Νόμος 2465/97 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 803/1978 (ΦΕΚ 123/Α/1978) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η ίδρυση και λειτουργία σταθμών εκκίνησης και άφιξης υπεραστικών λεωφορείων για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών ή φορτηγών αυτοκινήτων για διενέργεια φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, επιτρέπεται κατόπιν αδείας που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των σταθμών αυτών (όπως θέση, χώρος, εσωτερική διάταξη, χώροι υγιεινής), καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης της πιο πάνω άδειας. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα εξακολουθούν να ισχύουν οι εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών. Όπου στις ανωτέρω αποφάσεις αναφέρεται Οικείος Αστυνομικός Διευθυντής ή Διοικητής Χωροφυλακής νοείται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Και όπου αναφέρεται Οικεία Αστυνομική Διεύθυνση ή Διοίκηση Χωροφυλακής νοείται η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Εγκαταστάσεις σταθμών αυτοκινήτων που διέπονται από την προηγούμενη παράγραφο και το, κατ' εφαρμογήν αυτής, προεδρικό διάταγμα, καθώς και τις εκδοθείσες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3990/1953 (ΦΕΚ 199/Α/1953), κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών και λειτουργούν είτε χωρίς την προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις άδεια είτε μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας αυτής είτε μετά από προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της σφραγίζονται, μετά από προειδοποίηση ενός μηνός, με απόφαση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αρχής.

 

Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη η επιτροπή μπορεί να καλεί για συνδρομή την οικεία αστυνομική αρχή.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 

3. Οι κύριοι ή εκμεταλλευτές των, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, εγκαταστάσεων, που λειτουργούν είτε χωρίς άδεια είτε μετά τη λήξη της, από τις ανωτέρω διατάξεις, προβλεπόμενης άδειας είτε μετά από προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της, ως και κατά παράβαση των όρων λειτουργίας που προβλέπονται στην ανωτέρω άδεια, διώκονται και τιμωρούνται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Όσοι εκ προθέσεως διαρρηγνύουν ή βλάπτουν σφραγίδα που τίθεται από την αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο ματαιώνουν τη σφράγιση αυτή, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τη τρόπο θέτουν σε λειτουργία τέτοια εγκατάσταση μετά τη σφράγισή της, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.