Νόμος 2443/96 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διευκολύνσεις φορολογούμενων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους φορολογούμενους, οι οποίοι μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποβάλλουν αρχική ή συμπληρωματική δήλωση για την καταβολή των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το ημερολογιακό έτος 1995, καθώς και αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για την καταβολή φόρων, τελών, εισφορών ή κρατήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, για τους οποίους η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την 30-06-1996.

 

Εξαιρετικά για την απόδοση του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995) όπως ισχύει, η δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του εν λόγω άρθρου, καλύπτει υποχρεώσεις για διαφημίσεις που έγιναν μέχρι 09-07-1996 και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2198/1994 δεν εφαρμόζονται επίσης και για τα οικονομικά έτη και τα φορολογικά αντικείμενα των φορολογούμενων για τα οποία μέχρι την 25-10-1996 έχει εκδοθεί εντολή διενέργειας τακτικού ή προσωρινού ελέγχου.

 

Στις περιπτώσεις αυτές η μη επιβολή προσθέτου φόρου, προσαύξησης προστίμου η οποιασδήποτε άλλης κύρωσης, περιλαμβάνει και τη επιβολή οποιωνδήποτε προστίμων του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για φορολογικές παραβάσεις και μόνο γι' αυτές που σχετίζονται άμεσα με τη δηλωθείσα πρόσθετη φορολογική ύλη κατά οικονομικό έτος ή αθροιστικά στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, εξαιτίας της οποίας οι υποβληθείσες δηλώσεις κρίνονται ειλικρινείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999).

 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 13, εκτός της παραγράφου 6, του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2198/1994 εφαρμόζονται και για τα χρέη τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μέχρι και τις 30-09-1996. Στη ρύθμιση αυτή δεν υπάγονται ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 1996 και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων του ίδιου έτους.

 

Η σχετική αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή Τελωνείο μέχρι και τη 15-11-1996, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα και οι υπόλοιπες δόσεις την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών.

 

3. Στις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2198/1994 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994), μπορούν να υπαχθούν και τα χρέη των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που βεβαιώθηκαν στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μετά τις 31-12-1993 και αφορούν ελέγχους που διενεργήθηκαν από τον ΕΟΦ μετά τη χρονολογία αυτή, αλλά αναφέρονται στις χρήσεις μέχρι του έτους 1993.

 

Η σχετική αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέχρι και τη 15-11-1996, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα και οι υπόλοιπες δόσεις την αντίστοιχη ημέρα των επομένων μηνών.

 

Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει διενεργηθεί ακόμα έλεγχος από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων της παραπάνω περιόδου, η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τη βεβαίωση στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και των ποσών αυτών και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την ίδια ημερομηνία.

 

Χρέη προς το Δημόσιο, προερχόμενα από οποιαδήποτε αιτία, των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών και των Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων, που έχουν βρεθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974) για είσπραξη στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέχρι και τις 30-09-1996, δύναται να καταβληθούν σε σαράντα οκτώ (48) ίσες μηνιαίες δόσεις, μαζί με το τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σ' αυτά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

 

Η καταβολή των δόσεων εξυπηρετείται με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης που προέρχεται από την απόδοση διαγωνισμών του ΠΡΟ-ΠΟ που καταβάλλεται στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία. Η παρακράτηση της μηνιαίας δόσης θα ενεργείται από την Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου βάσει του εγγράφου των αρμόδιων δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών και αποδίδεται σ' αυτές μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση που η παρακρατούμενη επιχορήγηση δεν καλύπτει το ποσό της οφειλόμενης δόσης, η διαφορά καταβάλλεται από την Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία ή το Αθλητικό Σωματείο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Η επιχορήγηση κατά το μέρος που αναλογεί στο ποσό κάθε δόσης καθώς και η τυχόν επιπλέον διαφορά που καταβάλλεται από τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες ή τα Αθλητικά Σωματεία για τη συμπλήρωση του ποσού της δόσης είναι ακατάσχετες και υποχρεωτικά εκχωρητέες στο Δημόσιο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση. Για τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Αθλητικά Σωματεία που καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις δόσεις αυτές δεν γίνεται παρακράτηση.

