Νόμος 2414/96 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταρτίζουν:

 

α) Το Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ), που καθορίζει, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας επιχείρησης και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.

 

β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.

 

2. Κάθε Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικό για όλη τη διάρκειά του.

 

Σε κάθε Επιχειρησιακό Σχέδιο:

 

α) περιγράφονται οι στόχοι που επιδιώκονται εκφρασμένοι σε ποσά.

β) προσδιορίζεται ο χρόνος της πραγματοποίησής τους,

γ) προσδιορίζονται τα μέσα και οι ενέργειες που προορίζονται για το σκοπό αυτόν,

δ) αποτιμάται το κόστος της πραγματοποίησης των στόχων αυτών και

ε) καθορίζονται οι εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών.

 

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο εποπτεύων Υπουργός παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου και ελέγχουν το βαθμό επίτευξης των στόχων του.

 

Το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο κάθε δημόσιας επιχείρησης στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον εποπτεύοντα Υπουργό, εγκρίνονται με κοινή τους απόφαση και κατατίθενται στην αρμόδια κατά τον κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της.

 

3. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές εταιρίες. περιλαμβανόμενες ή μη στην απαρίθμηση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, υποχρεούνται να υποβάλουν τα Στρατηγικά Σχέδια και τα Επιχειρησιακά Σχέδια για λογαριασμό όλου του ομίλου και των εταιριών του.

 

4. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο μπορεί να αναθεωρείται με τον τρόπο που καταρτίζεται και εγκρίνεται. Εν τούτοις σε επείγουσες περιπτώσεις, οι διοικήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων μπορούν, αν κρίνουν αναγκαίο, για τη βελτίωση του αποτελέσματος της επιχείρησης να προβαίνουν σε περιορισμένης έκτασης αναμορφώσεις των Επιχειρησιακών Σχεδίων με δική τους ευθύνη. Στο τέλος της χρήσης και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων θα υποβάλλουν και αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των ανωτέρω αλλαγών, που θα αποδεικνύει την ανάγκη επιβολής τους.

 

5. Η υποχρέωση υποβολής του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Σχεδίου σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.

 

6. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές εταιρίες υποβάλλουν, εκτός από τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένους ισολογισμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.