Νόμος 2465/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τεχνική Επιθεώρηση Οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται υπηρεσία στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία εντάσσονται εξειδικευμένα εργαστήρια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν δοκιμές ή επιθεωρήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών ή εγκρίσεων τύπου που προβλέπονται από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διεθνείς συμφωνίες σε οχήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και σε συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές τεχνικές μονάδες και υπερκατασκευές των οχημάτων αυτών.

 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται να συσταθούν σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την ίδρυση των εργαστηρίων του προηγούμενου εδαφίου, δέκα (10) θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού διπλωματούχου Πολυτεχνείου ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, δέκα (10) θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού και δέκα (10) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 3 Τεχνικών.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να εξουσιοδοτούνται εξειδικευμένα εργαστήρια που ανήκουν σε Πολυτεχνεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή άλλους επιστημονικούς φορείς για να διενεργούν τις δοκιμές ή επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 258/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διατίθενται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των Νομών Αττικής και Κυκλάδων και, μετά από αίτηση των οικείων Νομαρχών, σε οποιαδήποτε άλλη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Νομαρχιακό Διαμέρισμα για την υποβοήθηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στον τομέα εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και εκπαιδευτικών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών,του βοηθητικού έργου της εξέτασης αυτής, της επιθεώρησης του εν γένει έργου της εξέτασης και των εξεταστών, καθώς και της επιθεώρησης οχημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2.Το προσωρινό πιστοποιητικό ισχύει μόνο για τις μεταφορές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας και η ισχύς του λήγει την 31-12-1997.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.