 

Στον τρόπο αυτόν καταβολής δύναται να υπάγονται και τα χρέη προς το Δημόσιο της παραπάνω κατηγορίας οφειλετών (Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων) που θα βεβαιώνονται οριστικά είτε ύστερα από οριστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν υποχρεώσεις περιόδου μέχρι 30.9.1996. Με την υπαγωγή και των χρεών αυτών αναπροσαρμόζονται τα ποσά των δόσεων που είχαν καθορισθεί αρχικά και καταβάλλεται υποχρεωτικά το σύνολο της διαφοράς που προκύπτει και αφορά τις ληξιπρόθεσμες δόσεις μέχρι την ημερομηνία καταβολής της δόσης που ακολουθεί την αναπροσαρμογή.

 

Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή αποτελούν: α) η κατάθεση σχετικής αίτησης που θα συνοδεύεται από έγγραφη προσωπική εγγύηση του Προέδρου της ενδιαφερόμενης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας ή του Αθλητικού Ερασιτεχνικού Σωματείου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και β) η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Οι υπόλοιπες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται την αντίστοιχη ημέρα των επομένων μηνών. Με την εν λόγω έγγραφη προσωπική εγγύηση ο πρόεδρος δηλώνει ότι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συν-υπόχρεος με την Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία ή το Αθλητικό Ερασιτεχνικό Σωματείο παραιτούμενος της ενστάσεως της διζήσεως, για την εξόφληση του χρέους μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται για τις δόσεις. Οφειλές των ανωτέρω Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών και των Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων που ρυθμίστηκαν με τους νόμους [Ν] 2021/1992 (άρθρο 13) και 2166/1993 (άρθρο 22) μπορούν να υπαχθούν στον παρόντα τρόπο εξόφλησης των χρεών τους κατά το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους.

 

Η μη καταβολή δύο (2) συνεχών μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης έχει ως συνέπεια εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2198/1994 και τη βεβαίωση σε βάρος της οφειλέτιδας Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας ή του Αθλητικού Ερασιτεχνικού Σωματείου με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που δεν καταβλήθηκε για τις δόσεις που θα έχουν εξοφληθεί μέχρι την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης. Εφόσον εξοφλούνται οι δόσεις των προηγούμενων εδαφίων και δεν υφίστανται άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας ή του Αθλητικού Σωματείου ή των εγγυητικών προέδρων αυτών χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο και δεν λαμβάνονται σε βάρος τους τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 25 και 27 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), 46 και 48 του νόμου 2065/1992, 7 του νόμου [Ν] 2120/1993 (ΦΕΚ 24/Α/1993) και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 αναγκαστικά και διοικητικά μέτρα είσπραξης, τυχόν δε ληφθέντα αναστέλλονται. Επίσης, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

 

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως ποσά θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων του παρόντος τρόπου εξόφλησης.

 

Με τις διατάξεις αυτές δεν δημιουργείται καμία αξίωση κατά του Δημοσίου και υπέρ των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών και των Αθλητικών Σωματείων που θα υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή, λόγω καταβολής πριν από την ισχύ του νόμου αυτού των χρεών που υπάγονται σε αυτές. Επίσης, δεν θίγονται ισχύουσες διατάξεις που απαιτούν την καταβολή ολόκληρης οφειλής για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων.

 

Απαιτήσεις των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών ή των Αθλητικών Σωματείων που θα υπαχθούν στον προηγούμενο τρόπο εξόφλησης και θα είναι ενήμεροι σε αυτόν δεν θα συμψηφίζονται με τα χρέη αυτά. Θα συμψηφίζονται όμως με ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών που δεν υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων. Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση δεν εμποδίζει τη λήψη μέτρων προς διασφάλιση της οφειλής. Οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Αθλητικά Σωματεία που δεν είναι συνεπείς στην παρούσα ρύθμιση και δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις τους δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις αθλητικές διοργανώσεις της κατηγορίας τους.

 

Η παραγραφή των χρεών που έχουν υπαχθεί στον ως άνω τρόπο εξόφλησης αναστέλλεται για ολόκληρο το χρονικό διάστημα, το οποίο αφορά, ανεξάρτητα αν οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία είναι συνεπείς σ' αυτόν ή όχι. Μετά την παύση της αναστολής συνεχίζεται η παραγραφή και σε καμιά περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα εξάμηνο.

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 25-10-1996.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.