ή

 

β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύμβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δημοπρασία, εφόσον η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο. Οι τιμές της σύμβασης παραμένουν σταθερές για τις εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε να εκτελεστούν μέσα στο τρίμηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ' εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε κατηγορίας συνολικού αρχικού προϋπολογισμού δημοπρατούμενου ή ανατιθέμενου έργου, χωρίς αναθεώρηση, μέχρι το ανώτερο όριο της τέταρτης τάξης εργοληπτικών επιχειρήσεων για έργα οδοποιίας, όπως ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου αυτού.}

 

γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{σ: σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το μη αναθεωρούμενο μέρος της τιμής και που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή μέγεθος έργων και ανάλογα με τον αριθμό των αναθεωρητικών περιόδων που μεσολαβούν μεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριμένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου.}

 

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις συμβάσεις, που καθορίζονται με τον τρόπο που προβλέπουν οι περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 ή που το αντάλλαγμα συνομολογείται σε ξένο νόμισμα καθορίζεται με τη διακήρυξη αναθεώρησης διαφορετικά από τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της.}

 

22. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 1418/1984, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται στα έργα που θα δημοπρατηθούν ή θα ανατεθούν με σχετικές αποφάσεις, χωρίς δημοπρασία, μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

23. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1957/1991 Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 114/Α/1991), έχουν αναδρομική ισχύ, που ανατρέχει στο χρόνο της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της με αριθμό οίκοθεν [Α] 52826/616/1991 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΦΕΚ 232/Β/1991).

 

24. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 1650/1986 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζεται αντιστοιχία της κατάταξης των βιομηχανικών έργων και δραστηριοτήτων της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 σε έργα ή δραστηριότητες μεγάλου, μεσαίου ή μικρού κινδύνου με την αναφερόμενη στις πολεοδομικές διατάξεις διάκριση σε έργα ή δραστηριότητες υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης.

 

Με όμοια απόφαση μπορεί να εξειδικεύεται η κατάσταση των παραπάνω δραστηριοτήτων και έργων σε υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.