Νόμος 2414/96 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν τις κείμενες διατάξεις νόμων και Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) που ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού των δημόσιων επιχειρήσεων.

 

2. Η πολιτική ως προς τις αμοιβές του προσωπικού των δημόσιων επιχειρήσεων καθορίζεται στο Συμβόλαιο Διαχείρισης σε σχέση και με τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη.

 

3. Επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό των δημόσιων επιχειρήσεων επιπλέον αμοιβών στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής στελεχών με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, είτε με τη μορφή επιβράβευσης επιτυχιών είτε με τη σύνδεση αμοιβών και παραγωγικότητας, όπου η τελευταία μπορεί αντικειμενικά να μετρηθεί. Η χορήγηση αυτή επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της πρόβλεψής της στην ετήσια συνολική δαπάνη μισθοδοσίας.

 

4. Οι διοικήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού τους καταρτίζοντας, όπου χρειάζεται, νέους κανονισμούς προσωπικού και οργανογράμματα, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του. Ιδιαίτερα για τους ΓKΠ των επιχειρήσεων και ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, οπωσδήποτε αλλαγή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών (επιχείρηση εργαζόμενοι) με τη διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύμβασης από την πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση του χώρου.

 

Οι αλλαγές του προηγούμενου εδαφίου, με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων κατά τη διαγραφόμενη σ' αυτό διαδικασία, πρέπει, ως προς δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς που εμφανίζουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ή βρίσκονται στη βάση εξυγίανσης, να ολοκληρωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και για τους Κανονισμούς Εργασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2271/1994 και ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, οι παραπάνω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, οι ως άνω αλλαγές γίνονται με νόμο. Τροποποιήσεις αυτών στο εξής γίνονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτουν οι διοικήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων με την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των εργαζομένων σε αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998).

 

5. Το μόνιμο προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία μετατρέπονται, κατ' εφαρμογή του παρόντος νόμου, σε ανώνυμες εταιρείες δικαιούται από την ανώνυμη εταιρεία συνολικές αποδοχές τουλάχιστον ίσες με αυτές που ελάμβανε κατά το χρόνο της μετατροπής, διατηρεί δε τη μονιμότητά του και δεν λύεται η σχέση εργασίας του παρά μόνο για τους ίδιους λόγους με τους δημοσίους υπαλλήλους.

 

Σε περίπτωση διάλυσης των Ανωνύμων Εταιρειών το Προσωπικό που υπηρετεί στα παραπάνω Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κατά το χρόνο μετατροπής τους σε ανώνυμες εταιρείες μετατάσσεται, με αίτησή του, στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 83 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.